УНІ­КАЛЬ­НА «МО­ВА ТАНЦІВ»

Zhinka - - ЗООСВІТ -

Во­ни разом бу­ду­ють стіль­ни­ки, шу­ка­ють їжу та за­хи­ща­ю­ться від во­ро­гів. Бджо­ли — це ко­ле­ктив­ні ко­ма­хи, які жи­вуть у ву­ли­ках ве­ли­ки­ми сім’ями-ро­я­ми. У ро­бо­ті во­ни чі­тко ор­га­ні­зо­ва­ні, кожна осо­би­на має свої обов’яз­ки, що без­по­се­ре­дньо за­ле­жать від роз­ви­тку її ор­га­нів. Мо­ло­ді ро­бо­чі бджо­ли — го­ду­валь­ни­ці; більш стар­ші за до­по­мо­гою вос­ко­вих за­лоз зво­дять жи­тло; се­ре­дуль­ші — са­ні­та­ри (щоб за­по­біг­ти за­хво­рю­ва­н­ням, во­ни ви­но­сять за ме­жі ву­ли­ків мер­твих бджіл і не­вда­лі ли­чин­ки) і тіль­ки най­стар­ші — бджо­ли-зби­раль­ни­ці — при­но­сять до ву­ли­ків си­ро­ви­ну, яка зго­дом перетворюється на мед.

Разом із чі­ткою іє­рар­хі­єю у бджо­ли­но­му су­спіль­стві па­нує ма­трі­ар­хат, сам­ці — тру­тні — по­трі­бні ли­ше для про­дов­же­н­ня ро­ду, а всі го­спо­дар­ські обов’яз­ки по­кла­де­но на ро­бо­чих са­мок. Ко­ро­ле­вою ко­ма­ши­ної сім’ї та го­ло­вою ву­ли­ка є ма­тка, вла­сне во­на від­кла­дає яй­ця, з яких роз­ви­ва­є­ться по­том­ство.

Уні­каль­ним та ви­со­ко­до­ско­на­лим се­ред тва­рин є бджо­ли­не спіл­ку­ва­н­ня, а са­ме — «мо­ва танців». За до­по­мо­гою певних ру­хів, бджо­ли-зби­раль­ни­ці,

по­вер­та­ю­чись до ву­ли­ка, по­ві­дом­ля­ють «се­страм» про «ме­до­ве мі­сце» ба­га­те на пи­лок, не­ктар, дже­ре­ло, падь, ме­дя­ну ро­су та со­лод­кі со­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.