ГО­РО­ДНІЙ ІН­ВЕН­ТАР:

ТА­КИЙ ІН­СТРУ­МЕНТ СТА­НЕ У ПРИГОДІ КО­ЖНО­МУ ПРЕДСТАВНИКОВІ СИЛЬНОЇ ПО­ЛО­ВИ­НИ ПІД ЧАС ДАЧНОГО СЕ­ЗО­НУ. І ЦЬО­ГО РА­ЗУ ІТИМЕТЬСЯ НЕ ПРО МАНГАЛИ… пра­ви­ла ви­бо­ру

Zhinka - - По­ра­ди Для Чоловіків -

1 ЛО­ПА­ТА —

всім ві­до­мий ін­стру­мент для зем­ля­них ро­біт на клум­бах, гряд­ках. Зда­ва­ло­ся б: усе про­сто й зро­зумі­ло. Але на­віть зви­чай­ну ло­па­ту слід пра­виль­но ви­бра­ти, то­чно ви­зна­чив­ши її якість, по­трі­бні ва­гу, ро­змір і вид. ШТИКОВА. При­зна­че­на для ко­па­н­ня і ри­хле­н­ня ґрун­ту, під­си­па­н­ня ро­слин, ро­бо­ти в сад­ку з ку­ща­ми, об­ко­пу­ва­н­ня де­рев, ви­ко­пу­ва­н­ня го­ро­дніх куль­тур на гряд­ці. З гар­ною ло­па­тою лег­ко ви­ко­па­ти бу­дья­ку яму чи тран­шею, і нею мо­жна обро­би­ти ті ку­то­чки, до ко­трих не ді­ста­ти, на­при­клад, куль­ти­ва­то­ром. У шти­ко­вої ло­па­ти її ро­бо­ча ча­сти­на крі­пи­ться до ру­чки під ку­том 180°. Най­зру­чні­ший її ро­змір — від 12 до 15 см. Ме­та­ле­ве по­ло­тно мо­же бу­ти за­го­стре­ним

(для твер­до­го ґрун­ту), а та­кож окру­глим чи й вза­га­лі пря­мо­ку­тним (для ро­біт на ді­лян­ці, яка обро­бля­є­ться ре­гу­ляр­но).

СОВ­КО­ВА (ПІД­БІР­НА). Від­рі­зня­є­ться від шти­ко­вої фор­мою по­ло­тна (ме­та­ле­вої ча­сти­ни) і ку­том крі­пле­н­ня до дер­жа­ка, який ста­но­вить 120°. По­трі­бна для пе­ре­ван­та­же­н­ня си­пу­чих ма­те­рі­а­лів, ком­по­сту, при­би­ра­н­ня смі­т­тя. Рі­зно­вид — ло­па­та для сні­гу з більш ши­ро­ким ло­тком та мі­цні­шим дер­жа­ком.

2 ГРА­БЛІ

по­трі­бні, щоб за­грі­ба­ти та роз­пу­шу­ва­ти зем­лю, згрі­ба­ти ли­стя, ви­по­ло­тий бур’ян. Бу­ва­ють з твер­ди­ми (для ро­бо­ти із зем­лею) та м’яки­ми (ли­стя, тра­ва) зуб­ця­ми — гра­блі-ві­я­ло, які, до то­го ж, не по­шко­дять га­зон, на від­мі­ну від мо­де­лей з твер­ди­ми зуб­ця­ми.

У твер­дих звер­ніть ува­гу на фор­му та роз­мі­ще­н­ня зуб­ців: ши­ро­кі пло­скі зуб­чи­ки, роз­вер­не­ні пер­пен­ди­ку­ляр­но до руків’я, до­по­мо­жуть лег­ко роз­рів­ня­ти зем­лю на гряд­ці. Для оброб­ки між­ря­д­дя пі­ді­йде зву­же­ний ва­рі­ант на кіль­ка (при­мі­ром 5) зуб­ців з уко­ро­че­ною ру­чкою. Якщо ж на ва­шій ді­лян­ці до­сить важ­кі, твер­ді ґрун­ти, за­будь­те про пла­стик, лег­кий алю­мі­ній. Оби­рай­те

3 ВИ­ЛА

гра­блі з пло­ски­ми за­го­стре­ни­ми зуб­ця­ми, роз­вер­не­ни­ми вздовж руків’я — так зва­ні гра­блі­а­е­ра­тор. Ни­ми та­кож лег­ко про­че­са­ти і ви­да­ли­ти по­жу­хлу тра­ву.

для ба­га­тьох са­до­во­го­ро­дніх ро­біт більш зру­чні, ніж ло­па­ти. Ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для оброб­ки зем­лі, ван­та­жних опе­ра­цій, бо­роть­би з бур’яна­ми.

КО­ПАЛЬ­НІ ви­ла з го­стри­ми ма­сив­ни­ми зуб­ця­ми кіль­ка­гран­ної, окру­глої чи пла­скої фор­ми іде­аль­ні для ко­па­н­ня зем­лі, ви­рів­ню­ва­н­ня по­верх­ні, ви­ко­пу­ва­н­ня ко­рі­н­ня ба­га­то­рі­чних бур’янів (пи­рію). На від­мі­ну від ло­па­ти (від цьо­го зна­ря­д­дя ча­сто стра­жда­ють до­що­ві черв’яки) не по­ру­шу­ють при ко­пан­ні мі­кро­фло­ру ґрун­ту, і їх мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для йо­го ае­ра­ції — про­сто про­ко­лю­ю­чи по­верх­ню зем­лі. Для ви­ко­пу­ва­н­ня ко­ре­не­пло­дів оби­ра­ють ва­рі­ант з тро­хи за­ту­пле­ни­ми зуб­ця­ми.

ПРИ­БИ­РАЛЬ­НІ — по­лег­ше­ний ва­рі­ант з чо­тир­ма зуб­ця­ми для зби­ра­н­ня і пе­ре­не­се­н­ня сі­на, су­хої тра­ви і пе­ре­тру­шу­ва­н­ня ком­по­сту.

ГНО­ЙО­ВІ — з чо­тир­ма мі­цни­ми зуб­ця­ми, злег­ка зі­гну­ти­ми у фор­мі ков­ша, що до­зво­ляє зру­чно і лег­ко ван­та­жи­ти ор­га­ні­чні до­бри­ва та роз­по­ді­ля­ти їх на гряд­ках і клум­бах.

Ган­на Терн

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.