Ар­тем БУРЦЕВ, «Кру­ті­ший за всіх» (Ін­тер):

Zhinka - - Тема Номера - Пі­дго­ту­ва­ла Лю­дми­ла Кра­ско

— Чим ді­ти від­рі­зня­ю­ться від до­ро­слих? Тим, що ні­ку­ди не по­спі­ша­ють, мо­жуть спа­ти, скіль­ки за­ма­не­ться, — якщо, зві­сно, не хо­дять до са­до­чка, ба­га­то ру­ха­ю­ться, ні­ко­ли не втом­лю­ю­ться, і, ко­ли при­хо­дить час вкла­да­ти­ся в ліж­ко, ка­при­зу­ють. А от я лю­блю ля­га­ти спа­ти. Бо та­то нам з бра­том роз­по­від­ає на ніч ці­ка­ві істо­рії, під які я чо­мусь зав­жди швид­ко за­си­наю, а по­тім уран­ці про­шу йо­го роз­по­ві­сти, чим усе скін­чи­ло­ся. Вза­га­лі, у мо­їх ба­тьків є ба­га­то гар­них рис, яких ча­сом бра­кує ін­шим до­ро­слим. Во­ни вчать нас бу­ти че­сни­ми й са­мі ні­ко­ли не обма­ню­ють. Я бе­ру з них при­клад: якщо ро­зіб’ю ча­шку чи зла­маю ігра­шку, не ска­жу, що це зро­бив мо­лод­ший брат, ко­трий ще не вміє роз­мов­ля­ти. Ще во­ни ні­ко­ли нас не ла­ють. Ма­ма, ко­ли сер­ди­ться, на­би­рає ков­ток по­ві­тря, по­тім ви­ди­хає йо­го і ка­же: «А за­раз, Ар­те­ме, я то­бі ска­жу, що ти зро­бив не­пра­виль­но». Ін­ші ж ба­тьки ча­сом так кри­чать у по­ді­бній си­ту­а­ції, що на­віть збо­ку на це ди­ви­ти­ся стра­шно. А зна­є­те, чо­го ще не ви­ста­чає до­ро­слим? Во­ни ма­ло го­во­рять з ді­тьми. Ми з ма­мою, ко­ли гу­ля­є­мо, зав­жди ду­же ба­га­то спіл­ку­є­мо­ся. Во­на для ме­не — друг, я їй усе до­ві­ряю і все роз­по­від­аю. Ко­ли ба­чу, як якийсь хло­пчик іде з ма­мою з ди­тсад­ка й обоє мов­чать, це так див­но… Во­ни ці­лий день не ба­чи­ли одне одно­го — нев­же не ма­ють про що по­го­во­ри­ти?

Мій та­то ду­же ві­рить у си­лу дум­ки, то­му вчить ме­не зав­жди ми­сли­ти по­зи­тив­но. Ка­же, що до­сяг­ти ме­ти мо­жна, якщо чо­гось ду­же силь­но за­хо­ті­ти. Зві­сно, по­трі­бно й ду­же впер­то пра­цю­ва­ти, аби мрія здій­сни­ла­ся. Я, на­при­клад, хо­чу ста­ти пі­ло­том па­са­жир­сько­го лі­та­ка. Про­фе­сія ду­же сер­йо­зна й не­без­пе­чна, по­трі­бно бу­ти ро­зум­ним і здо­ро­вим. То­му ви­вчаю ко­смос, гео­гра­фію й ма­те­ма­ти­ку, за­йма­ю­ся спор­том — ко­жно­го ран­ку ро­блю за­ряд­ку, під час ку­па­н­ня обли­ва­юсь хо­ло­дною во­дою, влі­тку бі­гаю бо­со­ніж по тра­ві та за­йма­юсь у спор­тив­ній шко­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.