Мій дім — моя фор­те­ця!

Ефе­ктив­ні спосо­би по­збу­ти­ся ко­мах-на­хаб.

Zhinka - - Новела Про Картину -

ЛИ­ЧИН­КИ МО­ЛІ МО­ЖУТЬ ПРОНИКНУТИ НА­ВІТЬ У ЩІЛЬ­НО ЗАКРИТІ КОНТЕЙНЕРИ.

Від­чи­не­ні ві­кна й две­рі та те, як ба­га­то ча­су ми про­во­ди­мо на ву­ли­ці у те­плу по­го­ду, ко­ма­хам мо­же ви­да­ти­ся за­про­ше­н­ням при­єд­на­ти­ся до нас — і під час до­зві­л­ля про­сто не­ба й усе­ре­ди­ні бу­дин­ку. Ко­ли стов­пчик тер­мо­ме­тра під­ні­ма­є­ться вго­ру, усі­ля­кі са­до­ві пов­зу­чі-ле­тю­чі роз­би­ша­ки ви­ла­зять зі сво­їх зи­мо­вих схо­ва­нок і по­чи­на­ють псу­ва­ти нам якщо не все життя, то від­по­чи­нок то­чно. Зна­ю­чи, як ко­ма­хи проби­ра­ю­ться у бу­ди­нок і де хо­ва­ю­ться, мо­жна лег­ко їх по­збу­ти­ся.

МІЛЬ

Шу­кай­те схо­ван­ки хар­чо­вої мо­лі у бу­фе­тах на по­ли­цях із їстів­ни­ми за­па­са­ми, адже во­гнів­ка пів­ден­на ко­мір­на, на­при­клад, хар­чу­є­ться будь-чим: від круп, бо­ро­шна, цукру і ма­ка­ро­нів до при­хо­ва­них про за­пас пли­ток шо­ко­ла­ду та, осо­бли­во, су­хо­фру­ктів. Її важ­ко по­збу­ти­ся че­рез мі­кро­ско­пі­чний роз­мір яєць, яких за се­зон са­ми­ця ме­те­ли­ка від­кла­дає до 400 штук!

Ли­чин­ки швид­ше роз­ви­ва­ю­ться у те­плі, то­му чи­сель­ність по­пу­ля­цій мо­лі зро­стає про­тя­гом лі­та. Шов­ко­ви­сті ко­ко­ни у про­ду­ктах, на кар­ни­зах під сте­лею так са­мо, як і са­мі ме­те­ли­ки, си­гна­лі­зу­ють про за­ра­же­н­ня шкі­дни­ка­ми.

По­збав­те­ся про­ду­ктів із ко­ко­на­ми і роз­став­те пас­тки (ли­пкі, фе­ро­мон­ні), щоб ви­ло­ви­ти до­ро­слі осо­би­ни. Яй­ця до­по­мо­же зне­шко­ди­ти ти­жне­ве за­мо­ро­жу­ва­н­ня або ж швид­ка тер­мі­чна оброб­ка про­ду­ктів у мі­кро­хви­льо­вій пе­чі, ду­хов­ці. Вря­ди-го­ди про­ти­рай­те як вну­трі­шні, так і зов­ні­шні по­верх­ні ку­хон­них ша­фок ін­се­кти­ци­да­ми, для за­по­бі­га­н­ня отру­єн­ню пов­ні­стю звіль­нив­ши їх пе­ред цим від хар­чо­вих за­па­сів. Або ж обро­бляй­те ша­фки во­дним роз­чи­ном оцту. Біль­шої ефе­ктив­но­сті мо­жна до­сяг­ти, ком­бі­ну­ю­чи рі­зні спосо­би і за­со­би бо­роть­би із ці­єю не­зва­ною го­стею.

БЛОХИ

Мі­ся­ця­ми ви­жи­ва­ю­чи без їжі у склад­ках одя­гу, по­сте­лі, м’яких ігра­шках, у за­не­се­но­му з ву­ли­ці пі­ску, влі­тку блохи роз­ко­шу­ють! Ма­лень­кі чор­ні ця­то­чки на під­стил­ці до­ма­шньо­го улю­блен­ця чи ки­ли­мі, а та­кож те, що ву­са­ті-хво­ста­ті по­стій­но че­шу­ться, ні­би си­гна­лі­зує «блохи вже тут!».

Щоб три­ма­ти на­ва­лу під кон­тро­лем і очи­сти­ти при­мі­ще­н­ня від стри­бу­чих за­гар­бни­ків, про­водь­те мі­сце­ву оброб­ку до­ма­шніх тва­рин, ви­чі­суй­те їхнє ху­тро, ре­гу­ляр­но пи­ло­со­сьте при­мі­ще­н­ня та за­сто­со­вуй­те спе­ці­аль­ні хі­мі­чні «бом­би» — у бою всі за­со­би го­дя­ться.

Пі­сля то­го, як ви ви­чи­сти­те пи­ло­со­сом усі вор­си­сті та текс­тиль­ні по­верх­ні, де крім блох мо­жуть зна­хо­ди­ти­ся й їхні яй­ця, не­об­хі­дно ре­тель­но ви­ми­ти та про­де­зін­фі­ку­ва­ти кон­тей­нер для пи­лу са­мо­го при­ла­ду. Да­лі про­ве­діть во­ло­ге при­би­ра­н­ня при­мі­щень де­зін­фі­ку­ю­чи­ми за­со­ба­ми (не за­будь­те про осо­би­стий за­хист: на­дя­гніть гу­мо­ві ру­ка­ви­ці й ма­ску-ре­спі­ра­тор). Та без ва­гань звер­тай­те­ся до від­по­від­них служб, якщо вжи­ті за­хо­ди не при­но­сять очі-

У БО­РОТЬ­БІ З БЛОХАМИ ВАР­ТО ДІ­Я­ТИ ШВИД­КО, РІШУЧЕ ТА ПРО­ВО­ДИ­ТИ ОБРОБ­КУ ОДНО­ЧА­СНО УСІХ ПРИ­МІ­ЩЕНЬ. НЕДОСТАТНЬО ПРО­СТО ПРИ­БРА­ТИ ПА­ВУ­ТИ­Н­НЯ, АБИ ПО­ЗБУ­ТИ­СЯ ПА­ВУ­КІВ, — ДУ­ЖЕ ТЕРПЛЯЧІ Й ВИ­ТРИ­ВА­ЛІ, ВО­НИ ОБПЛЕТУТЬ КУТКИ НО­ВИМ «МЕРЕЖИВОМ» НА­СТУ­ПНО­ГО Ж ДНЯ. МУХИ

ЗАНОСЯТЬ

У НАШІ ДО­МІВ­КИ РІ­ЗНО­МА­НІ­ТНІ

БАКТЕРІЇ —

ЗБУДНИКІВ ХВО­РОБ.

ПРИ ЧО­МУ НА­БА­ГА­ТО БІЛЬ­ШЕ, НІЖ ВВА­ЖА­ЛО­СЯ РА­НІ­ШЕ!

ку­ва­них ре­зуль­та­тів: крім то­го, що уку­си цих ко­мах ду­же бо­лю­чі, во­ни ще й не­без­пе­чні — блохи є пе­ре­но­сни­ка­ми ін­фе­кцій, що при­зво­дять до тяж­ких за­хво­рю­вань.

ПАВУКИ

У при­мі­ще­н­нях се­ля­ться, як пра­ви­ло, па­вук до­ма­шній та сі­но­ко­сець. І від­ра­зу ж «при­кра­ша­ють» осе­лю гір­лян­да­ми па­ву­ти­н­ня. Оскіль­ки во­ни — лю­би­те­лі по­по­їсти, то з’яв­ля­ю­ться там, де є вдо­сталь ко­мах, ко­трих во­ни мо­гли б ло­ви­ти і спо­жи­ва­ти. То­му, якщо у до­мі ба­га­то па­ву­ти­н­ня, — вар­то по­шу­ка­ти й ін­ших «квар­ти­ран­тів» (по­жи­ву для па­ву­ків).

Аби обме­жи­ти па­ву­кам до­ступ у ва­шу осе­лю, ува­жно оглянь­те та ре­тель­но за­шпа­руй­те усі щі­ли­ни і трі­щи­ни нав­ко­ло ві­кон і две­рей. Так са­мо по­трі­бно за­хи­сти­ти й отво­ри ко­му­ні­ка­цій­них ка­бе­лів і труб, змон­ту­ва­ти за­хи­сні сі­тки на ві­кна й ви­тя­жні вен­ти­ля­цій­ні ша­хти — дрі­бнень­кі па­ву­чки про­лі­зуть всю­ди, де ли­ши­ться най­мен­ша для них шпа­рин­ка.

Осві­тле­ні ві­кна уве­че­рі при­ва­блю­ють ко­мах, а, от­же, й па­ву­ків, які ни­ми хар­чу­ю­ться. То­му не за­ва­дять вну­трі­шні жа­лю­зі, які змен­шать ін­тен­сив­ність сві­тла, а, от­же, і кіль­кість «го­стей».

Про­водь­те ре­гу­ляр­ні при­би­ра­н­ня, осо­бли­ву ува­гу при­ді­ля­ю­чи за­ти­шним для па­ву­ків ку­то­чкам. Са­ме за ша­фка­ми, на за­дніх стін­ках ме­блів, під ліж­ка­ми павуки по­лю­бля­ють вла­што­ву­ва­ти ку­бель­ця. Яй­це­клад­ки, які вам зу­стрі­ну­ться, слід ви­да­ли­ти й ви­ки­ну­ти з до­му або на­віть спа­ли­ти.

МУРАХИ

Часто по­тра­пля­ють до на­ших до­мі­вок, шу­ка­ю­чи, чим по­жи­ви­ти­ся.

Це со­ці­аль­ні істо­ти, які жи­вуть ве­ли­че­зни­ми, чи­сель­ні­стю на­віть до кіль­кох міль­йо­нів, ко­ло­ні­я­ми на чо­лі з ко­ро­ле­вою. Не­без­пе­чні гні­зда ко­мах: во­ни хоч і рід­ко спри­чи­ня­ють сер­йо­зні по­шко­дже­н­ня бу­дин­ку, але опор­ні сті­ни часто від них стра­жда­ють. До то­го ж, са­мі ко­ма­хи все­їдні, і від­ро зі смі­т­тям ва­бить їх не мен­ше за цу­кор­ни­цю чи хлі­бни­цю: по­до­ро­жу­ю­чи між ни­ми, мурахи, так са­мо, як і тар­га­ни з му­ха­ми, ста­ють роз­но­сни­ка­ми мі­кро­бів.

Три­май­те їжу та будь-які хар­чо­ві за­па­си у кон­тей­не­рах; са­до­ві ме­блі, лав­ки, гой­дал­ки від­ра­зу ж від­чи­щай­те від за­бру­днень їжею, на­по­я­ми, осо­бли­во со­лод­ки­ми, а та­кож обов’яз­ко­во при­би­рай­те за­ли­шки кор­му для до­ма­шніх тва­рин на по­двір’ї та у бу­дин­ку, щоб не при­на­джу­ва­ти му­рах.

Для бо­роть­би з му­ра­ха­ми за­сто­со­ву­ють пас­тки, ін­се­кти­ци­ди у ге­лях, по­ро­шках, рі­ди­нах, ае­ро­зо­лях. У про­да­жу мо­жна зу­стрі­ти й спе­ці­аль­ну крей­ду та уль­тра­зву­ко­вий при­лад для від­ля­ку­ва­н­ня ко­мах та ін­ших шкі­дни­ків. Се­ред на­ро­дних спосо­бів най­по­пу­ляр­ні­ший — бор­на ки­сло­та. Її ре­ко­мен­ду­ють змі­шу­ва­ти з ва­ре­ни­ми яй­ця­ми, цукро­вим си­ро­пом, дрі­жджа­ми. Але най­ді­є­ві­шим спосо­бом по­збу­ти­ся ко­мах ли­ша­є­ться все ж за­сто­су­ва­н­ня ін­се­кти­ци­дів, які вра­жа­ють ко­ро­ле­ву-ма­тку.

МУХИ

Влі­тку на­ва­лу мух, які по­тра­пля­ють у наші до­мів­ки че­рез про­чи­не­ні ві­кна та две­рі, мо­жна за мас­шта­ба­ми при­рів­ня­ти до справ­жньо­го сти­хій­но­го ли­ха.

Найе­фе­ктив­ні­шим спосо­бом три­ма­ти кім­на­тну та м’ясну (най­по­ши­ре­ні­ших) мух по­да­лі від оселі ли­ша­є­ться фі­зи­чний — мон­таж сі­тча­стих екра­нів на ві­кнах та двер­них отво­рах. Мо­жна ско­ри­ста­ти­ся і до­по­мо­гою рі­зних па­сток, спре­їв, а на ву­ли­ці обме­жи­ти до­ступ до хар­чо­вих про­ду­ктів, щоб ско­ро­ти­ти кіль­кість мух бі­ля та у бу­дин­ку.

Щоб не при­на­джу­ва­ти мух до оселі, не три­май­те дов­го в до­мі смі­т­тя і, осо­бли­во, хар­чо­ві від­хо­ди, а та­кож від­ра­зу пі­сля їжі мий­те по­суд — мухи від­чу­ва­ють за­па­хи на ду­же ве­ли­кій від­ста­ні, тож не пропу­стять на­го­ди за­ві­та­ти на обід чи ве­че­рю у го­сті. З ці­єї ж при­чи­ни не­гай­но при­би­рай­те і за­ли­шки кор­му (та­кож і су­хо­го) для до­ма­шніх тва­рин — це во­дно­час ди­сци­плі­нує ко­та чи со­ба­ку, ко­трі пе­ре­би­ра­ють хар­ча­ми. Ви­гна­ти ці­лий рій мух, які на­ле­ті­ли у кім­на­ту, мо­жна, якщо її ма­кси­маль­но за­тем­ни­ти, ли­ши­ти ли­ше один ви­хід у сві­тлий про­стір та, сто­я­чи у даль­ньо­му до ви­хо­ду ку­тку і ма­ха­ю­чи ру­шни­ком чи га­зе­тою, до­по­мог­ти не­зва­ним го­стям звіль­ни­ти при­мі­ще­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.