ПІДЖИВ­ЛЕ­Н­НЯ

Zhinka - - ДАЧА -

Про­тя­гом се­зо­ну по­трі­бно не мен­ше 2-3 ра­зів вне­сти ком­пле­ксні мі­не­раль­ні до­бри­ва.

Для пер­шо­го піджив­ле­н­ня на са­мо­му по­ча­тку ве­ге­та­ції, роз­ве­діть, най­про­сті­ше, 1-2 ст. лож­ки ком­пле­ксних мі­не­раль­них до­брив у 10 лі­трах во­ди та по­лий­те, по­пе­ре­дньо зво­ло­жив­ши зем­лю на гряд­ці, ко­жен ку­щик під ко­рінь з роз­ра­хун­ку 250-300 мл на одну ро­сли­ну. До­зу азо­ту при цьо­му мо­жна збіль­ши­ти на 10-15% — це спри­я­ти­ме швид­ко­му та ря­сно­му ро­сту ли­стя та пов­но­цін­но­му роз­ви­тку кві­тко­ні­жок.

Від­ра­зу пі­сля цві­ті­н­ня піджи­віть ро­сли­ни вдру­ге для на­ле­жно­го роз­ви­тку зав’язі. Але не збіль­шуй­те нор­му азо­ту — йо­го на­дли­шок у ґрун­ті в цей пе­рі­од зі­псує смак май­бу­тніх ягід.

Якщо по­сад­кам уже кіль­ка ро­ків, пі­сля збо­ру вро­жаю у кін­ці ли­пня — на по­ча­тку сер­пня про­ве­діть тре­тє піджив­ле­н­ня. Це сти­му­лю­ва­ти­ме роз­ви­ток ко­рі­н­ня та ли­стя, і, го­лов­не — за­кла­да­н­ня бру­ньок на май­бу­тній рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.