ОЧИ­СНИК

Zhinka - - Краса - ЩОБ КО­СМЕ­ТИ­ЧНІ ЗА­СО­БИ СПРАЦЮВАЛИ Й У НАЙГЛИБШИХ ШАРАХ ШКІ­РИ, НА­НО­СЬТЕ ЇХ, ПО­ЧИ­НА­Ю­ЧИ ІЗ ПРО­ДУ­КТІВ З НАЙЛЕГШОЮ ТА ЗАКІНЧУЮЧИ НАЙЩІЛЬНІШОЮ ТЕКСТУРОЮ.

ПОРЦІЯ Ви­ча­віть на до­ло­ню кра­плю засобу ді­а­ме­тром до 3 см.

Кре­мо­вий за­сіб по­ви­нен бу­ти те­плим, то­му ро­зі­тріть йо­го на до­ло­ні, а по­тім на­но­сьте на су­ху шкі­ру облич­чя. Не на­би­рай­те очи­щу­вач на спонж чи сер­ве­тку — во­ни тіль­ки вбе­руть біль­шу йо­го ча­сти­ну. Тож і для отри­ма­н­ня на­ле­жно­го ре­зуль­та­ту до­ве­де­ться ви­ко­ри­ста­ти біль­шу, ніж на­справ­ді по­трі­бно, кіль­кість про­ду­кту. Ре­тель­но на­не­сіть очи­сник на шкі­ру облич­чя, кру­го­ви­ми ма­са­жни­ми ру­ха­ми вти­ра­ю­чи йо­го кін­чи­ка­ми паль­ців у шкі­ру на ло­бі, нав­ко­ло очей (ду­же аку­ра­тно!), на но­сі, під­бо­рід­ді та шиї про­тя­гом 1-2 хв. Змий­те те­плою во­дою.

Не шко­дуй­те ча­су на ма­саж, на­но­ся­чи очи­сник. Це дасть мо­жли­вість засобу роз­чи­ни­ти (а вам по­тім — ви­да­ли­ти) увесь бруд і піт, усіх мі­кро­бів і за­ли­шки ма­кі­я­жу, які на­ко­пи­чи­ли­ся на облич­чі за день. Зав­жди на­но­сьте за­сіб на шкі­ру кру­го­ви­ми ма­са­жни­ми ру­ха­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.