КРОСВОРД

Zhinka - - Дозвілля -

ЗЛІВА-ВНИЗ-НАПРАВО: 1. Вид ку­хон­ної пе­чі. 3. Дід Сні­гу­ронь­ки. 5. По­пу­ляр­на стра­ва у кар­пат­сько­му ре­гіо­ні. 7. Ма­те­рі­ал для пля­жно­го ди­тя­чо­го бу­дів­ни­цтва. 9. Під­зем­ний трам­вай. 11. Індіанці Пів­ні­чної Аме­ри­ки. 13. Ве­ли­ке з’єд­на­н­ня вій­сько­вих ко­ра­блів. 15. Ге­рой Астрід Лін­дгрен, який жи­ве на да­ху. 17. Кажан ро­ди­ни глад­ко­но­сих. 19. Струн­ний удар­но-кла­ві­шний му­зи­чний ін­стру­мент. 21. Гра для ви­со­ких. 22. Кру­па, ви­го­тов­ле­на з про­са. 23. «По­дру­га» гео­ме­трії. 25. Ти­тул Мюнх­га­у­зе­на.

27. Ху­до­жник Ель .... 29. Ста­ро­вин­ний го­лов­ний убір за­мі­жньої жін­ки. 31. Мо­жли­вий ре­зуль­тат фут­боль­но­го ма­тчу. 33. Най­ві­до­мі­ша у сві­ті ляль­ка.

СПРА­ВА-ВНИЗ-НАЛІВО: 2. Ім’я го­лов­ної ге­ро­ї­ні х/ф «Го­стя з май­бу­тньо­го». 4. Най­біль­ший струн­ний сми­чко­вий му­зи­чний ін­стру­мент. 6. До­шкіль­ний за­клад. 8. Най­кра­щий друг Пум­би. 10. Су­ку­пність при­крас для ін­тер’єру. 12. Фі­зи­чні впра­ви, що ма­ють на ме­ті роз­ви­ток і змі­цне­н­ня ор­га­ні­зму. 14. Осо­ба, яка ви­кла­дає який-не­будь на­вчаль­ний пре­дмет у шко­лі. 16. М’яка шкі­ра, з якої ро­блять взу­т­тя. 18. Лег­ке роз­сув­не крі­сло, у яко­му мо­жна на­пів­ле­жа­ти. 20. Втік від ба­би з ді­дом. 22. Ме­тод ви­хо­ва­н­ня, який пе­ред­ба­чає ор­га­ні­за­цію взір­ця для на­слі­ду­ва­н­ня. 23. Три ко­пій­ки в дав­ни­ну. 24. Пі­фа­гор як уче­ний. 26. Хло­пчик-під­лі­ток. 28. Атмо­сфе­ра сла­ви. 30. Ві­чна су­пу­тни­ця гол­ки. 32. Каз­ка про Вну­чку і Жу­чку. 34. Мі­дний му­зи­чний ін­стру­мент.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.