ÓS­CAR AN­DRA­DE

SIN­DI­CA­LIS­TA DEL SUNCA

El Pais (Uruguay) - - NACIONAL -

▃ “La his­to­ria nos en­se­ña que las ba­ta­llas se ga­nan si tam­bién hay uni­dad. Co­mo pre­can­di­da­tos no es­ta­mos co­lo­can­do ini­cia­ti­vas pa­ra mar­car per­fil, sino pa­ra tra­tar de en­ri­que­cer la po­lí­ti­ca”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Uruguay

© PressReader. All rights reserved.