Ла­ри­са СТРИ­ГА, ме­не­джер про­е­ктів МБО «Пар­тнер­ство «Ко­жній ди­ти­ні»

Zhinka - - Актуально -

Оскіль­ки си­сте­ма за­хи­сту ді­тей та під­трим­ки вра­зли­вих сі­мей з ді­тьми в Укра­ї­ні від­рі­зня­є­ться від мі­жна­ро­дної пра­кти­ки, до­ве­лось шу­ка­ти в ній мі­сце па­тро­на­ту та змі­ню­ва­ти за­ко­но­дав­ство.

У сі­чні 2016-го бу­ло ухва­ле­но від­по­від­ні змі­ни, зокре­ма 252-256 ст. Сі­мей­но­го Ко­де­ксу Укра­ї­ни.

Ни­ні па­тро­нат — це по­слу­га, якою мо­жна ско­ри­ста­ти­ся для будь-якої ди­ти­ни не за­ле­жно від ста­ту­су, якщо во­на пе­ре­бу­ває у скла­дних жит­тє­вих об­ста­ви­нах і не існує ін­ших ва­рі­ан­тів за­хи­сти­ти, під­три­ма­ти чи ре­а­бі­лі­ту­ва­ти дитину, з до­три­ма­н­ням її пра­ва на сім’ю.

Справ­жній ви­клик для гро­ма­ди — зна­йти тих, хто ба­жав би ста­ти па­тро­на­тним ви­хо­ва­те­лем. При­чин то­му кіль­ка. Це і низь­ка до­ві­ра до со­ці­аль­них іні­ці­а­тив дер­жа­ви, і не го­тов­ність су­спіль­ства в ці­ло­му ви­зна­ти га­не­бний вплив ін­тер­на­тної си­сте­ми, і низь­ка обі­зна­ність укра­їн­ців про пе­ре­ва­ги па­тро­на­ту.

То­му і Пар­тнер­ство, і цен­три со­ці­аль­них служб та слу­жби у спра­вах ді­тей на мі­сцях до­кла­да­ють усіх зу­силь для по­пу­ля­ри­за­ції та­кої по­слу­ги. Адже ни­ні вкрай ва­жли­во роз­ви­ва­ти па­тро­нат ще й у кон­текс­ті по­дій на Схо­ді Укра­ї­ни, по­яви вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб, ко­ли ще біль­ше родин із ді­тьми по­тре­бу­ють до­по­мо­ги».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.