א+ ס „טל געזע *“— אַלע בחורי או מ, דלע .על מוז דינע אי ישׂראל אַרמ,

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

מיט6 אָך¨ † דעם†±טן† א5 גוסט¨ † איז† בטל† גע6 אָרן† דאָס† „טל † ©טאַל ® גע≠ זעץ“† ©דאָס† געזעץ† פֿון† אָפּל7 גן† די† מיל†יטער דינסט† אין† דער† ישׂראל אַ†רמ 7† פֿאַר† חרדים¨ † 6אָס† איז† באַ≠ שטימט† גע6 אָרן† אין† יאָר∞∞≤† ≤® ¨† צו≠ ליב† זייַן† ניט† גלייַכער† באַציִונג† לגבי† די† חרדישע† ישיבֿה בחורים† 6ע† לכע† האָבן† געטענהט¨ † אַז† ז7 ער† לע†רנען† תּורה† איז† ז7 ער† באַשעפֿטיקונג† און† דע†רפֿאַר† איז†עס†„ תּורתו†אמנותו“† און† דאַרף† ז7 † באַפֿרייַען† פֿון† מיל†יטער דינסט†אין† דער†ישׂראל אַרמ 7Æ

די†דאָזיקע†„ פּרי6 ילעגיע“†האָבן† טאַ†קע† א5 סגענוצט† ט5 זנטער† און† ט5 ז†נטער† חרדישע† בחורים† און† מ7 דלעך¨ † כּדי† צו† בלייַבן† אין† דער† ה7 ם ¨† „ק 6עטשן“† די† ישיבֿה בענק ¨† חתונה† האָבן† יונג ¨ „†קינדלען“† אַ† סך† קי†נדער† און† ניט† זייַן† באַשעפֿ†טיקט† אין† דעם† אַלגעמ7 נעם† אַרבעטס מאַרק ¨ † ניט† בייַ†טראָגנדיק† אַ† גע6 יסן† ס כום† פֿון† פּראָ†דוקטיווער† אַרבעט† צו†דער† עקאָנאָמיע†פֿון† לאַנד†בכלל ª† און† דערבייַ† † נאָך† פֿאָדערן¨ † און† באַק†ומען ¨† יעדן† חודש† פֿון† די† רע≠ גירונג אי†נסטאַנצן† אַ† פֿי†נאַנציעלע† שטי†צע† א5 סצו†האַלטן† ז7 ע†רע† גר5 ≠ סע† משפּחות ¨ † 6אָס† איז† ז7 † גע†געבן† גע6 אָרן† אַ† דאַנק† דער† הילף† פֿון† די† רעליגיעזע† פּאָליטיקער† און† כּנסת דעפּוטאַטן † Æ

די†דאָזיקע† פּאַרט7 ען†האָבן† יאָרן לאַנג† ז7 † פּאַטראָנירט¨ † געשטאַרקט† † ז7 ערע†† ר7 ען† און† ז7 † א5 סגענוצט† † פֿאַר† ז7 ערע† פּאָליטישע† צ6 עקן† און† נ5 ט†6 ענדיק7 טןÆ

אין† דעם† לעצטן† יאָר† זענען† גע≠ 6ען† מער†6 י†ט 5זנט† אַזעלכע†ישיבֿה לייַט¨ † 6עלכע† זענען¨ † ל5 ט† דעם† „טל געזעץ “¨ † באַפֿרייַט† גע6 אָרן† פֿון† מ†יל† יטער דינסטÆ † אַ† גר5 סער† פּראָ≠ צענט† פֿון† ז7 † האָבן† אַפֿילו† ק7 ן† מאָל† ניט†„אַרייַנגעשטעלט† אַ† פֿוס“† אין† אַ† ישיבֿהª † און† אויב† שוין† יאָ¨ † אפֿשר† זע†לטענע† מאָל† כּדי† צו† באַרע כטיקן† ז7 ערע†מאָנאַטלעכע† טשעקן†פֿון† דער† רעגירונג¨ † אָדער† שטאָטישע† מ†ונ† יצי≠ פּאַליטעטןÆ

אָנה7 בנדיק† פֿון† דעם† ±טן† א5 גוסט† איז† אַרייַן† אין† קראַפֿט† דאָס† נייַע† געזעץ¨ † 6אָס† איז† מח7 בֿ† מי†ליטער דינסט† אין† דער† ישׂראל אַרמ † 7† © צה- ל® † פֿאַר† אַלע† יונגע† בי†רגער† —† בחורים† און† מ7 דלעך¨ † חרדים ¨† חרדות¨ † סעקולערע† און† אַפֿי†לו† אַראַבישע† בירגער† † פֿון† לאַנד¨ † 6אָס† 6ערן† ∂±† יאָר† אַלט† —† זיך† צו† רעגיסטרירן¨ † דורכג7 ן† מע†די≠ צי†נישע† אונטערוז כונגען¨ † און† צו† 6ערן† באַשטימט† אין† 6על כע† קאַ≠ טע†גאָריעס ¨ † אָפּט7 לונגען† און† מילי≠ טע†רישע† א7 נה7 טן¨ † אָדער† אין† צי≠ 6י† לער† בירגער דינסט¨ † צו† דינען† די† באַ†דע רפֿענישן†† פֿון† לאַנד† און† זייַן† ז†יכער† ה7 טÆ

דער6 ייַל†איז† דער†נייַער† פּלאַן†צו† רעאַליזירן¨ † מאָביליזירן† דיμΣ† † ט5 זנט† ישיבֿה בחורים† און† מ7 דלעך† בל5 ז† ביז†דעם† עלטער†פֿון Π††≤ יאָר¨ †6 עלכע† זענען† † נאָך† אַלץ† ניט† מאָביליזירט† גע≠ 6אָרן† ביז†איצט Æ

כּנסת דעפּוטאַטן† פֿון† דער† קאָאַ≠ ליציע¨ † 6עלכע† זענען† פֿאַרנומען† מיט† א5 סאַרבעטן† און† צוגר7 טן† דאָס† דאָ≠ זיקע†נייַע† געזעץ¨ †האַלטן ¨† אַז†עס† 6עט† נאָך† ד5 ערן† עטלעכע† חדשים† ביז† עס† 6עט† אַרייַנג7 ן† אין† קראַפֿטª † אפֿשר¨ † אַפֿ†ילו† ביז† נאָך† די† 6אַלן† צו† דער† צו≠ קונפֿטיקער†כּנסת Æ

דער† פֿאָרזיצער† פֿון† דער† קאָ≠ מיסיע¨ † 6אָס† דאַרף† עס† צושטעלן† צו† דער† אָפּשטימונג¨ † כּנסת דעפּוטאַט† יוחנן† פּלעסנער† האַלט¨ † אַז† „עס† איז† געשאַפֿן† † גע6 אָרן† אַ† זעלטענע¨ † היס≠ טאָרישע† † געלעגנה7 ט† אייַנצופֿירן† אין† דער† מדינה† אַ† נייַעם† 6ערטפֿולן† אופֿן†6 י†אַז 5† די†דינסט† אין†מיל† יטער† 6עט† זייַן†פֿאַר† אַלע†בירגער† די†זע† לבע† פֿליכט† אָן† אונטערש7 ד¨ † צי† ז7 † זענען† † חרדים†אָדער† סעקולערע¨ †צי† ז7 †ז ענען†† מ7 דלעך† אָדער† מענער¨ † צי† ז7 † זענען† † ייִדן†אָדער† אַראַבערÆ“

דאַקעגן† די† דעפּוטאַטן פֿראַ†קציע† „ישׂראל† ביתנו“†האָט† זיך†גע 6אָנדן† צו† דעם†זיכערה 7ט מיניסטער† אהוד†ברק† ©באַראַק ®† מיט†דער† ביטע¨ †אַז† ער†זאָל† קלאָר† מאַכן† דאָס† מאָביליזירן† אַראַ≠ בער†אין† דער†אַרמ 7¨ †6 ייַל†עס† שט7 ט† ניט† אין† הסכּם† מיט† דער† מ7 נונג† פֿון† העכסטן† גערי כט† ©בג -ץ ®Æ † דאָס† מאָ≠ ביליזירן† אַראַבער† אין† דער† אַרמ7 † איז†ניט† גלייַך†6 י†מאָביליזירן† אַנדערע† בי†רגער† אין†לאַנד Æ

די† פֿאָרזיצערין† פֿון† דער† אַר≠ בעטער † פּאַרט 7† שלי† ©שעלי ®† יאַכי≠ מאָ6 יטש† האָט† דערקלערט¨ † אַז†„דאָס† נייַע† געזעץ† דאַרף† פֿאַרפֿליכטן† יונגע לייַט†אין† עלטער†פֿון Π††± יאָר†און† ניט אין† עלטער† פֿון† ≥≤ ¨∂† ≤¨ † אָדער† דורך אַן† אַנדער† קינסטלערישן† אופֿןÆ † אַ לייַטישע† און† ערנסטע† אָנפֿירונג† קען צוגר7 טן† אַ† מצבֿ† אין† 6על כן† מער חרדים† 6עלן† דינען† אין† מיל†יטער פֿרייַ6 יליק†און† אין†אַן† עלטער¨ †בשעת 6עלכן† ז7 †6 עלן†קענען† בייַטראָגן† † אין צה- ל† באמת† און† ניט† זייַן† אַ† לאַסט פֿאַר† דער† רעגירונג† און† דער† אַ†רמ 7 עקאָנאָמיש¨ †צוליב† דער†גר 5סער† צאָל פֿון† ז7 ערע† משפּחותÆ † מען† האָט† ק7 ן מאָל† ניט† פּרובירט† צו† מאָב†יל† יזירן יונגע† חרדים† אין† עלטער† פֿוןΠ† †± יאָר¨ 6עלכע† זענען†נאָך† ניט†פֿאַרנ† ומען†מיט ז7 ער† לערנען† אין† ישיבֿות“¨† האָט† זי דערקלערטÆ

ÆÆÆ„דאָס† צוקאָאָפּטירן† חרדים† צו דער† 6עלט† פֿון† דעם† אַרבעטער† איז ניט†6 ינציקער†6 יכטיק“¨† האָט†יאַכי≠ מאָ6 יטש† צוגעגעבןÆ † נאָך† דעם† 6י די† „קדימה“ פֿראַקציע† האָט† רעזיג≠ נירט† פֿון† דער† קאָאַליציע† אין† דער כּנסת ¨† האָט† ביבי† נתניהו† נאָמינירט דעם† מי†ני סטער†† משה† יעלון† ממשיך זייַן† זייַן† אַ†רבעט† פֿון† צוגר7 טן† און פֿאָרמו†לירן† דאָס†נייַע† מאָביליזאַ†ציע געזעץ † Ɔ ער†האָט† גלייַך†בייַם† איבער≠ נעמען† † די† דאָ†זיקע† פֿונקציע† רע≠ קאָמע†נדירט† צה- ל† צו† פֿאַרגרעסערן † די† צאָל† מאָבי†לי† זירטע† † און† אייַנ≠ שליסן†די† חרדים†אין† די†פֿאַרש 7†דע≠ נע† צ6 ייַגן† און† אָפּט7 לונגען¨ † 6על≠ כע†מען† 6עט† גרופּירן†אין† ליכט†פֿון די† נייַע† אַנט6 יקלונגען¨ † 6י† לוח†מים —† קעמפֿער† און† אַנדערע† קאַטע†גאָ≠ ריעס† אין† דער† אַרמ7 Ɔ א5 ך† אין† צי≠ 6ילן† סעק†טאָר ¨† 6אָס† מער†חרדים† אין דער† פּאָ†ליצ 7¨ † פֿייַער לעשער † ברי≠ גאַ†דעס ¨† תּפֿיסה 6אַך† און† „מגן דוד אָדום“ מאַ†נשאַפֿטן† אין† די† גרעסערע און† קלע†נע† רע† שטעט† און† ייִשובֿים איבערן†לאַנד Æ

Images Getty

רומע בחורים און ייִנגלעך דעמ נסטרירן קעגן דער נולירונג ונעם „טל "געזעץ“, אין ירושלים

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.