МАЄТЕ ПРАВО

ВА­ШІ ЗА­ПИ­ТА­Н­НЯ МИ АДРЕСУВАЛИ ДОСВІДЧЕНИМ ЮРИСТАМ

Zhinka - - Жінка - Пі­дго­ту­ва­ла Окса­на Па­шке­вич

Юри­ди­чна кон­суль­та­ція з акту­аль­них пи­тань

Від­по­від­ає юрист Альо­на ШАПКА

Моя не­пов­но­лі­тня ди­ти­на хо­че пра­це­вла­шту­ва­тись на пе­рі­од ка­ні­кул. Чи пе­ред­ба­че­но це за­ко­ном, і яка три­ва­лість ро­бо­чо­го ча­су мо­же бу­ти для та­ко­го пра­ців­ни­ка?

Та­ма­ра Пін­чук, м. Ужго­род

А.Ш.: Так, за­ко­ном пе­ред­ба­че­ний ін­сти­тут пра­ці не­пов­но­лі­тніх, однак вста­нов­ле­ні ві­ко­ві обме­же­н­ня. Не до­пу­ска­є­ться прийня­т­тя на ро­бо­ту осіб мо­лод­ше ші­стнад­ця­ти ро­ків, за ви­ня­тком, якщо один з ба­тьків дав свою зго­ду, то­ді на ро­бо­ту мо­же бу­ти прийня­та осо­ба, яка до­ся­гла п’ятнад­ця­ти­річ­чя або учень, який до­сяг чо­тир­над­ця­ти­рі­чно­го ві­ку, для ви­ко­на­н­ня лег­кої ро­бо­ти у віль­ний від на­вча­н­ня час.

Для не­пов­но­лі­тніх осіб вста­нов­лю­є­ться ско­ро­че­на три­ва­лість ро­бо­чо­го ча­су: для пра­ців­ни­ків ві­ком від 16 до 18 ро­ків — 36 го­дин на ти­ждень, для осіб ві­ком від 15 до 16 ро­ків або учнів ві­ком від 14 до 15 ро­ків, які пра­цю­ють у пе­рі­од ка­ні­кул, — 24 го­ди­ни на ти­ждень.

Лі­тня жін­ка зла­ма­ла ру­ку, пе­ре­че­пив­шись че­рез во­зик, за­бу­тий ван­та­жни­ка­ми ма­га­зи­ну в тор­го­вій за­лі. Те­пер не­об­хі­дне до­ро­ге лі­ку­ва­н­ня. Чи має во­на право ви­ма­га­ти ком­пен­са­цію від за­кла­ду тор­гів­лі, де став­ся не­ща­сний ви­па­док?

А.Ш.: Якщо бу­де до­ве­де­но, що жін­ка зла­ма­ла ру­ку з ви­ни пра­ців­ни­ків, які за­ха­ра­щи­ли про­хід ма­га­зи­ну во­зи­ком, то­ді во­на має право ви­ма­га­ти ком­пен­са­цію за лі­ку­ва­н­ня.

Зокре­ма, пра­ців­ни­ки за­кла­ду тор­гів­лі ма­ють до­три­му­ва­тись ін­стру­кцій з те­хні­ки без­пе­ки, яки­ми пе­ред­ба­ча­ю­ться від­по­від­ні ви­мо­ги. Як одна з ви­мог, ван­та­жни­ки пі­сля за­кін­че­н­ня ро­біт ма­ють при­бра­ти при­сто­су­ва­н­ня, ін­вен­тар і кла­сти їх у від­ве­де­ні мі­сця збе­рі­га­н­ня.

Від­по­від­ає адво­кат Те­тя­на ЛЕЖУХ-ВОВК

Чув, що в Укра­ї­ні змі­нив­ся по­ря­док по­хо­ва­н­ня і що ро­ди­чам по­мер­лих слід очі­ку­ва­ти не­при­єм­них сюр­при­зів. Будь ла­ска, по­ясніть суть змін.

Ро­ман Дми­тро­вич, м. Кі­вер­ці, Во­лин­ська обл.

Т.Л.: Не­що­дав­но ЗМІ справ­ді ви­сві­тлю­ва­ли пи­та­н­ня змін у про­це­ду­рі по­хо­ва­н­ня. По­ши­рю­ва­лась ін­фор­ма­ція, що ні­би­то в прав­ках до Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу бу­ло вне­се­но по­ло­же­н­ня, яке за­бо­ро­няє гро­ма­дя­нам хо­ва­ти сво­їх по­мер­лих рі­дних без до­зво­лу су­ду. Зви­чай­но, та­ка но­ви­на не мо­гла бу­ти спо­кій­но сприйня­та су­спіль­ством. Во­дно­час, у біль­шо­сті ви­пад­ків по­ши­рю­ва­лась не­пов­на ін­фор­ма­ція. Про­це­ду­ра по­хо­ва­н­ня лю­дей, які по­мер­ли при­ро­дною смер­тю, не змі­ни­лась та ли­ши­лась та­кою, як і бу­ла. Якщо ж на­яв­ни­ми є озна­ки на­силь­ни­цької смер­ті — то­ді ре­є­стру­є­ться кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня, і дій­сно по­вин­на за­сто­со­ву­ва­тись дещо онов­ле­на про­це­ду­ра, за якою су­до­во-ме­ди­чна екс­пер­ти­за при­зна­ча­є­ться слід­чим суд­дею, а не слід­чим, як це бу­ло ра­ні­ше. У кри­мі­наль­но­му ж про­ва­джен­ні та­ка екс­пер­ти­за про­во­ди­ла­ся зав­жди і змі­не­но ли­ше по­ря­док її при­зна­че­н­ня. Са­ме то­му, якщо лю­ди­на по­мер­ла при­ро­дною смер­тю, її близь­кі і ро­ди­чі не від­чу­ють на со­бі дії но­во­вве­день.

Зна­йо­мі офор­ми­ли іден­ти­фі­ка­цій­ний код для сво­го три­рі­чно­го сина. Я мо­ло­да ма­ма, тож за­ці­ка­ви­лась цим фа­ктом. Але для чо­го по­трі­бен код ді­тям?

Іван­на, м. Ки­їв

Т.Л.: Отри­ма­н­ня іден­ти­фі­ка­цій­но­го ко­ду є су­то до­бро­віль­ною про­це­ду­рою та не за­ле­жить від ві­ку осо­би, якій йо­го ви­да­ють. Ще зов­сім не­дав­но по­тре­ба у до­ку­мен­ті зде­біль­шо­го ви­ни­ка­ла у мо­ло­ді в пе­рі­од її пер­шо­го вла­шту­ва­н­ня на ро­бо­ту чи при всту­пі до ви­що­го на­вчаль­но­го за­кла­ду. Остан­нім ча­сом де­да­лі ча­сті­ше звер­та­ю­ться до фі­скаль­ної слу­жби ба­тьки но­во­на­ро­дже­них, мо­лод­ших шко­ля­рів і стар­шо­кла­сни­ків.

В основ­но­му не­об­хі­дність в отри­ман­ні іден­ти­фі­ка­цій­но­го ко­ду для ді­тей ви­ни­кає у сту­дент­ські ро­ки для отри­ма­н­ня сти­пен­дій, за­охо­чень, ви­на­го­род. Та­кож іден­ти­фі­ка­цій­ний код не­об­хі­дний при здій­снен­ні не­пов­но­лі­тньою осо­бою опе­ра­цій з бан­ків­ською кар­ткою, оформ­ле­ною на її ім’я та для під­пи­са­н­ня до­го­во­ру з пе­ді­а­тром. Крім то­го, отри­ма­ти іден­ти­фі­ка­цій­ний код не­пов­но­лі­тній осо­бі бу­де не­об­хі­дно при оформ­лен­ні да­ної осо­би як фі­зи­чної осо­би-під­при­єм­ця.

Для отри­ма­н­ня ко­ду фі­зи­чна осо­ба — пла­тник по­да­тків не­за­ле­жно від ві­ку (як ре­зи­дент, так і не­ре­зи­дент) зо­бов’яза­на осо­би­сто або че­рез за­кон­но­го пред­став­ни­ка чи упов­но­ва­же­ну осо­бу по­да­ти від­по­від­но­му ор­га­ну дер­жав­ної по­да­тко­вої слу­жби облі­ко­ву кар­тку фі­зи­чної осо­би — пла­тни­ка по­да­тків, яка є во­дно­час за­явою для ре­є­стра­ції в Дер­жав­но­му ре­є­стрі, та пред’яви­ти до­ку­мент, що по­свід­чує осо­бу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.