פֿפֿו צפֿפֿת ביז אילת — א % א " פֿפֿוס

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

דאָס געזונטה% טס מיניסטעריום האָט פֿאַר≠ עפֿנטלעכט אַ באַריכט אין )עלכן עס זאָגט זיך¨ אַז „אין ל, ף פֿון די לעצטע צען יאָר¨ איז די צאָל מוח דערשיטערונגען געפֿאַלן מיט μ•Æ≤ א, ך די צאָל ט, טפֿאַלן צוליב בלוט פּראָבלעמען¨ האַרץ קראַנק %טן ¨ כראָנישע שלאַפֿק% טן¨ דיאַבעטיס¨ אָטע≠ מונגס ש) עריק% טן און קאַנצער זענען דראַסטיש רעדוצירט גע) אָרןÆ

דאָס זעלבע געשעט מיט די שטערבלעכק %ט פֿאַלן צוליב א, טאָ קאַטאַסטראָפֿעס )אָס זענען פֿאַרמינערט גע) אָרן מיט Æ≤¥• עס איז אָבער געשטיגן די צאָל ט, טפֿאַלן צוליב אַלצהייַמערÆ

אינעם באַריכט זאָגט זיך¨ אַז אַ דאַנק דעם גלענצנדיקן מצבֿ פֿון דער ישׂראל מעדיצין געלינגט צו ראַטע) ען יעדעס יאָר דאָס לעבן פֿון ט, זנטער ש) ער קראַנקע ישׂראליםÆ

ישׂראלדיקע מעדיצי ראַטע עט

ט זנטער קראַנקע אַ יאָר צעשטערט אי טבֿריה אַ שיל

פֿונע 4ט יאָרהונדערט

די פּאָליצ% אין טבֿריה האַלט אין א, ספֿאָרשן אַ )אַנדאַלישן אַטענטאַט א, ף דעם עלטסטן בית הכּנסת פֿון דער שטאָט¨ )אָס איז א, פֿגעב, ט גע≠ )אָרן אינעם ¥טן יאָרהונדערטÆ

)י עס שייַנט¨ איז דאָס פֿאַרברעכן א, סגעפֿירט גע) אָרן אין די נאַכט שעהען דורך אומבאַקאַנטע — )אַרשייַנדלעך חרדים¨ )עלכע זענען צעקריגט מיט דער אינסטאַנץ פֿאַר אַלטערטימלעכק% טן און מיט איר פֿאָרזיצער¨ שאָול דאָרפֿמאַןÆ עס איז אָבער ש) ער צו גל% בן¨ אַז עקסטרעם פֿרומע ייִדן זאָלן באַג% ן אַזאַ פֿאַרברעכןÆ בייַם שרייַבן די שורות איז נאָך ק% נער נישט פֿאַרהאַלטן גע) אָרןÆ די פֿאַר≠ ברעכער האָבן באַשמוצט די )ענט פֿון דער שיל¨ דעם אָרון קודש¨ די שטולן און טישן און גורם גע) ען אַ היזק אין דער ה% ך פֿון צענדליקער ט, זנ≠ טער שקליםÆ

די דאָזיקע שיל איז גע) ען באַקאַנט צוליב אירע מאָלערייַען איבער היסטאָרישע טעמעס¨ זענען ט% ל) ייַז צעשטערט גע) אָרןÆ

די אַרכעאָלאָגין דינה אַבֿשלום האָט אין שייַ≠ כות דערמיט דערקלערט¨ אַז „עס איז נישט דאָס ערשטע מאָל )אָס )אַנדאַלן צעשטערן היסטאָ≠ רישע ערטער¨ )עלכע )ערן דערנאָך רעסטאַ) רירט מיט גר, סע ש) עריק% טןÆ“

)ע לכע

ישׂראל עט לערנע פֿו אַמעריקע י אַז צו באַקעמפֿ

אַרייַנדרינגלער

דער א, סערן מיניסטער אַבֿיגדור ליבערמאַן האָט דערקלערט¨ אַז „אין די קומענדיקע טעג )עט מען אַר, סשיקן ק% ן אַמעריקע אַ דעלעגאַציע מלוכה פֿונקציאָנערן כּדי לערנען )י אַז, צו באַ≠ קעמפֿן די מאַסן אַרייַנדרינגלער )אָס זענען גע) אָרן אַ מכּת מדינהÆ“

ליבערמאַן האָט זיך אַר, סגעזאָגט קעגן די „עצות טובֿות“פֿון גע) יסע מיניסטאָרן און כּנסת דעפּוטאַטן אָנצוּ) ענדן שאַרפֿערע סאַנקציעסÆ „דאָס )עט נישט העלפֿן און די קאָנסעק) ענצן )עלן זייַן נעגאַטי) ע פֿאַרן גוטן נאָמען פֿון דער מדינה“¨ האָט ער געזאָגטÆ

זי געשפּילט מיט רע אָל ער או

שיִער נישט דערהרגעט גע אָר

)י אַז, קומט אַ רע) אָל) ער אין די הענט פֿון אַ ישיבֿה בחורø דאָס )ערט איצט א, סגע≠ פֿאָרשט דורך דער פּאָליצ% Æ מען )% סט¨ אַז עס האַנדלט זיך אין אַ בחור פֿון ∂± יאָר¨ )אָס געניסט פֿון )אַקאַציעס און )י עס שייַנט¨ האָט ער נישט געהאַט )אָס צו טאָן און זיך געשפּילט מיט דעם דאָזיקן )אָפֿן Æ

מען )% סט נישט )י אַז, דאָס איז געשען¨ נאָר דער רע) אָל) ער האָט א, סגעשאָסן אַ ק, ל )אָס האָט אים געטראָפֿן אין דער ברוסט און אים ש) ער פֿאַר) וּנדעטÆ

דער בחור האָט אָבער באַ) יזן צו קריכן ביז צו דער טיר ¨ זי געעפֿנט¨ געשריִען בעטנדיק הילף און פֿאַרל, רן דעם באַ) וּסטזייַןÆ צום גליק האָבן זייַנע קאָלעגן דערהערט די געשר% ען¨ געקומען צו הילף¨ אַר, סגערופֿן אַן אַמבולאַנס )אָס האָט אים אָפּגעפֿירט אינעם זיו שפּיטאָל פֿון צפֿת¨ )וּ עס איז געלונגען נאָך אַן אָפּעראַציע פֿון צ) % שעה¨ אַר, ס≠ נעמען די ק, ל און ראַטע) ען זייַן לעבןÆ

ישׂראלי ר" כער " ניקער

אין אַ באַריכט פֿונעם געזונטה% טס מיניסטע≠ ריום זאָגט זיך¨ אַז נאָך יאָרן פֿון סטאַביליטעט א, פֿן געביט פֿון טאַבאַק געבר, ך איז די צאָל ר% כערער געפֿאַלןÆ

הייַנט צו טאָג גר% כט די צאָל מענטשן )אָס פֿאַרציִען דעם ר, ך פֿון אַ פּאַפּיראָס צו Æ∂•≤∞ פֿון דער גאַנצער באַפֿעלקערונגÆ אין ∞±∞≥ איז די צאָל דערגאַנגען צו Æ≥•Æ≤≥

מען דער) יסט זיך אַז, אַרום¨ אַז דער גרעס≠ טער סעקטאָר )אָס ר% כערט איז דער אַראַבישערÆ מענער באַטרעפֿן ¥•¥ ¨ פֿר, ען ∞± און ייִדישע פֿר, ען — Ʊ∂• )אָס ש% ך ייִדישע יוגנטלעכע¨ )עלכע האָבן גער% כערט מינימום א% ן ציגאַרעט אין לעבן¨ גר% כט ז% ער צאָל צו ΠƱ•Æ±

תּלמידים פֿונעם ∂טן קלאַס האָבן דערקלערט¨ אַז ז% האָבן גער% כערט נאַרגילעסÆ

∞∞∞ ¨≤∞ דער) אַקסענע האָבן פּרובירט מאַכן אַ סוף צו דער דאָזיקער פֿאַרדאָרבענער גע) ,נה %ט Æ אַ היפּשער פּראָצענט האָט מצליח גע) עןÆ

אינטערעסאַנט איז דער פֿאַקט¨ אַז אין ל, ף פֿון ∞±∞≥ האָבן די טאַבאַק פֿירמעס א, סגעגעבן א, ף רעקלאַמע μ± מיליאָן שקלים¨ כּדי צו איבערצייַגן ישׂראלים )ייַטער צו ר% כערןÆ

פֿאַר) אָס דערל, בט עס די רעגירונגø

אַ ס עולי וויל נע

אי ירושלי

עס שייַנט ¨ אַז ירושלים איז אין די לעצטע יאָרן גע) אָרן פֿאַר עולים )יכטיקער זיך צו באַזעצן אין איר ¨ )י אין אַנדערע שטעט פֿון דער מדינהÆ )אַרשייַנדלעך איז דאָס אַ פּועל יוצא פֿון די פּרי≠ )ילעגיעס )אָס )ערן פֿאָרגעל% גט דורך דער סוכ≠ נות און רעגירונגÆ μ•± עולים באַפֿאָרצוגט איצט צו ), נען אין דער ה, פּטשטאָט¨ אין דער צייַט )ען •∂ )ילן ליבערשט קריגן אַ דירה אין תּל אָבֿיבֿÆ

די סטאַטיסטיק )ייַזט ¨ אַז •¥≤ קומען פֿון אַמעריקעª μ•± — פֿון פֿראַנקרייַךª ±∞• — פֿון גר, ס בריטאַניע און די איבעריקע — פֿון אַנדערע לענדער Æ

כּדאַי צו דערמאָנען¨ אַז נאָך דער פּראָקלאַמי≠ רונג פֿון דער מדינה האָט די רעגירונג באַפֿאָרצוגט אייַנצואָרדענען די עולים אין קלענערע שטעטÆ די דאָזיקע התישבֿות פּאָליטיק האָט זיך איצט גע≠ ענדערט¨ הגם דאָס האָט געהאָלפֿן שאַפֿן נייַע שטעטלעך און דערפֿערÆ

אין יאָר ∞±∞≥ האָבן זיך באַזעצט אין ירושלים μμ∞¨ ≤ עוליםÆ אין תּל אָבֿיבֿ יפֿו — ∞∞∞ ¨± און אין חיפֿה — π≤∞ עוליםÆ

אַבו מאַזע גיט זי נישט אונטער

דער פֿאָרזיצער פֿון די פּאַלעסטינער אַבו מאַ≠ זען האָט געמאָלדן¨ נאָך דעם )י די „יו ען“האָט אָפּגע) אָרפֿן די ביטע פֿון זייַן אינסטאַנץ זי צו אָנער≠ קענען )י אַ באַאָבאַכטער מדינה )אָס איז נישט ק% ן אָפֿיציעלער מיטגליד פֿון דעם דאָזיקן פֿעל≠ קער פֿאַרבאַנדÆ

אַבו מאַזען האָט צוגעגעבן¨ „אַז א, ב מען )עט נאָכגעבן זייַן פֿאַרלאַנג¨ )עט ער זייַן גר %ט צו שמועסן מיט די ישׂראלים מכּוח אַן ע) ענטועלן שלוםÆ די שמועסן )עלן אָבער נישט טראָגן אַן אָפֿי≠ ציעלן כאַראַקטערÆ“

אַבו מאַזען האָט באַטאָנט¨ אַז „א ,ב ישׂראל )עט מסכּים זייַן צו באַפֿרייַען אַ צאָל אַרעסטאַנטן און דערל, בן אייַנצוק, פֿן גע) ער פֿאַר דער פּאַ≠ לעסטינער פּאָליצ% ¨ )עט מען זיך אַ) עקזעצן בייַם פֿאַרהאַנדלונגס טישÆ“ער האָט אַר, סגערוקט נאָך פֿאָדערונג¨ דהייַנו¨ אַז „ישׂראל זאָל א, פֿהערן ב, ען א, ף די שטחים און זיך אומקערן צו די גרע נעצן פֿון ערבֿ דער זעקסטאָגיקער מלחמהÆ מען דאַרף אָבער נעמען אין אַכט“¨ האָט ער גע≠ זאָגט¨ „פֿיל ש) עריק% טן¨ )ייַל דער ענין איז נישט אַז, פּשוטÆÆÆ “

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.