Не ку­паль­ни­ком єди­ним

Zhinka - - Постаті -

Якщо за­гу­гли­ти прі­зви­ще хор­ват­ської пре­зи­ден­тки, то одра­зу по­си­плю­ться пе­ред­усім по­си­ла­н­ня на її від­вер­ті пля­жні фо­то­се­сії: мов­ляв, ось одна з най­смі­ли­ві­ших і най­се­ксу­аль­ні­ших су­ча­сних по­лі­ти­кинь! Але че­сно­ти па­ні Ко­лін­ди аж ні­як не обме­жу­ю­ться смі­ли­ві­стю у де­мон­стру­ван­ні вла­сних при­ва­бли­вих форм.

Дів­чин­ка ви­хо­ву­ва­ла­ся в хор­ват­сько­му се­лі, від­мін­но на­вча­ла­ся (хо­ча хор­ват­ська да­ва­ла­ся їй не­лег­ко — у се­лі ко­ри­сту­ва­ли­ся ча­кав­ською го­вір­кою, та зго­дом Ко­лін­да ви­вчи­ла ще три мо­ви). А у 17 ро­ків ви­гра­ла грант на на­вча­н­ня у США. Отри­ма­ла осві­ту в ца­ри­ні між­на­ро­дних від­но­син і в За­гре­бі — там і зу­стрі­ла Яко­ва Кі­та­ро­ви­ча, май­бу­тньо­го чо­ло­ві­ка та ба­тька її двох ді­тей. Від­то­ді во­на не­о­дно­ра­зо­во бу­ла сти­пен­ді­а­ткою та за­про­ше­ною спів­ро­бі­тни­цею в аме­ри­кан­ських ви­шах, да­лі — ди­пло­ма­ткою, спе­ці­а­ліс­ткою з єв­ро­а­тлан­ти­чної ди­пло­ма­тії й пи­тань без­пе­ки. А вже у 46 ро­ків па­ні Ко­лін­да ста­ла най­мо­лод­шою з очіль­ни­ків Хор­ва­тії. На пре­зи­дент­ських ви­бо­рах во­на пе­ре­мо­гла сво­го опо­нен­та, ко­ли­шньо­го го­ло­ву дер­жа­ви му­зи­кан­та Іво Йо­си­по­ви­ча (хоч і з ду­же ма­лень­кою рі­зни­цею у від­со­тках — але ви­бо­ри бу­ли ви­зна­ні чин­ни­ми, і Йо­си­по­вич ґре­чно ви­знав: «Ле­ді справ­ді пе­ре­мо­гла»).

Гра­бар-Кі­та­ро­вич за­ві­ри­ла, що за її ке­рів­ни­цтва Хор­ва­тія актив­но про­дов­жить під­три­му­ва­ти Укра­ї­ну в Єв­ро­со­ю­зі, осо­бли­во що­до ті­сні­шо­го за­лу­че­н­ня до стру­ктур ЄС та НАТО. Вла­сну ж кра­ї­ну кон­сер­ва­тор­ка по­обі­ця­ла зро­би­ти «одні­єю з най­більш про­цві­та­ю­чих у ЄС». Чи вда­сться ха­ри­зма­ти­чній ле­ді ви­ко­на­ти свою смі­ли­ву обі­цян­ку?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.