Обе­ре­жно: діти!

Zhinka - - ЗДОРОВ’Я -

Ді­ткам мо­лод­ше трьох ро­ків не мо­жна пе­ре­бу­ва­ти під пря­мим со­ня­чним про­мі­н­ням. Їх шкі­ра не має до­ста­тньої кіль­ко­сті клі­тин, що утво­рю­ють пі­гмент — ме­ла­нін, і ро­го­вий шар епі­дер­мі­су у них май­же вдві­чі тон­ший, ніж у до­ро­слих. Тож, ультрафіолетові промені про­ни­ка­ють глиб­ше у шкі­ру, про­во­ку­ю­чи по­яву со­ня­чних опі­ків, що з ча­сом збіль­шує імо­вір­ність роз­ви­тку он­ко­ло­гі­чних но­во­утво­рень. Одним із фа­кто­рів ри­зи­ку пе­ре­ро­дже­н­ня ро­дим­ки на ме­ла­но­му є до­свід що­най­мен­ше трьох со­ня­чних опі­ків шкі­ри у ди­тя­чо­му ві­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.