Lan­za­mien­to de co­lec­ción de Ur­ban

El Pais (Uruguay) - Sabado Show - - SOCIALES -

Ur­ban Haus reali­zó el pri­me­ro de una serie de Sun­set Ses­sions en su tien­da de Ram­bla y Ma­si­ni. La mar­ca pre­sen­tó su co­lec­ción pri­ma­ve­ra ve­rano de­no­mi­na­da Iden­tity.

Ig­na­cio Gen­ti­ni, Mi­chae­la Fa­rop­pa, Ni­co­lás La­bra­ga, An­drei­na Maz­zi­lli Joa­quin Vi­la Fa­bre, Mar­cel Bo­chard, Lu­cía Vi­la, Carolina Pi­ta y San­tia­go Pe­ral­ta

Ale­jan­dra Va­len­tin, An­drea Arri­beltz, Gra­cia­na Font Rodrigo Iri­bar­ne­ga­ray, Fe­de­ri­co Mo­ran­di, Ro­mi­na La­ga­rri­ga, Fa­bián Mot­ta

Lu­cía Ca­mo­de­ca, Na­delyn Da­les­san­dro Mag­gie Qua­gliot­ti, Ana­lia Mén­dez Va­la Ni­ren­berg

Adria­na Pra­do, Agos­ti­na De Ma­ría Tin­cho Quie­sa, Agus­tin Cas­ti­llo

Newspapers in Spanish

Newspapers from Uruguay

© PressReader. All rights reserved.