„צעליע“

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט - מרי שמולע יטש האָפֿמאַ ספּעציעל רן „ רווערטס“ ©ניו יאָרק ®

די†טעג† איז†אַ 3עק† פֿון†אונדזער† אַכזריותדיקער† † 3עלט† אַן† א4 סנאַם† פֿון† אַ† מענטשª † זי† איז† אַ3 עק† אַז4 †שטיל† און†געלאַסן† און†מיטג† ענ†ומען† מיט†זיך† איר†ליבלעכק 1ט ¨† איר†גוט† סק1 ט†און† איר†פּשטות Æ

3ייַל† 3אָס† איז† גוטסק1 טø † נישט† דער† צוגעגר1 טער† הספּד† 3אָס† אַ† פֿרעמדער† ראַבייַ† † האַלטª †א 1נער† 3אָס† האָט†ק 1ן† אַנונג†נישט† 3ער† עס† 3ערט† דאָ† באַגל1 ט† אין† איר† א1 ב†יקער† רוÆ † 3ער† איז† גע3 ען† צעליע† בכללø † זי† האָט† נישט† אַר4 סגע3 יזן† ק1 ן† גר4 ס† הע†לדישק 1ט† אין† לאָדזשער† געטאָ¨ † נ1 ן°† דער† פֿאַקט† 3אָס† זי† איז† ניצול†גע 3אָרן† פֿון†הי טלערס††גיהנום† איז†אַ† מין† העלדישק † 1ט ¨† און†אַפֿילו† דאָס†איז† פֿאָ†רג עקומען†† ספּאָנטאַן†און† אומגעריכטÆ †3 ייַל†3 ען†מענגעלע† ימח% שמו¨ † האָט† רעזשיסירט† דעם† גורל† פֿון† אַ† פֿאָלק†בל 4ז† מיט†זייַן† פֿינגער†—†רעכטס°† לינקס°† צום† לעבן°† צום† ט4 ט°† האָט† צעליעס† † ש3 עס≠ טער¨ † 3עמענס† † פֿאַרה1 ראַטער† נאָמען† האָט† זיך† אָ†נג עה†4 בן† מיט† אַ† „פֿ“† פֿייַערשט1 ן¨ † און† צע≠ ליעס†מיט† אַ†„ר“† ראָטנבערג¨ †האָט† איר†ש 3עס≠ טער† זי† אַר4 סגעשטופּט† צום† לעבן¨ † 3ייַל† „ר“† איז† 3ייַטער† פֿון† „פֿ Æ“† די† זעלבע† ש3 ע†סטער† איז† אומגעקומען† און† געראַטע3 עט† איר† ייִ†נגע≠ רע† ש3 עסטער† צעליעןÆ † איז† ערשטנס¨ † איז† צע≠ ליע† גע3 ען† אַ† בילד% ש1 נע¨ † בלאָנדע¨ † זגראַבנע † ¨† מיט† אַן† א1 ביקן† שמ1 כל† פֿון† גוטסק1 טÆ † צע≠ ליעס† משפּחה† האָט† זיך† אַלע† מאָל† פֿאַררעכנט† 3י† אונדזער† משפּחה¨ † כאָטש† ק1 ן† בלוט% קרו≠ בֿים†זייַנען† מיר†נישט† גע3 עןÆ †צ 31 †פֿון† צעליעס† † ברידער† האָבן† זיך† געראַטע3 עט¨ † „דוּ 3טשע“† ©דוד ®† האָט†אַדורכגעמאַכט† א4 ש3 יץ¨ †דער† צ3 1≠ טער¨ † נפֿתּלי¨ † איז† ניצול† גע3 אָרן† פֿון† סטאַלינס† גיהנום¨ †אַ† דאַנק†מייַן† טאַטןÆ †נפֿתּלי† האָט†מיך† צו† פֿינף†ג עלערנט††דעם† אַ6 ב†און† דוּ3 טשע†האָט† מיר† געברענגט† † צו† שלעפּן† אַ† ראָ3 ער† אין† פּליטים% לאַגער† † אין†דייַט שלאַנד††צו† מייַנע†נייַן† יאָרÆ †צע≠ ליע† מיט† אירע† צ3 1† ברידער¨ † צוזאַמען† † מיטן† „ש 3†וּגערל“† אייַזיק† פֿייַערשט1 ן¨ † דער† אומגע≠ ק†ומ ענער†† ש3 עסטערס† מאַןª † און† דערפֿאַר¨ † 3אָס† ער† איז† גע3 ען† קל1 נ3 וּקסיק † ¨† האָט† מען† אים† גערופֿן† ש3 וּגערלÆ † און† אַז4 † 3י† ער† האָט† ש4 ן† מער†נישט† חתונה†געהאַט ¨† איז†ער† גע3 ען†פֿאַר≠ רעכנט†3 י†דער† ז1 דע†פֿון† צעליעס†קי† נדער¨ †אַלע† מאָל† גע3 ען† אַן† א1 גענערÆ † מייַנע† ט†אַטע %מ אַמע†† און†איך† האָבן†זיך† א4 ך†פֿאַררעכנט† 3י† א1 גענע † Ɔ אַזאַ†כּוח† פֿון†גוטסק 1ט† האָט†צ עליע††פֿאַ† רמאָגטÆ † שטיל† און† באַש1 דן† פֿלעגט† צעליע† † א4 סהערן†† מייַן†מאַמעס† א1 ביקע†טענות† צו†דער† 3עלט† און† צו†א 1גענע Ɔ מייַן†מ אַמע††פֿלעגט† זיך†סקאַ† רזשען† ©באַקלאָגן ®† הלמאַי† זי† האָט† נישט† ק1 ן† מזל† אין† לעבןÆ †פֿלעגט† צעליע† † זי†באַרויִקן∫

„טאָליעשי°† קוק†זיך† אַרום¨ †האָסט† אַ†גוטן† מאַן¨ † אַ†פֿאַרדינער ¨† אַ†גוטע† טאָכטער¨ †אַ† טייַער†קינד ¨† אַן† א1 דעלן†און† גוטן†א 1דעם ¨† 3אָס† נאָך†3 ילסטוø “

צעליע† האָט† זיך† אייַנגעשטעלט† קעגן† יעדער† ע3 לה¨ † און† מיט† גוטסק1 ט† דאָס† פֿאַר≠ 3ישט Ɔ א4 ף† דער† עלטער† האָט† זי† ש4 ן† גענו≠ † מען†קרע† נקעןÆ †זי† האָט†אַל 1ן† געהאַט†אַ† גאָל†דע≠ נעם† מאַן¨ † נחמיה¨ † צ3 1† טייַערע† קי†נדער† 3אָס† זייַנען† † נישט† אָפּגעטראָטן† פֿון† איר† א4 ף† ק1 ן† רגעÆ †מ‘ האָט†זיך† מיט†דער† באָבען†ג עצאַצקעט†¨ † גע †3 4נט† אַ†ה 4ז† לעבן†אַ† ה4 זª †די† קינדער¨ †דער† א1 דעם¨ † די† א1 ניקלעךÆ † ליב†שאַפֿט† און† נאָענט≠ ק1 ט† איז† גע †3 ען† ז1 ער† טע†גלעך† מאכלÆ † און† איך† טרייַב† נישט† איבער¨ † א4 ף† אַלע† ייִדישע† קי†נדער† געזאָגט† † גע †3 אָרןÆ † איך† ה1 ב† נישט† אָן† צו†3 יסן†3 י†דאָס† איז†מעגלעך† בכללÆ †איך† קען† עס† נאָר† צו†שרייַבן† צו† אַ† נס† 3אָס† זעלטן† 3ען† אַנטפּלעקט† † עס†זיך† צו†אַ† יחיד¨ †ש 4ן† אָפּגע†רעדט† צו† אַ† משפּחהÆ † צעליע† † האָט† געמוזט† געב4 רן† 3ערן† 3ען† די†מזלות† מיט†דער† קאָנסטעלאַציע האָבן† געפּסקנט ¨† אַז† צ3 ישן† הבֿל %הבֿלים† זאָל מען†באַ 3יליקן† כאָטש†א 1נע ¨† אַ†יחידותטע† מיט אַ† זעלטענעם† גנאָד Ɔ איר† געהערט† † דער† ליכטי≠ קער†גן %עדן Ɔ ברוך†ד 1ן† אמת Æ

צעליע ג טליב מיט איר מ ן כעמיע ג טליב

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.