Мо­мен­ти для роз­ду­му

Zhinka - - Психологія -

Ча­сто від­су­тність пер­ших кро­ків на збли­же­н­ня від чо­ло­ві­ка не є до­ка­зом не­за­ці­кав­ле­но­сті. Нав­па­ки, він у ду­ші вва­жає, що не до­стой­ний жін­ки, ко­тра, на йо­го дум­ку, є «над­то кра­си­вою та не­д­ося­жною».

Чо­ло­вік, який очі­кує на за­охо­че­н­ня, імо­вір­ні­ше, зу­стрі­не­ться з жін­кою, ко­тра «на­да­ва­ти­ме на­пря­мок». Але у та­ких сто­сун­ках мо­же скла­сти­ся си­ту­а­ція «актив­на і па­сив­ний», яка не при­ва­блю­ва­ти­ме іні­ці­а­тор­ку.

На­тя­ки як спо­сіб до­не­сти свої дум­ки й по­чу­т­тя пар­тне­ро­ві за­зви­чай не­ефе­ктив­ні. Там, де прийня­тні чи­сто дру­жні обійми та по­ці­лун­ки, не вар­то очі­ку­ва­ти, що хло­пець або чо­ло­вік спри­йма­ти­ме їх як про­яв осо­би­стої за­ці­кав­ле­но­сті. Ще більш не­без­пе­чним є нав­ми­сне вда­ва­н­ня бай­ду­жо­сті. А якщо чо­ло­вік щи­ро по­ві­рить у це і пі­де, аби не мар­ну­ва­ти час на «без­на­дій­ний» ва­рі­ант?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.