ОБИРАЮЧИ ПОТРІБНИЙ ГРИЛЬ...

Zhinka - - Побутові Поради -

ВИЗНАЧТЕСЯ З РОЗ­МІ­РОМ. Якщо у вас ве­ли­ка ро­ди­на і стра­ви на гри­лі ви го­ту­є­те до­сить ча­сто, ро­зум­но при­дба­ти га­ба­ри­тний при­стрій. Іна­кше до­ве­де­ться ви­тра­ча­ти біль­ше ча­су, го­ту­ю­чи у де­кіль­ка ета­пів.

ЗВАЖАЙТЕ

НА ТЕ, ЩО НЕ ВСІ МО­ДЕ­ЛІ ПЕРЕНОСНИХ ГРИЛІВ НА­ДА­ЮТЬ МО­ЖЛИ­ВІСТЬ ГО­ТУ­ВА­ТИ НА ДРО­ВАХ — у де­яких не мо­жна роз­па­лю­ва­ти ба­га­т­тя, то­му що че­рез тон­кі стін­ки во­ни не зда­тні три­ва­лий час під­три­му­ва­ти жар. Го­ту­ють на них ли­ше на­пів­фа­бри­ка­ти: ков­ба­ски, со­си­ски, ко­тле­ти. НАЙ­КРА­ЩЕ ОБРА­ТИ МО­ДЕЛЬ ІЗ КРИ­ШКОЮ. Са­ме во­на до­по­мо­же лег­ко при­го­ту­ва­ти стра­ви з аро­ма­том «ди­му». ЗВЕРНІТЬ УВА­ГУ НА МАТЕРІАЛ. Біль­шість при­бо­рів ви­го­тов­ля­ють з нер­жа­ві­ю­чої ста­лі. Спе­ці­а­лі­сти ж ра­дять зупинити свій ви­бір на ча­вун­но­му або ме­та­ле­во­му гри­лі чор­но­го ко­льо­ру. Що тон­ші стін­ки жа­ров­ні, то скла­дні­шим бу­де про­цес при­го­ту­ва­н­ня і ко­ро­тшим — тер­мін екс­плу­а­та­ції да­ної мо­де­лі. З ема­льо­ва­них ча­стин фар­ба швид­ко облі­тає, а нер­жа­вій­ка тьмя­ніє.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.