Чим во­ни усла­ви­ли­ся

Zhinka - - Постаті -

Першою у сві­ті пре­зи­ден­ткою ста­ла ІСАБЕЛЬ ПЕРОН, яка обі­йма­ла цю по­са­ду у 1974-1976 ро­ках в Ар­ген­ти­ні. У мо­ло­до­сті во­на тан­цю­ва­ла в ні­чно­му клу­бі, де по­зна­йо­ми­ла­ся зі ски­ну­тим пре­зи­ден­том-емі­гран­том Ху­а­ном До­мін­го Пе­ро­ном (стар­шим за неї на 35 ро­ків). Ко­ли той по­вер­нув­ся на ба­тьків­щи­ну до по­лі­ти­чних справ, дру­жи­на ста­ла за йо­го до­ру­че­н­ня­ми здій­сню­ва­ти між­на­ро­дні по­їзд­ки й бу­ла при­зна­че­на ві­це-пре­зи­ден­том. Тож пі­сля смер­ті чо­ло­ві­ка во­на за­кон­но пе­ре­бра­ла йо­го по­са­ду. Та менш ніж за два ро­ки Ісабель бу­ла ски­ну­та в ре­зуль­та­ті вій­сько­во­го пе­ре­во­ро­ту — і від­то­ді жи­ве в Іспа­нії.

КЕРСТІ КАЛЬЮЛАЙД, ко­тра во­се­ни 2016 ро­ку бу­ла обра­на пре­зи­ден­том Есто­нії, ви­яви­ла не­аби­яку про­зор­ли­вість. 13 ро­ків то­му во­на на­пи­са­ла есе для ви­да­н­ня Eesti Ekspress, у яко­му про­гно­зу­ва­ла, якою бу­де її кра­ї­на до 2020 ро­ку. Ча­сти­на її смі­ли­вих пе­ред­ба­чень справ­ди­лась: успі­хи у сфе­рах IT та від­нов­лю­ва­ної енер­гії, по­си­ле­н­ня спів­ро­бі­тни­цтва з НАТО та сут­тє­ве зни­кне­н­ня тран­зи­ту з Ро­сії. Па­ні Керсті від­мо­ви­ла­ся від бо­го­слу­жі­н­ня на честь її інав­гу­ра­ції, а та­кож від пе­ре­їзду до пре­зи­дент­сько­го па­ла­цу.

МЕРІ ПАТРІСІЯ МАКЕЛІС, яка з 1997 до 2011 ро­ку пе­ре­бу­ва­ла на по­са­ді президента Ір­лан­дії (до цьо­го став­ши най­мо­лод­шим про­фе­со­ром пре­сти­жно­го Ду­блін­сько­го уні­вер­си­те­ту), пе­ре­мо­гла на ви­бо­рах із ма­кси­маль­ним для ці­єї кра­ї­ни «від­ри­вом» у го­ло­сах і бу­ла обра­на на дру­гий тер­мін за від­су­тні­стю ва­го­мих опо­нен­тів. Во­на усла­ви­ла­ся бо­роть­бою з кон­тра­це­пці­єю, а ще са­ма со­бі зни­жу­ва­ла зар­пла­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.