Ту­ри­сти­чна пер­ли­на

Zhinka - - ЧАРІВНА КРАЇНА -

Дунай ві­до­мий не тіль­ки мі­сти­чни­ми ле­ген­да­ми, а й чу­до­вим ре­кре­а­цій­ним по­тен­ці­а­лом. Ма­льов­ни­чі мі­сци­ни йо­го ба­сей­ну на­да­ють мо­жли­вість від­по­чи­ти на при­ро­ді впро­довж ко­ро­тко­го ві­кен­ду чи три­ва­лої від­пус­тки. Ді­а­на КОЗЕЛКОВА, ди­ре­ктор ту­ри­сти­чної ком­па­нії «Ко­ло Край», уже десять ро­ків зна­йо­мить ман­дрів­ни­ків із шар­мом укра­їн­сько­го При­ду­нав’я і роз­по­від­ає, чо­му цьо­го лі­та варто від­по­чи­ти у дель­ті одні­єї з най­біль­ших рі­чок Єв­ро­пи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.