СПРИЙНЯ­ТЛИ­ВИЙ

Zhinka - - Психологія -

Та­кі ді­ти во­лі­ють зна­ти, що ста­не­ться на­сту­пної ми­ті: пе­ред­ба­чу­ва­ність по­дій для них ви­зна­чаль­на, а життя має бу­ти спла­но­ва­ним за­зда­ле­гідь і йти за пев­ним розкладом. Аби взя­ти­ся за якусь но­ву спра­ву, їм по­трі­бно вну­трі­шньо на­ла­шту­ва­ти­ся, під­го­ту­ва­ти­ся емо­цій­но. Та­ких ді­ток не мо­жна під­га­ня­ти. На­то­мість сти­му­люй­те їх до дії, про­мов­ля­ю­чи вго­лос на­сту­пний етап роз­кла­ду, фра­за­ми на кшталт: «На­став час зро­би­ти…» або «А те­пер ми за­йма­ти­ме­мо­ся…»

Аби піджи­ви­ти у сприйня­тли­вій ди­ти­ні ін­те­рес до пев­ної спра­ви чи дії, до­зволь­те ма­лю­ку спо­ча­тку про­сто спо­сте­рі­га­ти. Та­ким ді­тям зав­жди ці­ка­во по­ди­ви­тись, як гра­ють ін­ші, пе­ред тим, як до них при­єд­на­ти­ся. Не слід вмов­ля­ти чи при­му­шу­ва­ти дитину при­єд­на­ти­ся до гур­ту одно­лі­ток і бра­ти участь у спіль­них роз­ва­гах. На­віть на від­да­лі ди­ти­на не по­чу­ва­є­ться сто­рон­ньою, а бе­ре участь у грі на рів­ні по­чут­тів.

ДО­ПО­МО­ГА Сприйня­тли­вій ди­ти­ні по­трі­бен по­стій­ний ре­жим дня. Ра­зом з ма­лю­ком скла­діть роз­клад і на­ма­гай­те­ся ма­кси­маль­но йо­го до­три­му­ва­ти­ся, не по­ру­шу­ю­чи без по­ва­жних при­чин.

ЗАОХОЧЕННЯ Най­більш цін­ним є час. Ска­жіть: якщо ди­ти­на за­раз зро­бить те, що по­трі­бно, але не над­то ці­ка­ве, то по­тім ма­ти­ме біль­ше ча­су для улю­бле­но­го і більш за­хо­пли­во­го за­ня­т­тя.

ПІД­ТРИМ­КА Сприйня­тли­ві ді­ти по­сту­пли­ві та лег­ко ідуть на кон­такт. Ско­ри­стай­те­ся цим, аби роз­ви­ну­ти в ди­ти­ні іні­ці­а­тив­ність. З ча­сом і за ва­шої під­трим­ки ди­ти­на роз­ви­ва­ти­ме ри­си актив­но­го темпераменту.

Та­кій ди­ти­ні по­трі­бне життя за розкладом. Во­на до­лу­чи­ться до гри чи за­ня­т­тя, ко­ли по­ба­чить і зро­зу­міє їх суть. Не вар­то її ква­пи­ти!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.