БІГЛЬ

Zhinka - - Зоосвіт -

Одна з най­дав­ні­ших по­рід, яку ан­глій­ці ви­ве­ли спе­ці­аль­но для по­лю­ва­н­ня. Про­те со­ба­ки, зав­дя­ки ве­се­лій вда­чі та зав­зя­то­му ха­ра­кте­ру, окрім вправ­них ми­слив­ських на­ви­чок, здо­бу­ли ще ти­тул «най­кра­щих ком­пань­йо­нів». Осо­бли­вість бі­глів у то­му, що во­ни прив’язу­ю­ться до го­спо­да­рів і не до­мі­ну­ють у сто­сун­ках із лю­дьми, на­віть ма­лень­ка ди­ти­на мо­же бу­ти для них ав­то­ри­те­том.

Не зва­жа­ю­чи на роз­мір (їх офі­цій­но за­ра­хо­ву­ють до ма­лих гон­ча­ків), бі­глі ви­три­ва­лі, енер­гій­ні та ру­хли­ві і за­люб­ки го­ди­на­ми гра­ти­муть з ва­шою ма­ле­чею. Дружелюбність і м’яку вда­чу со­ба­ки ви­яв­ля­ють не тіль­ки до го­спо­да­рів, а й до ін­ших тва­рин у до­мі, осо­бли­во кі­шок, якщо зма­ле­чку чо­ти­ри­ла­пі про­во­ди­ти­муть ра­зом час.

Про­тя­гом остан­ньо­го сто­лі­т­тя бі­глів за­ра­хо­ву­ють до со­тні най­пре­сти­жні­ших у сві­ті со­ба­чих по­рід.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.