ГРАК

Zhinka - - Зоосвіт -

Ці птахи ві­ді­гра­ють ва­жли­ву роль в еко­си­сте­мі, а рів­нем ін­те­ле­кту пе­ре­ва­жа­ють де­яких тва­рин. До то­го ж, гра­ки здав­на за­слу­жи­ли сла­ву на­ро­дних си­но­пти­ків. Це, без пе­ре­біль­ше­н­ня, кри­ла­ті ком­пань­йо­ни, адже у час мі­гра­ції — жов­тні – ли­сто­па­ді, птахи згур­то­ву­ю­ться у стаю із кіль­ка­сот осо­бин і ви­ру­ша­ють на пів­день. Що­прав­да, не усі з ви­ду пе­ре­лі­тні: чи­ма­ло гра­ків гні­здя­ться на те­ри­то­рії Укра­ї­ни по­стій­но, а де­які із пів­но­чі при­лі­та­ють спе­ці­аль­но, щоб пе­ре­зи­му­ва­ти. Обла­што­ву­ю­ться пер­на­ті на вер­ши­нах де­рев у пар­ках, узліс­сях чи лі­сах, а в хо­ло­дну по­ру — у куль­тур­них мі­ських ланд­ша­фтах. У гра­чи­них ко­ло­ні­ях па­нує іє­рар­хія: гні­зда стар­ших у цен­трі, мо­лод­ші за­хи­ща­ють ста­рій­шин від на­па­ду хи­жа­ків з усіх сто­рін. Зни­кне­н­ня гра­ків із тра­ди­цій­них місць гні­зду­ва­н­ня, за на­ро­дни­ми пе­ре­ка­за­ми, вва­жа­ють по­га­ним зна­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.