∞∂ יאָר זינט דעם ייִדישן מאָרד אין לוביאַנקע

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

(סוף ון דער ערשטער זייַט) לעבנס שטייגערÆ אָנגעהויבן זייער ליטעראַרישע טעטיקייט נאָך פֿאַר דער רעוואָלוציע¨ זייַנען אַזעלכע שרייַבער ווי האָפֿשטיין¨ דער נסתּר¨ בערגעלסאָן ¨ מאַרקיש און אַנדערע¨ אַרייַן אין דער ליטעראַטור ווי טרעגערס פֿון בורזשואַזע און נאַציאָנאַליסטישע אידעעןÆ די ייִדישע ליטעראַרישע געזעלשאַפֿט איז זייער שולדיק אין דעם¨ וואָס זי האָט אַזוי גרינג מוחל געווען די שרייַבער זייער אַנטלויפֿן פֿון דער רע≠ וואָלוציע ¨ זייער ווייַס עמיגראַנטישע טעטיקייט אין אויסלאַנד אין די סאַמע שווערסטע פֿאַר דער סאָוועטישער מאַכט יאָרןÆ

„דער נאַציאָנאַליסט און ציוניסט האָפֿשטיין איז דעמאָנסטראַטיוו אַרויסגעפֿאָרן קיין פּאַלעסטינעª מאַרקיש¨ געפֿינענדיק זיך אין אימי≠ גראַציע¨ האָט געשריבן נאַציאָנאַליסטישע און אַנאַרכיסטישע פּאַסק≠ ווילןª בערגעלסאָן פֿלעגט זיך דרוקן אויף די שפּאַלטן פֿון דעם אַמע≠ ריקאַנער בלעטל ( פֿאָרווערטס( מיט פֿאַרביסענע אַנטיסאָוועטישע אַרטיקלען Æ זיך אומקערנדיק צוריק אינעם סאָוועטן פֿאַרבאַנד¨ האָט די גרופּע לאַנגע יאָרן אויף פֿאַרשידענע אופֿנים צעבלאָזן די אַזוי גערופֿענע שוועריקייטן פֿון זייער איבערבויוּנגÆ (איבערבויענדיק זיך( ¨ האָבן די דאָזיקע שרייַבער אָנגעטראָגן שווערע קלעפּ דער סאָווע≠ טישער ליטעראַטור בכלל און אָפּגעהאַלטן די אַנטוויקלונג פֿון דער סאָוועטישער ייִדישער ליטעראַטור¨ בפֿרטÆ ¸ÆÆÆ ˛

„אויב עמעצער וועט וועלן האָבן אַן אַנונג וועגן דעם לעבן און קאַמף פֿונעם סאָוועטישן פֿאָלק אויפֿן סמך פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור — איך וואָלט אים עס נישט געעצהט — וועט זיך בייַ אים שאַפֿן אַן אייַנדרוק¨ אַז אין סאָוועטן פֿאַרבאַנד האָבן אין גרונט געבויט דעם סאָציאַליזם נאָר מענטשן פֿון דער ייִדישער נאַציאָנאַליטעטÆ אין דעם גייַסט זייַנען אָנגעשריבן מאַרקישס און בערגעלסאָנס ביכער וועגן דעם בירגערקריג¨ ווערק פֿון אַלבערטאָן וועגן דאָנבאַס¨ פֿעפֿערס פּאָעמע וועגן דנעפּראָ בויוּנג¨ די פּאָעמע פֿון מאַרקישן¨ סטעלמאַכן און ווערק פֿון דער נסתּר¨ פּערסאָוון¨ אָשעראָוויטשן¨ האָפֿשטיינען און אַנדערע וועגן דעם פּעריאָד פֿון דער פֿאָטערלענדישער מלחמהÆ דער פֿאַרברענטער ציוניסט האָפֿשטיין האָט פֿאַרפֿלייצט די ייִדישע ליטעראַטור מיט זייַנע נאַציאָנאַליסטישע און פּסעוודאָפֿילאָסאָפֿישע שאַפֿונגעןÆ ¸ÆÆÆ ˛ מאַרקיש האָט אָנגעהויבן זייַן מאַרשירונג אין דער סאָוועטישער ליטעראַטור מיט די גראָב נאַציאָנאַליסטישע און דעקאַ≠ דענטישע פּאָעמעס וועגן די פּאָגראָמען (די קופּע( און דעם פּאַסקוויל אויף דער סאָוועטישער ווירקלעכקייט (חבֿרים קוסטאַרן( ÆÆÆ“

זייַן „קאָמפּעטענטע מיינונג“האָט אַÆ ווערגעליס דערקלערט דעם ∂±טן דעצעמבער ππ¥ ±¨ ווען די אויספֿאָרשונגען פֿון די זיכערהיייט אָרגאַנען האָבן געהאַלטן נאָך בייַם אָנהייבÆ אַזאַ „מבֿינות“האָט אין יענע צייַטן געמיינט נאָר איין זאַך — „אונטערשרייַבן אַ טויט ארוטיילÆ“

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.