СЕН­СИ­ТИВ­НИЙ

Zhinka - - Психологія -

Та­кі ді­ти часто скар­жа­ться і жа­лі­ю­ться, то­му що їх де­лі­ка­тна й чут­тє­ва на­ту­ра по­тре­бує роз­ді­ли­ти з ки­мось емо­ції та пе­ре­жи­ва­н­ня. Не­о­дмін­но спів­чу­вай­те та­ким ма­лю­кам, іна­кше тру­дно­щі у їх сприйнят­ті на­бу­дуть ще біль­ших мас­шта­бів. Не на­ма­гай­те­ся роз­ве­се­ли­ти сен­си­тив­ну дитину, ко­ли во­на на­ла­што­ва­на по­ді­ли­ти­ся сво­ї­ми «бі­да­ми»: це ма­ти­ме зво­ро­тний ефект — ма­люк скон­цен­тру­є­ться на не­га­ти­ві, не зу­стрів­ши ва­шо­го ро­зу­мі­н­ня.

Усе, що по­трі­бно ро­би­ти ба­тькам, — це про­сто ви­слу­хо­ву­ва­ти ма­ле­чу. Ба­жа­но по­ка­за­ти ди­ти­ні, що не тіль­ки її мо­жуть спі­тка­ти нев­да­чі. При­мі­ром, якщо шко­ля­рик скар­жи­ти­ме­ться, що на уро­ках бу­ло ну­дно і ро­би­ти до­ма­шнє завдання не­ці­ка­во, роз­ка­жіть, яким кло­пі­тним й мо­но­тон­ним був ваш день на ро­бо­ті, і ви му­си­ли ро­зі­бра­ти ці­лу ку­пу скла­дних і не­сут­тє­вих до­ку­мен­тів. Про­де­мон­струй­те ди­ти­ні, що ви її по­чу­ли і ро­зу­мі­є­те її по­чу­т­тя, про­те не готові по­сту­па­ти­ся сво­єю по­зи­ці­єю: «Я знаю, що ти за­сму­че­ний, але нам слід спо­ча­тку ро­зі­бра­ти­ся з на­вча­н­ням, а то­ді вже мо­же­мо по­гра­ти ра­зом».

Зваж­те, що сен­си­тив­ним ді­тям по­трі­бен час, аби впо­ра­ти­ся з емо­ці­я­ми, і на­дай­те та­ку мо­жли­вість. Ко­ли син чи донь­ка по­чу­ва­ти­му­ться кра­ще, не по­вер­тай­те­ся до те­ми, яка ста­ла при­чи­ною роз­ча­ру­ва­н­ня, обра­зи чи сму­тку. Для сен­си­тив­но­го темпераменту та­кі змі­ни на­строю ціл­ком при­ро­дні.

ДО­ПО­МО­ГА Сен­си­тив­ній ди­ти­ні по­трі­бно ба­га­то ува­ги й обов’яз­ко­во — під­трим­ка у спіл­ку­ван­ні з ро­ве­сни­ка­ми. До­по­мо­жіть ма­лю­ку по­зна­йо­ми­ти­ся з ін­ши­ми ді­тьми й зна­йти дру­зів се­ред одно­лі­тків. ЗАОХОЧЕННЯ Звер­ніть ува­гу на по­чу­т­тя: під­кре­сліть, як ве­се­ло бу­де за­йма­ти­ся ці­ка­вою спра­вою, і не за­будь­те ви­сло­ви­ти щи­ре спів­чу­т­тя то­му, що ди­ти­на му­си­ти­ме ви­ко­на­ти щось не­ба­жа­не, але по­трі­бне. ПІД­ТРИМ­КА Зна­йшов­ши ро­зу­мі­н­ня та під­трим­ку до­ро­слих, сен­си­тив­ні ді­ти ста­ють більш жит­тє­ра­ді­сни­ми та не­ви­му­ше­ни­ми. У них фор­му­ю­ться ри­си ха­ра­кте­ру лю­ди­ни ре­актив­но­го темпераменту.

Та­кій ди­ти­ні по­трі­бні ро­зу­мі­н­ня й спів­чу­т­тя. Будь­те де­лі­ка­тни­ми

та біль­ше за­охо­чуй­те!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.