Ка­ро­лі­на ЗАЛЕВСЬКА, фі­на­ліс­тка «Ма­сте­рШеф. Ку­лі­нар­ний ви­пу­скний» (СТБ):

Zhinka - - Тема Номера -

— До­ро­слі більш за­мкну­ті, за­ци­кле­ні на сво­їх про­бле­мах, то­му не по­мі­ча­ють ба­га­то ці­ка­во­го дов­ко­ла. Так, ма­лень­кою я по­лю­бля­ла роз­гля­да­ти хма­ри, вга­ду­ва­ти, на яких тва­рин чи чу­дер­на­цькі фі­гу­ри во­ни схо­жі. А ще до­ро­слі не вмі­ють так щи­ро ра­ді­ти дрі­бни­ця­ми, не мо­жуть до­зво­ли­ти со­бі хоч ін­ко­ли ро­би­ти ве­се­лі без­глу­зді ре­чі, бо зав­жди пе­ре­жи­ва­ють, що про них по­ду­ма­ють ін­ші. Ме­ні зда­є­ться, їм вар­то бу­ло б на­вчи­ти­ся біль­ше до­ві­ря­ти ото­чу­ю­чим, бу­ти щи­ри­ми (за­зви­чай ді­тла­хи ка­жуть те, що ду­ма­ють, чо­го ін­ко­ли так бра­кує до­ро­слим). А ді­тям — ці­ну­ва­ти те, що для них ро­блять ба­тьки, і са­мим до­кла­да­ти зу­силь, якщо хо­чуть чо­гось до­сяг­ти. Я не ві­рю, ко­ли хтось ка­же: «Ме­ні про­сто не ща­стить», — але впев­не­на: якщо силь­но за­хо­ті­ти, мо­жна й у ко­смос по­ле­ті­ти. Та для по­ча­тку тре­ба по­ста­ви­ти со­бі ме­ту, ві­ді­рва­ти «п’яту то­чку» від ди­ва­на і пра­цю­ва­ти над сво­єю мрі­єю. Ну і, зві­сно, ві­ри­ти в се­бе і в те, що ро­биш, — іна­кше ні­чо­го й ні­ко­ли не ви­йде. Хо­ча, зві­сно, мо­жна обі­йти­ся й без цьо­го — да­лі си­ді­ти, склав­ши ру­ки, скар­жи­ти­ся на до­лю і про­сто про­дов­жу­ва­ти мрі­я­ти...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.