Да­рія ПОХИЛЕВИЧ, пси­хо­лог, за­ві­ду­вач від­ді­ле­н­ням пси­хо­ло­гії та ко­у­чин­гу Ме­ди­чної ме­ре­жі Doctor Sam

Zhinka - - ПСИХОЛОГІЯ -

Ко­ли жін­ка стає ма­тір’ю, во­на пе­ре­д­усім мо­де­лює свою по­ве­дін­ку, ви­хо­дя­чи з до­сві­ду, отри­ма­но­го в ди­тин­стві у ро­лі донь­ки. Ті пе­ре­жи­ва­н­ня та по­чу­т­тя, що су­про­во­джу­ва­ли її вла­сні сто­сун­ки з ма­мою, по­чи­на­ють ожи­ва­ти. По­зи­тив­ний до­свід і при­клад з ба­тьків­ської ро­ди­ни мо­же ста­ти тою опо­рою, на яку жін­ка спи­ра­ти­ме­ться, аби по­сту­по­во та впев­не­но опа­но­ву­ва­ти ма­те­рин­ську роль.

На­пру­же­ні вза­є­ми­ни, не­по­ро­зу­мі­н­ня, кон­флі­ктні си­ту­а­ції та емо­цій­ні пе­ре­жи­ва­н­ня, що бу­ли за­над­то скла­дни­ми для то­го, аби ма­лень­ка дів­чин­ка зда­тна бу­ла їх пра­виль­но від­ре­а­гу­ва­ти й транс­фор­му­ва­ти на пси­хо­ло­гі­чно­му рів­ні, мо­жуть за­ли­ши­ти від­би­ток бо­лі й сму­тку в ду­ші уже до­ро­слої жін­ки. Якщо, при­мі­ром, дів­чи­на зма­ле­чку ча­сто по­чу­ва­ла­ся емо­цій­но са­мо­тньою або зро­ста­ла в умо­вах то­таль­но­го кон­тро­лю, не ма­ю­чи

мо­жли­во­сті роз­кри­ти свої по­чу­т­тя, по­ді­ли­ти­ся ни­ми з ма­тір’ю, збу­ду­ва­ти здо­ро­ві до­вір­ли­ві сто­сун­ки з нею, то у до­ро­сло­му жит­ті не­ми­ну­че опи­ня­ти­ме­ться у си­ту­а­ці­ях, де зно­ву і зно­ву пе­ре­жи­ва­ти­ме свій біль, на­ма­га­ю­чись уни­ка­ти емо­цій­них про­я­вів будь-якої пси­хо­ло­гі­чної трав­ми, тим са­мим уни­ка­ю­чи ре­аль­но­сті і на­ко­пи­чу­ю­чи не­га­тив усе­ре­ди­ні.

На по­ро­зі вла­сно­го до­сві­ду ма­те­рин­ства та вже

у про­це­сі ви­хо­ва­н­ня ди­ти­ни у жін­ки з гли­бин не­сві­до­мо­го по­стає уся га­ма по­чут­тів, пе­ре­жи­тих у ди­тин­стві. І щоб до­по­мог­ти со­бі сфор­му­ва­ти здо­ро­ві та на­дій­ні вза­є­ми­ни з вла­сною донь­кою, до­ро­слій жін­ці варто по­стій­но по­дум­ки по­вер­та­ти­ся до ті­єї дів­чин­ки, якою во­на бу­ла в ди­тин­стві, при­га­ду­ва­ти, які ре­а­кції ви­кли­ка­ли та чи ін­ша по­ве­дін­ка ма­те­рі, що бу­ло при­єм­ним, а що за­сму­чу­ва­ло, ви­кли­ка­ло спро­тив

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.