САД НА ПІДВІКОННІ

Zhinka - - Тема Номера - Ган­на Терн

Се­кре­ти до­гля­ду за яскра­вою фу­ксі­єю

Від па­ву­тин­но­го клі­ща (чор­ні плями на ли­сті, то­нень­ке па­ву­ти­н­ня та сі­рий на­літ на вну­трі­шньо­му бо­ці ли­стя), бі­ло­крил­ки (бі­лу­ва­ті ли­пкі кра­пли­ни на ли­сті) і тлі (кві­тки, бу­то­ни та ли­стя жов­ті­ють, скру­чу­ю­ться та опа­да­ють) до­ма­шні за­со­би бу­дуть ма­ло­ефе­ктив­ни­ми. Рослину слід яко­мо­га швид­ше про­ми­ти миль­ною во­дою та обро­би­ти від­по­від­ним пре­па­ра­том.

Сі­рі або ж ко­ри­чне­ві плями на ли­сті мо­жуть бу­ти озна­кою вра­же­н­ня гриб­ком. Слід від­ра­зу ж ви­да­ли­ти усе вра­же­не ли­стя, про­ми­ти рослину миль­ним роз­чи­ном (за­хи­стив­ши ґрунт плів­кою) та обро­би­ти від­по­від­ним пре­па­ра­том.

Усі ку­по­ва­ні ін­се­кти­ци­ди за­сто­со­вуй­те згі­дно з ін­стру­кці­єю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.