ДА­ЧА

Цей фрукт, ма­буть, лю­блять усі! Їх до­сить лег­ко ви­ро­щу­ва­ти, за­без­пе­чив­ши вдо­сталь мі­сця та сон­ця.

Zhinka - - Те­ма Но­ме­ра -

Ви­ро­сти­ти, зі­бра­ти, збе­рег­ти — мі­сія здій­снен­на!

ЩОБ РА­ДІ­ТИ ГАР­НО­МУ ВРО­ЖАЮ ОВО­ЧІВ І ФРУ­КТІВ, ПО­ТРІ­БНО ЇХ ВИ­РО­СТИ­ТИ, ЗІ­БРА­ТИ ТА, НЕ МЕНШ ВА­ЖЛИ­ВО, ПРА­ВИЛЬ­НО ЗБЕ­РЕГ­ТИ. КО­РО­ТКИЙ ГІД ДЕ­ЯКИ­МИ ОСІН­НІ­МИ КУЛЬ­ТУ­РА­МИ.

Куль­ти­ву­ють та стан­дар­тні кар­ли­ко­ві, де­ре­ва. на­пів­кар­ли­ко­ві Для біль­шо­сті ти­по­вих да­чних ді­ля­нок кар­ли­ко­ві ви­ди, які до­ся­га­ють до 2,5–3-х ме­трів у ви­со­ту та ши­ри­ну (кро­на), мо­жли­во, най­кра­щий ва­рі­ант.

Щоб зі­бра­ти до­ста­тній уро­жай для ро­ди­ни, зна­до­би­ться що­най­мен­ше дві яблу­ні рі­зних сор­тів, ко­трих на­лі­чу­ють со­тні — зі сма­ком пло­дів від со­лод­ко­го до ки­сло­го. Окре­мі сор­ти ви­ро­щу­ють спе­ці­аль­но для ви­пі­чки, ін­ші — для со­усів, кон­сер­ва­ції, і, зви­чай­но ж, ве­ли­ку кіль­кість при­зна­че­но для спо­жи­ва­н­ня у сві­жо­му ви­гля­ді. Осін­ні сор­ти яблук від­рі­зня­ю­ться осо­бли­ви­ми сма­ко­ви­ми яко­стя­ми та до­сить три­ва­лим пе­рі­о­дом збе­рі­га­н­ня — у се­ре­дньо­му до по­ча­тку сі­чня, де­які — до ве­сни. Як пра­ви­ло, до­зрі­ва­ють із се­ре­ди­ни ве­ре­сня. Пло­ди ре­ко­мен­до­ва­но зні­ма­ти з де­рев вру­чну, не че­ка­ю­чи їх опа­да­н­ня. Пов­на сти­глість яблук до­ся­га­є­ться ли­ше че­рез 15 днів пі­сля збо­ру.

На­при­клад, чу­до­во сма­ку­ва­ти­муть у стра­вах Акорн (Жо­лу­де­вий), Ми­гдаль­ний, Мар­му­ро­вий, Волзь­кий сі­рий, Зи­мо­вий со­лод­кий, Сто­ло­вий зи­мо­вий, Хер­сон­ський, Кри­хі­тка, му­ска­тний Бат­тер­нат, Де­лі­ка­та. Бу­де не ли­ше сма­чно, а й на­про­чуд ко­ри­сно: м’якоть гар­бу­зів — ба­га­те дже­ре­ло ві­та­мі­нів А, С, Е, а та­кож хар­чо­вих во­ло­кон.

Чу­тли­вих до мо­ро­зів те­пло­лю­бних пред­став­ни­ків ро­ди­ни гар­бу­зо­вих ви­са­джу­ють у вже до­бре про­грі­тий і піджив­ле­ний ґрунт, ко­ли ми­не за­гро­за за­мо­роз­ків. Ро­змі­щу­ють, до­три­му­ю­чись вка­зі­вок на упа­ков­ці з на­сі­н­ням, адже де­які гар­бу­зи до­сить силь­но роз­ро­ста­ю­ться і мо­жуть при­гні­чу­ва­ти су­сі­дів. Зем­лю нав­ко­ло муль­чу­ють, щоб по­пе­ре­ди­ти про­ро­ста­н­ня бур’янів.

Зби­ра­ють уро­жай, ко­ли сте­бло бі­ля пло­да по­чи­нає за­си­ха­ти. Зрі­за­ю­чи, ли­ша­ють «хво­сти­ки».

ЗБЕ­РІ­ГА­ЮТЬ ЗИ­МО­ВІ ЯБЛУ­КАУ ПО­ГРЕ­БАХ, ХО­ЛО­ДНИХ ПІД­ВА­ЛАХ (У ХО­ЛО­ДИЛЬ­НИ­КУ —ДО ДВОХ ТИ­ЖНІВ У ПО­ЛІ­ЕТИ­ЛЕ­НО­ВО­МУПА­КЕ­ТІ).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.