КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

Ва­ле­рія СТЕБНИЦЬКА, дер­ма­то­лог, Ме­ди­чна ме­ре­жа Doctor Sam:

Zhinka - - ЗДОРОВ’Я -

Біль­шість спри­ймає лі­тній пе­рі­од як час на­бу­ти кра­си­вої за­сма­ги, по­грі­ти­ся під те­пли­ми про­ме­ня­ми. Але на­дмір­не пе­ре­бу­ва­н­ня під сонцем мо­же при­зве­сти до не­при­єм­них на­слід­ків: ста­рі­н­ня шкі­ри, її су­хо­сті й зне­во­дне­н­ня, гі­пер­пі­гмен­та­ції, алер­гі­чно­го ви­си­пу (со­ня­чної кро­пив­ни­ці), со­ня­чних опі­ків, ри­зи­ку роз­ви­тку он­ко­ло­гі­чних за­хво­рю­вань шкі­ри.

Під впли­вом со­ня­чних про­ме­нів шкі­ра стає су­хою і тон­кою, їй не ви­ста­чає во­ло­ги, що ве­де до втра­ти пру­жно­сті й утво­ре­н­ня змор­щок.

Промені сон­ця руй­ну­ють дрі­бні по­верх­не­ві су­ди­ни та спо­лу­чну тка­ни­ну, а це про­во­кує по­яву те­ле­ан­гі­е­кта­зій — по­яви су­дин­ної сі­тки. Най­ча­сті­ше те­ле­ан­гі­е­кта­зії про­яв­ля­ю­ться на но­сі або що­ках.

Ве­ли­кі до­зи уль­тра­фі­о­ле­ту зни­жу­ють іму­ні­тет і про­во­ку­ють по­яву зло­які­сних пу­хлин шкі­ри.

Та­кож тре­ба пам’ята­ти, що ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра й актив­ні ультрафіолетові промені при­зво­дять до со­ня­чних опі­ків і те­пло­вих уда­рів, це згу­бно по­зна­ча­є­ться на ста­ні здоров’я і за­ли­шає слі­ди на шкі­рі.

Щоб сон­це при­но­си­ло ко­ристь, по­трі­бно до­три­му­ва­тись де­яких пра­вил пра­виль­ної за­сма­ги.

За­сма­гай­те до 10-ї або пі­сля 16-ї го­ди­ни.

За пів­го­ди­ни до ви­хо­ду на ву­ли­цю на­но­сьте сон­це­за­хи­сні засоби, які ма­ють UV-філь­три.

За­сма­гай­те по­сту­по­во, ко­жен день збіль­шу­ю­чи пе­ре­бу­ва­н­ня на сон­ці.

За­сма­гай­те в тіні, під тен­том, щоб уни­кну­ти со­ня­чно­го та те­пло­во­го уда­рів.

Вжи­вай­те до­ста­тню кіль­кість рі­ди­ни.

При­єм­но­го від­по­чин­ку!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.