По­ра­ди для чо­ло­ві­ків

Укла­да­є­мо ла­мі­нат: підготовка та основ­ні пра­ви­ла ро­бо­ти.

Zhinka - - Новела Про Картину -

УКЛА­ДАЙ­ТЕ ПЕР­ШИЙ РЯД ОСО­БЛИ­ВО РЕ­ТЕЛЬ­НО — ВІД ЦЬО­ГО ЗА­ЛЕ­ЖИТЬ ЯКІСТЬ КІНЦЕВОГО РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТУ

Ган­на Терн

ла­мі­нат рі­вень (для кон­тро­лю стяж­ки) ло­бзик пил­ка по де­ре­ву з дрі­бни­ми зуб­ця­ми (для вко­ро­чу­ва­н­ня до­щок) мо­ло­ток се­ре­дньо­го роз­мі­ру лі­ній­ка й олі­вець метр не­ве­ли­чкий де­рев’яний бру­сок

роз­пір­ні клин­ки клей для ламінату (ли­ше за по­тре­би)

ПІДГОТОВКА

1 Для аклі­ма­ти­за­ції за­не­сіть ла­мі­нат у при­мі­ще­н­ня, де йо­го укла­да­ти­ме­те, за 2 дні до цьо­го. Тем­пе­ра­ту­ра — не ниж­че 18°С, во­ло­гість — не ви­ще 75%.

2 По­верх­ня під­ло­ги має бу­ти су­хою, чи­стою, зне­жи­ре­ною та іде­аль­но рів­ною. Ла­мі­нат мо­жна

укла­да­ти на на­дій­но за­крі­пле­ні пар­кет, лі­но­ле­ум, але не на ков­ро­лін.

ПЕР­ШИЙ РЯД:

3 укла­да­н­ня по­чи­най­те з даль­ньо­го кін­ця кім­на­ти, при­клав­ши до сті­ни до­шку ко­ро­тши­ми ви­сту­па­ми (гре­бін­ця­ми)

до сті­ни (як з дов­шої, так і з ко­ро­тшої сто­рін) і по­сту­по­во про­су­вай­те­ся до две­рей;

4 обов’яз­ко­во ли­шіть тем­пе­ра­тур­ний про­світ у 8-10 мм, вста­вив­ши роз­пір­ні клин­ки між під­ло­гою та сті­ною, а та­кож бі­ля одвір­ків, по­ро­гів і труб: де­ре­ви­на то роз­ши­ря­є­ться, то сти­ска­є­ться, і за бра­ку про­сто­ру мо­же бу­кваль­но ста­ти на ди­би;

5 мо­ло­тком і де­рев’яним бру­ском вдар­те по тор­цю дру­гої до­шки, щоб її гре­бі­нець уві­йшов у пах пер­шої;

6 у кін­ці ря­ду до­шку під­ріж­те до не­об­хі­дної дов­жи­ни, пам’ята­ю­чи,

що ла­мі­но­ва­ні до­шки зав­жди від­пи­лю­ють, по­клав­ши ли­цьо­вим бо­ком до­ни­зу.

НАСТУПНІ РЯДИ:

за до­по­мо­гою мо­ло­тка і бру­ска укла­дай­те усі наступні до­шки за за­да­ним зраз­ком. По­чи­на­ю­чи з дру­го­го ря­ду з’єд­нуй­те до­шки і вздовж тор­це­вої, і вздовж по­здов­жньої кра­йок. Ві­зьміть до ува­ги: якщо сві­тло з ві­кна па­да­ти­ме вздовж дов­шої сто­ро­ни до­шки, шви бу­дуть менш по­мі­тни­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.