ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ

НАЙДОВШІ КАНІКУЛИ НА­ДА­ЮТЬ НАЙШИРШІ МО­ЖЛИ­ВО­СТІ!

Zhinka - - Жінка -

Лі­тній та­бір на ви­бір: 15 ці­ка­вих ідей

За три лі­тні мі­ся­ці шко­ля­рик має на­го­ду не ли­ше від­по­чи­ти й роз­ва­жи­ти­ся на рік на­пе­ред (ну, га­разд, хо­ча б до осе­ні), а й по­ри­ну­ти з го­ло­вою у ве­се­ле спіл­ку­ва­н­ня й до­да­тко­ве на­вча­н­ня. Але дещо іна­кше за шкіль­не — у но­вій атмо­сфе­рі, часто на при­ро­ді або при­найм­ні в ін­шій мі­сце­во­сті. І зав­жди у грі та до­слі­джен­ні. Ми зі­бра­ли ку­пу ці­ка­вих про­по­зи­цій на рі­зні сма­ки й га­ман­ці ба­тьків.

СПРА­ВА ЗНАЙДЕ ОХОЧИХ

Ді­ти часто про­бу­ють ку­пу рі­зних за­нять, перш ніж ви­зна­ча­ю­ться, що са­ме їм біль­ше до ду­ші. І це нор­маль­но, і це — пі­зна­н­ня роз­ма­ї­т­тя сві­ту! За­ну­ре­н­ня у про­фе­сії до­по­ма­гає від­чу­ти на смак рі­зні на­прям­ки ді­яль­но­сті. І, мо­жли­во, обра­ти спря­му­ва­н­ня сво­го май­бу­тньо­го шля­ху. Все­укра­їн­ський та­бір еко­ло­гі­чних лі­де­рів від LET’S DO IT, UKRAINE/ За­про­шує під­лі­тків від 14 ро­ків — тих, хто ві­рить у те, що ра­зом мо­жна зро­би­ти Укра­ї­ну чи­стою. Тут мо­жна по­єд­на­ти ко­ри­сне з при­єм­ним: не­фор­маль­ну еко­ло­гі­чну осві­ту та здо­ро­ве до­зві­л­ля на при­ро­ді, у на­ме­то­во­му мі­сте­чку. А ще — по­спіл­ку­ва­ти­ся з одно­дум­ця­ми та фа­хів­ця­ми, про­ка­ча­ти свої лі­дер­ські на­ви­чки та всти­гну­ти за­сма­гну­ти в окса­ми­то­вий се­зон на бе­ре­зі мо­ря. Біль­ше: unistudy.org.ua/summercamp-ldu

Лі­тній та­бір в АКЦЕНТРІ (Хар­ків). Ко­жен ти­ждень та­бо­ру — те­ма­ти­чний: за­йма­є­мо­ся те­а­тром, за­ну­рю­є­мо­ся

в світ ми­сте­цтва, від­кри­ва­є­мо для се­бе на­у­ку (не­ну­дні фі­зи­ка, хі­мія, ма­те­ма­ти­ка, біо­ло­гія, історія), го­ту­є­мо­ся до до­ро­сло­го життя (IT­змі­на + шко­ла май­бу­тньо­го міль­йо­не­ра), пі­зна­є­мо світ дов­ко­ла (еко­ло­го­біо­ло­гі­чний ти­ждень). За­про­шу­ють ді­ток двох ві­ко­вих груп: від 6 до 8 і від 9 до 12.

Біль­ше: facebook.com/ events/1231026020366170

Про­гра­ма GOCAMP. Ці­ка­вий фор­мат при­шкіль­них мов­них та­бо­рів з по­гли­бле­ним ви­вче­н­ням іно­зем­ної мо­ви із за­лу­че­н­ням во­лон­те­ра — но­сія мо­ви.

У та­ко­му та­бо­рі уча­сни­ки ре­а­лі­зу­ють рі­зно­ма­ні­тні про­е­кти та твор­чі завдання, при цьо­му спіл­ку­ю­чись ли­ше іно­зем­ною, зокре­ма й між со­бою. І мов­на пра­кти­ка на­бу­ва­є­ться, й ін­ші ко­ри­сні на­ви­чки удо­ско­на­лю­ю­ться: пра­цю­ва­ти в ко­ман­ді, кри­ти­чно ми­сли­ти, бу­ти то­ле­ран­тни­ми до ін­ших. Біль­ше: gocamps.com.ua

Лі­тній ден­ний та­бір Z-CAMP. Змі­на ки­їв­сько­го лі­тньо­го та­бо­ру для під­лі­тків 12­16 ро­ків три­ває 10 днів,

по бу­днях, а вве­че­рі уча­сни­ки по­вер­та­ю­ться до­до­му. Про­тя­гом дня на них че­кає спіль­на ро­бо­та над роз­роб­кою бі­знес­про­е­кту, майстер­кла­си від фа­хів­ців, екс­кур­сії до успі­шних ком­па­ній, ко­ман­дні ігри, кве­сти, ві­кто­ри­ни та де­ба­ти.

Біль­ше: zno.ua/camp-summer.html Мов­ні та­бо­ри на ба­зі LT LANGUAGE

SCHOOL. Не­ве­ли­чкі групи з ді­тей 4­9 ро­ків із рі­зним рів­нем во­ло­ді­н­ня ан­глій­ської ко­жно­го дня за­ну­рю­ю­ться у пев­ну окре­му те­му­по­до­рож. Те­мою дня мо­же бу­ти якась на­у­ка або про­фе­сія — на­при­клад, сьо­го­дні ми пе­ре­вті­лю­є­мось у по­же­жни­ків та від­ві­ду­є­мо по­же­жну ча­сти­ну, а зав­тра ми — те­ле­жур­на­лі­сти й ви­ру­ша­є­мо на те­ле­ба­че­н­ня. Пе­ре­вті­ле­н­ня в «ре­аль­них» си­ту­а­ці­ях до­по­ма­гає при­ро­дні­ше за­сво­ю­ва­ти но­ву ле­кси­ку.

Біль­ше: ltenglish.com.ua/lt-camps/ Ден­ний та­бір осві­тньої про­гра­ми SHAMROCK. Про­гра­ма та­бо­ру з про­фо­рі­єн­та­ції пе­ред­ба­чає: спіл­ку­ва­н­ня з фа­хів­ця­ми, вор­кшо­пи та твор­чі завдання до обра­них про­фе­сій, ці­ка­ві екс­кур­сії до під­при­ємств, прое­кт­ну ро­бо­ту, тре­нін­ги з ора­тор­ської май­стер­но­сті та фор­му­ва­н­ня на­ви­чок ко­ман­дної ро­бо­ти, участь у тан­цю­валь­но­му фле­шмо­бі.

Біль­ше: shamrock.in.ua

ПО­ДО­РОЖ ЗА КОР­ДОН

У су­ча­сно­му сві­ті сут­тє­во ва­жить умі­н­ня спіл­ку­ва­ти­ся іно­зем­ни­ми мо­ва­ми, перш за все — гар­не зна­н­ня ан­глій­ської. Влі­тку шко­ля­рі ма­ють на­го­ду по­тре­ну­ва­ти й по­гли­би­ти зна­н­ня в ін­шо­мов­но­му се­ре­до­ви­щі. Це до­во­лі ефе­ктив­ний спо­сіб віль­но за­го­во­ри­ти: «пір­най і пли­ви»! Про­гра­ми для під­лі­тків у Єв­ро­пі та Аме­ри­ці. Пе­ре­ва­жно дво­ти­жне­ві про­гра­ми про­по­ну­ють ін­тен­сив­не ви­вче­н­ня мо­ви, а крім уро­ків — екс­кур­сії та кві­зи, тан­ці та за­ня­т­тя ми­сте­цтвом і спор­том, пе­ре­гля­ди філь­мів та ін­ші роз­ва­жаль­ні ве­чір­ні за­хо­ди. Біль­ше: ihkyiv.com/abroad/ summer-2018

Лі­тній курс для ді­тей в Бри­та­нії. Ви­ру­шив­ши на канікули до шко­ли Aldenham (у Лон­до­ні) або St. Lawrence College (у Рамс­гей­ті), ди­ти­на про­ве­де два лі­тні ти­жні, на­си­че­ні мов­ною пра­кти­кою. Та на до­да­чу актив­но від­по­чи­не, бо кам­пу­си вклю­ча­ють по­ля для ко­ман­дних ігор, ба­сей­ни, кор­ти, за­ли та ін­шу ін­фра­стру­кту­ру для за­нять спор­том і роз­ваг.

Біль­ше: oxfordklass.com Лі­тні та­бо­ри з ви­вче­н­ням ан­глій­ської, ні­ме­цької та фран­цузь­кої мов. Ку­ди ви­ру­ша­ти? Мо­жна оби­ра­ти! Гре­ція, Ав­стрія, Ли­тва, Ка­на­да, Бол­га­рія… Є та­кож про­гра­ми, що по­єд­ну­ють кіль­ка на­прям­ків — на­при­клад, ви­вче­н­ня мо­ви із фут­бо­лом або ж ро­бо­то­те­хні­кою та ко­ду­ва­н­ням. Біль­ше: ames.org.ua/ames-camps

НЕСТАНДАРТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Су­ча­сні фор­ми на­вча­н­ня та від­по­чин­ку — най­рі­зно­ма­ні­тні­ші. Мо­жна зна­йти за­хо­ди на рі­зні по­тре­би— на­при­клад та­кі, де пе­ред­ба­че­на спіль­на актив­ність із ба­тька­ми, для ді­тей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми, з атмо­сфе­рою у «ко­ло­ри­ті ко­зач­чи­ни» то­що. Ди­тя­чий та­бір «Ко­за­цька фор­те­ця». Го­лов­ний ту­те­шній прин­цип — «ви­хо­ву­є­мо ді­єю». Юні уча­сни­ки за­ну­рю­ю­ться у по­бут ко­за­ків і про­бу­ють на пра­кти­ці рі­зні ко­за­цькі ре­ме­сла й на­у­ки. Тут мо­жна отри­ма­ти на­ви­чки сі­дла­ти ко­ня та їзди­ти вер­хи, на­вчи­ти­ся стрі­ля­ти з лу­ка, би­ти­ся на «ша­блях», ке­ру­ва­ти чов­ном, лі­ку­ва­ти­ся тра­ва­ми, ви­го­тов­ля­ти на­ро­дні су­ве­ні­ри і спів­а­ти ко­за­цьких пі­сень. Біль­ше: hopak.kiev.ua/ua/page/34

Та­бір «Пра­ви­ця» у Кар­па­тах. Те­ма цьо­го­рі­чно­го та­бо­ру — «Гу­цу­лія». На що­ден­них майстер­кла­сах ді­ти та їх ба­тьки опа­но­ву­ють рі­зно­ма­ні­тні на­ро­дні ре­ме­сла — сто­ляр­ство, тка­цтво, гон­чар­ство то­що. Хо­дять у гір­ські по­хо­ди, ка­та­ю­ться на ко­нях та ква­дро­ци­клах, бе­руть участь у спор­тив­них зма­га­н­нях, зби­ра­ють тра­ви. А ве­чір­ня про­гра­ма за­вер­шує день на­ро­дни­ми тан­ця­ми, пі­сня­ми та ко­ли­ско­вою на ніч.

Біль­ше: tabir.pravytsya.com

Ве­ло­та­бір. Мі­ський та­бір (у Ки­є­ві) для ді­тей 8­14 ро­ків із дов­ги­ми ве­ло­про­бі­га­ми ці­ка­ви­ми мар­шру­та­ми, бе­сі­да­ми

про спорт, ман­дрів­ки, до­ся­гне­н­ня, ви­кли­ки, скла­дно­щі та шля­хи їх по­до­ла­н­ня. Та­кож бу­дуть майстер­кла­си, які на­вча­ти­муть пра­виль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти й до­гля­да­ти за ве­ло­си­пе­дом. Біль­ше: facebook.com/ events/165275694257381 Сі­мей­ний кемп «Осві­тній експеримент» на Він­нич­чи­ні. Тут ба­тьки зби­ра­ю­ться ра­зом, щоб по­ді­ли­тись до­сві­дом на­вча­н­ня ді­тей. Ко­жен з уча­сни­ків мо­же про­ве­сти ле­кцію, майстер­клас, пре­зен­та­цію вла­сної шко­ли або ру­хан­ку. І ди­тя­ча про­гра­ма та­кож ба­зу­є­ться на спів­твор­чо­сті — і пев­ній са­мо­стій­но­сті. Ді­ти ма­ють мо­жли­вість са­мо­туж­ки, без до­по­мо­ги ба­тьків, орі­єн­ту­ва­тись у ча­сі та про­сто­рі — та оби­ра­ти, у який час і до яких актив­но­стей во­ни хо­чуть до­лу­чи­ти­ся. Біль­ше: o-e.com.ua Без­ко­штов­ні лі­тні та­бо­ри від­по­чин­ку «До­бра Осе­ля». Та­бо­ри для сі­мей із ді­тьми, які ма­ють осо­бли­ві по­тре­би, да­ють ди­ти­ні мо­жли­во­сті оздо­ров­ле­н­ня на при­ро­ді з ці­ка­вою про­гра­мою та по­до­ла­н­ня бар’єрів, а ба­тькам — кон­суль­та­ції спе­ці­а­лі­стів що­до ро­бо­ти з та­ки­ми ді­тьми, до­по­мо­гу пси­хо­ло­гів, спіл­ку­ва­н­ня з по­ді­бни­ми сім’ями. Біль­ше: misiavukrainu.org/childrenreabilitation/tabori

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.