КУРС НА УСПІХ

Zhinka - - ДАЧА -

ЩО СЛІД ВРАХОВУВАТИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СУ­НИ­ЦІ

СОРТИ

Сма­ки та ви­мо­ги у ко­жно­го са­дів­ни­ка свої. Єди­но­го сор­ту, який би за­до­воль­нив усі по­тре­би на­віть одно­го го­спо­да­ря не існує. То­му до­ве­де­ться са­мо­стій­но обирати се­ред усьо­го роз­ма­ї­т­тя сор­тів і ви­дів.

РОЗСАДА

Кра­ще ку­пу­ва­ти по­сад­ко­вий ма­те­рі­ал із за­кри­тою ко­ре­не­вою си­сте­мою і без­по­се­ре­дньо пе­ред по­сад­кою у ґрунт. Оби­рай­те до­бре сфор­мо­ва­ні ку­щи­ки з 3-4 роз­кри­ти­ми ли­сто­чка­ми. Цен­траль­не сер­де­чко — ро­же­ве і кру­пне, має бу­ти до­бре ви­дно над по­верх­нею ґрун­ту. Обов’яз­ко­во пе­ре­вір­те роз­ви­ток ко­ре­не­вої си­сте­ми: до­бре, якщо у ро­сли­ни бі­ле ко­рі­н­ня­чко про­ро­сло че­рез дре­на­жний отвір гор­щи­ка.

МІ­СЦЕ

Обла­што­ву­ю­чи грядку для су­ни­ці, пам’ятай­те — це ду­же сві­тло­лю­бна ро­сли­на. Оби­рай­те для по­сад­ки від­кри­ту ді­лян­ку, щоб осві­тле­н­ня пря­мим со­ня­чним про­мі­н­ням ста­но­ви­ло 8-10 го­дин на до­бу. На­віть не­зна­чне за­ті­не­н­ня мо­же за­три­ма­ти цві­ті­н­ня і до­сти­га­н­ня ягід на 7-10 днів, зна­чно зни­зи­ти вро­жай­ність і по­гір­ши­ти сма­ко­ві яко­сті пло­дів. У лег­кій ажур­ній тіні де­рев біль­шменш до­брий вро­жай мо­жна отри­ма­ти ли­ше у дрі­бно­плі­дної су­ни­ці.

ҐРУНТ

Полуниця — ви­ба­гли­ва ко­ро­ле­ва. Без ор­га­ні­чно­го та мі­не­раль­но­го піджив­ле­н­ня отри­ма­ти ря­сний вро­жай не­мо­жли­во. То­му оби­рай­те під

суничну грядку до­бре окуль­ту­ре­ну ді­лян­ку та пе­ред по­сад­кою не ску­пі­ться і ще­дро за­прав­те зем­лю гно­єм (бі­ля 10 кг на 1 кв. м). Для су­ни­ці у кон­тей­не­рах теж оби­рай­те ма­кси­маль­но по­жив­ний ґрунт.

ПО­ЛИВ

Пам’ятай­те про на­ле­жний по­лив су­ни­чних гря­док, без яко­го мі­не­раль­ні ре­чо­ви­ни ро­сли­на­ми не за­сво­ю­ю­ться. Осо­бли­во ви­ба­гли­вою що­до до­брив і во­ло­ги, яка до­по­ма­гає за­сво­ю­ва­ти мі­кро- і ма­кро­еле­мен­ти, стає полуниця під час дру­го­го та тре­тьо­го піджив­ле­н­ня.

АГРОТЕХНІКА

Справ­жня СПА-про­це­ду­ра для по­лу­ни­ці — гли­бо­ке ри­хле­н­ня ґрун­ту з на­сту­пним йо­го муль­чу­ва­н­ням ор­га­ні­кою. Це за­без­пе­чує ко­рін­цям до­ступ ки­сню та їх про­ни­ка­н­ня у глиб­ші ша­ри ґрун­ту за но­ви­ми пор­ці­я­ми во­ло­ги і по­жив­них ре­чо­вин. А шар ор­га­ні­чної муль­чі у 2-3 см дов­ко­ла ку­щи­ків із су­мі­ші ни­зин­но­го тор­фу і пе­ре­гною в рів­них ча­сти­нах спри­я­ти­ме збе­ре­жен­ню за­па­сів во­ло­ги, ро­сту бі­чних і до­да­тко­вих ко­ре­нів, обе­рі­га­ю­чи ко­ре­не­ву си­сте­му від різ­ких ко­ли­вань тем­пе­ра­ту­ри ґрун­ту. Та­кож ор­га­ні­чна муль­ча зба­га­тить зем­лю по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми в най­кра­щій для ро­сли­ни фор­мі. При ба­га­то­рі­чно­му вирощуванні ри­хли­ти і муль­чу­ва­ти ґрунт нав­ко­ло по­лу­ни­чних ку­щи­ків по­трі­бно не рід­ше 2 ра­зів за се­зон: під час першої під­корм­ки при­бли­зно на по­ча­тку травня та у сер­пні — го­ту­ю­чи су­ни­цю до вро­жа­їв на­сту­пно­го се­зо­ну. ОНОВЛЕННЯ

Са­джа­ти ку­щи­ки «на ро­ки» — най­по­ши­ре­ні­ша по­мил­ка не­до­свід­че­них са­до­во­дів. Щоб усі зу­си­л­ля не ви­яви­ли­ся мар­ни­ми, по­трі­бно ре­гу­ляр­но і до­сить ча­сто онов­лю­ва­ти ро­дю­чі ро­сли­ни. Пов­но­цін­ний уро­жай ягід мо­жна отри­ма­ти із су­ниць ві­ком не біль­ше трьох ро­ків. А ре­мон­тан­тні сорти і гі­бри­ди кра­ще вза­га­лі ви­ро­щу­ва­ти як одно­рі­чні куль­ту­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.