„ברוסי°“

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

אַ† שפּאָר† ביסל† יאָרן† האָב† איך† געאַרבעט† אין† דער† ייִדישער† שלום% עליכם% שול† ±≤ ¨† א4 ף† ב1 †נברידזש %ע 3עניו† אין†דער† בראָנקסÆ †דער† די≠ רעקטאָר†איז† דעמאָלט†גע 3ען† משה†גאָל דשט†1 ן¨ † 3עמען† די† קינדער† האָבן† שטאַרק† ליב† געהאַט † Ɔ די† לערערין† בלומע† לעדערהענדלער† האָט† גע≠ לערנט† ייִדיש† אין† די† עלעמענטאַר% קלאַסן† און† איך†—†די† פֿאָרשול†און† קינדער% גאָרטןÆ

אין† די† זעכציקער† יאָרן† איז† די† שול† באַ≠ שטאַנען†פֿון† איבער†הונדערט† קינדערÆ †אַ† ג†וטער† געדאַנק†איז† גע3 ען†צו† לערנען†מיט† די†ע† לטערן† פֿון† די† קינדער† ייִדיש¨ † די† לערערין† איז† גע †3 ען† פֿרוי†געלע† פֿישמאַןÆ

מיט†3 אָס†איז† אונדזער†שול† גע3 ען†אַ† נדערש† פֿון† אַנדערע† שולןø † דערמיט† 3אָס† די† ש6 ע% שול† ±≥† איז†נישט† גע3 ען†פּאָליטיש† געשטימט † Ɔ פֿאַר≠ קערט¨ †מיר† האָבן†אָפּגעהיט† די†יונג %שבֿטים† מיט† ל1 ענען†† א4 ף† לשון% קודש† פֿון† מחזור¨ † זיך† גע≠ פֿר1 ט†מיטן† שבת¨ †רעציטירט† פֿון†דער† ייִד†ישער† פּאָעזיע† און† ליטעראַטור¨ † געזו† † נגען† זמירות† און† שבת% לידער¨ †געמאַכט† אַ†ברכה† איבער†חלה† און† 3ייַן ¨† און†דאָס† אַלץ†מיטן† אָנט1 ל†פֿון† די†ע† לטערןÆ † מיר† האָבן† אַז4 ע†רנאָך† א4 ך† געפֿייַערט† ייִד†ישע† יום% טובֿים† מיט† מוזיק† און† ייִדישע† ל†ידער ª† די† לערער†האָבן† געשטעלט† † פֿאָ†רשטעלונגען† מיט†די† קינדער¨ †און† אַלץ†א 4ף† ייִדישÆ †מיט† א1 ן†3 אָרט¨ † אונדזערס† איז† מסתּמא† גע3 ען† די† ייִדישסטע † ¨† 3עלטלעכע† שול†אין† ניו% יאָרקÆ

א1 ן†ייִנגעלע† קען†איך† נישט†פֿאַרגעסן ¨† בר†וסי† האָט† ער† געה1 סןÆ † זייַן† טאַטע† האָט† אים† אייַנ≠ גע3 יקלט†אין† זייַנע†אָרעמס† א1 ן†זונטי קדיקן††פֿרי≠ מאָרגן†און† געברענגט†צו† מיר†אין† קינדער% גאָרטןÆ

פֿון† א1 ן† הענטעלע† זייַנס† איז† אַראָפּגעהאָנ≠ גען† אַ† בר4 ן† טעטשקעלע† מיט† אַ† שלאָס¨ † מיטן† צ3 1טן† הענטעלע† האָט† דאָס† קינד† זיך† שטאַרק† צוגעדריקט†צום† טאַטנס†קאַרק Ɔ זייַנע†א 1ג עלעך†† האָבן† כּסדר† גע3 אַנדערט† דערשראָקן† אַרום† די† קאָלירטע†בילדעלעך† א4 ף†די† 3ענט Ɔ מיט†אַ† מאָל† האָט†דאָס† ייִנגעלע†זיך† אייַנגענורעט†אין† טאַטנס† מאַנטל¨ † 3ען† דער† טאַטע† מיטן† קינד† האָבן† זיך† צוגערוקט† נעענטער† צו† מירÆ † דער† טאַטע† † האָט† געשמ1 כלט†אַ† ביסל†פֿאַרל 4רן∫ „ער† איז†בל 4ז† פֿינף†און† ער†ה 1סט† ברוסי°“דאָס†קינד† צעכליפּעט†זיך∫ „דעדי°† דאָונט†גאָו† אַ3 1° ¨ ©טאַטע ¨† ג1 †נישט† אַ3 עק® †קוקט† אים†ש 4ן† אָן† דער†טאַטע† מיט†פֿאַרדראָס∫ „ברוסי°† דיס†איז† יור†דזשויִש† סקול°“©דאָס† איז†דייַן† ייִדישע†שול ® „3 אַט2 ס†דאַט ø“†© 3אָס† איז†דאָס ® ציטערט†ברוסיס† שטימעלעÆ „דיס† איז†אַ† סקול†פֿאָר† דזשוז® ©דאָס† איז†אַ† שול†פֿאַר† ייִדן® „יו† נאָוø “† ©דו† 31 סטø ® שטאַמלט† ש4 ן† דער† טאַטע† מיט† גר4 ס† עגמת% נפֿש¨ † לאָזט† אים† פּאַמעלעך† אַראָפּ† א4 פֿן† דיל¨ †און† לאָזט†זיך† מיט†אַן† אימפּעט†צו† דער†טיר Æ „דאָנט† לי3 †מי† היר†דעדי°“©לאָז† מיך†דאָ† נישט†איבער† טאַטע®

בעט† זיך† ברוסי† בייַם† טאַטן† מיט† גר4 ס† רחמנות†אין† זייַן†כליפּענדיק† שטימעלעÆ

דעם† ערשטן† טאָג† אין† דער† ייִדישער† שול† האָט† זיך† ברוסי† באַגאָסן† מיט† ה1 סע† טרערע≠ לעך¨ † און† מיט† אומגעדולד† א4 סגעקוקט† א4 פֿן† טאַטנס† קומעןÆ † זייַן† פֿר1 ד† איז† גע3 ען† גר4 ס† —† 3ען† זייַן† טאַטע† האָט† זיך† באַ3 יזן† אין† טירÆ † דער†טאַטע ¨† אַ†גליקלעכער ¨† האָט†דאָס† קינד†גענו≠ מען†קאָפּעטשעליע† און†אַ† צופֿרידענער†איז† דאָס† קינד†מיטן† טאַטן†אַ 3עק† אַה1 ם¨ †שלעפּ† נדיק†זייַן† גר4 סע¨ † ל1 דיקע† טעקע† און† בעת% מעשׂה† האָט† ער†מיר† צוגע3 אָרפֿן†אַ† חנע3 דיק†שמ 1כ עלע∫†

„בייַ %בייַ† טיטש°“†—† האָט† נאָכגעזונגען† זייַן† זיס†שטימעלע† און†ס 2איז† מיר†גע 3אָרן† לייַ†כטער† א4 פֿן†האַרצן Æ

מיט† אַ† 3אָך† שפּעטער† איז† ש4 ן† ברוסי† גע≠ זעסן†א 4ף† זייַן†באַנק ¨† א4 ף†ק 1נעם† זיך†נישט† אומ≠ געקוקט¨ †די† א1 געלעך†אָנגעשפּיצט† צו†דער† טירÆ

„ברוסי°“†—† קוק†איך† אים†אָן† מיט†אַ† שמ1 כל† —†„ דאָ† אין† דער† ייִדישער† שול† 3על† איך† דיך† רופֿן†בייַ† דייַן†ייִדישן† נאָמען¨ †דאָ† 3עסטו† ה1 סן† בנ†ימין† און†בייַם† קומען†אין† שול†3 עלן†מיר† זיך† באַגריסן†מיט† אַ†שלום %עליכם°“

נאָר† ברוסי† האָט† מיך† ש4 ן† לאַנג† נישט† גע≠ הערט¨ † ער† איז† געזעסן† רויִק¨ † צוגעהאַלטן† זיך† ב1 דע†א 4ערלעך† מיט†די† הענטעלעך¨ †די† א1 גע≠ לעך† פֿאַרזשמורעט† און† ק4 ם¨ † ק4 ם† האָט† זייַן† שטימעלע†געקלונגען∫

„טיטש °¨ † דאָנט† קאָל† מי† בייַ† דאַט† פֿאָני† נ1 ם† אַגען°† מייַ† נ1 ם† איז† ברוסי “° † ©לערערין ¨† רוף†מיך† נישט†מער† בייַ†דעם† מאָדנעם†נאָמען ¨† איך† ה1 ס† ברוסי®

3אָכן† נאָך† אַנאַנד† האָט† ברוסי† זיך† צוגע≠ האַלטן† די† א4 ערןÆ † כ2 האָב† ק1 ן† מאָל† נישט† גע≠ 3וּסט† צי† ער† הערט† עפּעסø † צי† ער† פֿאַ†רשט 1ט עפּעס† 3אָס† עס† קומט† פֿאָר† אין† קלאַסø † און† ק4 ם ער†איז† מיד†גע 3אָרן† זיצנדיק†אין† א1 ן†פּאָזע ¨† האָט ער† זיך† ז1 ער† געשיקט† אַראָפּגעגליטשט† או†נטער דער† באַנק† און† פֿון† צייַט† צו† צייַט† מיר† צ†וגע≠ 3אָרפֿן† אַ†בליקעלע ¨† אַ†מאָל† אַ†שמ 1כ† עלע†און† אַ מאָל†אַפֿילו† פּרובירט†עפּעס† זאָגן¨ †נאָר† זיך†שנעל צוריקגעכאַפּטÆ † די† קינדער† האָבן† זיך† מיט† אים גער1 צט¨ †האָט† ער†זיך† 3ייַטער† פֿאַ†ררוקט† או†נטער דער†באַנק† און†זיך† צוגעהאַלטן†די† א4 ערןÆ

אין† א1 ן† ש1 נעם† פֿרימאָרגן¨ † 3ען† איך† האָב זיך†3 י†אַלע† מאָל†מיט† די†קינדער† באַגריסט†א 4ף ייִדיש¨ †האָב† איך†זיך† על% פּי†טעות† אַר4 סגעכאַפּט∫ † „שלום %עליכם† ברוסי°“ברוסי† האָט† פּלוצעם† אַ† שפּרונג† אַר4 ס† גע≠ טאָן†פֿון† אונטער†דער† באַנק¨ †און† מיט†זייַן† קל1 ן פֿינגערל†מיך† געטאַדלט∫

„טיטש°† יו†פֿאָרגאַט† טו†קאָל† מי†בייַ† מייַ†פֿ אָני† נ1 ם† טוד1 °† ©לערערין ¨† האָסט† פֿאַרגעסן† צו† רופֿן מיך†בייַ† מייַן†מאָדנעם† נאָמען†הייַנט ®

„נו† אַ3 דאי¨ † זיכער“†—† האָב† איך† זיך† דער≠ פֿר1 טÆ

„שלום %עליכם† בנימין°“† —† האָב† איך† אים דע†רבייַ† אַרומגענומעןÆ

„דאַטס† רייַט†טיטש°“†—† האָט†ער† זיך†בר 1ט צעשמ1 כלטÆ אין†דיס† סקול†מייַ† נ1 ם†איז† בנימין°“©אין† דער†שולע† איז†מייַן† נאָמען†בנימין ®Æ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.