LI­VER­POOL - DE­FEN­SOR SP.

El Pais (Uruguay) - Ovacion - - PORTADA -

Hoy 15.00 hrs. Belvedere (VTV)

Li­ver­pool: Jor­ge Ba­va; An­ge­lo Ga­brie­lli, Fe­de­ri­co Pla­te­ro, Se­bas­tián Cá­ce­res, Jean Pie­rre Ros­so; Cris­tian Sen­ción, Mat­heus Cue­llo; Her­nán Fi­gue­re­do, Agus­tín Ocam­po, Fe­de­ri­co Mar­tí­nez; J. I. Ra­mí­rez.

DT: Pau­lo Pez­zo­lano.

De­fen­sor Sp: G. Re­yes; Mat­hías Suá­rez, San­tia­go Ca­rre­ra, Gon­za­lo Mau­le­lla, Ayr­ton Cou­go; Mat­hías Car­da­cio, Mar­tín Ra­bu­ñal; Joa­quín Pi­que­rez, Ig­na­cio La­quin­ta­na, Mar­tín Co­rrea; Al­va­ro Na­va­rro. DT: E. Ace­ve­do.

Ár­bi­tro: An­drés Cun­ha.

Asis­ten­tes: Ri­chard Tri­ni­dad, San­tia­go Fer­nán­dez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Uruguay

© PressReader. All rights reserved.