Фар­ши­ро­ва­ний пе­рець

Zhinka - - Смачного! - Ган­на Терн

Лі­тні ве­чір­ки про­сто неба в на­шій ро­ди­ні лю­блять та­кож і за стра­ви, при­го­то­ва­ні на гри­лі. Наш фір­мо­вий ре­цепт (крім, зви­чай­но, со­ко­ви­тих і сма­чних ша­шли­ків) — фар­ши­ро­ва­ний ку­ку­ру­дзою пе­рець. Спро­буй­те і ви!

ВАМ ПОТРІБНІ:

6 бол­гар­ських пер­чин 130 мл олив­ко­вої олії

250 г пар­ме­за­ну 2 ст. лож­ки во­ло­ських го­рі­хів 4 зуб­чи­ки ча­сни­ку бля­шан­ка кон­сер­во­ва­ної ку­ку­ру­дзи ли­стя ба­зи­лі­ку

1 За­зда­ле­гідь при­го­ту­ва­ти на­чин­ку (мо­жна збе­рі­га­ти в хо­ло­диль­ни­ку): ре­тель­но пе­ре­мі­ша­ти зі 100 мл олії

200 г на­тер­то­го си­ру пар­ме­зан, на­рі­за­не ли­стя ба­зи­лі­ку, по­дрі­бне­ні го­рі­хи та тов­че­ний

Га­ли­на Пе­трів­на, Чер­ні­гів­ська обл. ча­сник. З двох пер­чин ви­да­ли­ти на­сі­н­ня, на­рі­за­ти ку­би­ка­ми й об­сма­жи­ти на ско­во­ро­ді у 30 мл олив­ко­вої олії на се­ре­дньо­му во­гні. Ко­ли пе­рець ста­не м’яким, до­да­ти ку­ку­ру­дзу і при­го­то­ва­ну ра­ні­ше го­рі­хо­во-сир­ну су­міш. Го­ту­ва­ти ще де­кіль­ка хви­лин.

2 Пі­дго­ту­ва­ти гриль. Чо­ти­ри пер­чи­ни, що ли­ши­ли­ся, ро­зрі­за­ти вздовж нав­піл, щоб отри­ма­ти «чов­ни­ки». Ви­да­ли­ти на­сі­н­ня. По­кла­сти пе­рець на ре­ші­тку гриля зрі­за­ми до­ни­зу на 2-5 хв., щоб він гар­но про­пі­кся зсе­ре­ди­ни. Пе­ре­вер­ну­ти, за­пов­ни­ти на­чин­кою, по­си­па­ти звер­ху ре­штою пар­ме­за­ну і за­пі­ка­ти на ре­ші­тці ще 5 хв.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.