האַרט פֿאַר דער צייַט פֿו געראַנגל או חורב

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט - (המשך ון זייַט 3(

איך† געדענק† ניט¨ † איך† זאָל† זיך† דעמאָלט†האָבן† שטאַרק†געקלעמט† פֿון† דעם† פֿאַרלוסטÆ † איך† האָב† ש4 ן† מער† געהאַט†פֿאַרל 4רן† אין†לעבן ÆÆÆ

די† רע3 יזיע† האָט† געד4 ערט† ביז†האַלבער† נאַכטÆ †3 ען†די†„ געסט“† האָבן† איבערגעחזרט¨ † אַז† איך† בין† אַרע†סטירט† און†דאַרף† אַ3 עקג1 ן†מיט† ז1 ¨† האָט†מייַן† פֿאָטער† ©אַ† באַ3 וּסטער† † דאָקטער† † אין† שטאָט® † זיך† דע†רקלונ≠ גען†צו† ז1 ער†העכע† רער†נ אַטשאַלסט≠† 3ע ¨† מען† זאָל† אים† דערל4 בן† ברענ≠ גען†זייַן† טאָכטער¨ †3 עלכע†האָט† היץ¨ † א4 פֿן†אָרט ¨† 3וּ† זי†דאַרף† זיך†געפֿ† ינען¨ † מאָרגן†גאַנץ† פֿריÆ

פּונקט†צו† דער†צייַט† בין†איך† מיטן† פֿאָטער† צוגעפֿאָרן† א4 ף† אַ† דראָזשקע† † א4 ף†דאָמינ† יקאַנער† † גאַס†צום† בנין†פֿון† דער†דעפֿענסי 3ע Ɔ אין†קאַבינעט ¨† 3וּהין† מען† האָט† מיך† אַרייַנגעפֿירט¨ † זייַנען† † גע3 ען† צ3 1† מענערÆ † בייַם† שרייַב≠ טיש† איז† געזעסן† אַן† א4 ספֿאָרשער† מיט†גר 4ע† האָר†און† ר4 טע†באַקן ¨† צו† 3עלכן† דער†אַנדערער† 3אָס† האָט†גע≠ שפּרייַזט† לענג% א4 ס† דער† 3אַנט† הין† און† צוריק¨ † פֿלעגט† זיך† 3ענדן† „פּאַן† פּיאַסעצקיÆ“† פּיאַסעצקי† † האָט† אַ† קוק† געטאָן†א 4ף† מיר¨ †אַ† 3וּנק† געטאָן† † א4 פֿן† שטול¨ † 3אָס† איז† געשטאַנען† פֿון† דער† אַנדערער† זייַט† פֿון† זייַן† שרייַ†בטיש† און† איך† האָב† זיך† אַ3 עקגעזעצט† און† אַר4 פֿגעל1 גט† אַ† פֿוס† א4 ף† אַ† פֿוסÆ † אַראָפּציִענדיק† די† הענטשקעס† † האָב† איך† ז1 † נאַכלעסיק† אַ† 3אָרף† ג†עטאָן† א4 פֿן† טישÆ † די† פּאָזע† האָט† ניט† ז1 ער† געפּאַסט† צו† מייַן† קינדערשער† גע≠ שטאַלט¨ † אָבער† מיר† אַל1 ן† האָט† מייַן† א4 פֿפֿירונג† גלייַך† פֿון† אָנה1 ב† דאָ† אין† דעפֿענסי3 ע† צופֿרידנגעשטעלט¨ † 3ייַל† דעם† אמת† געזאָגט¨ † האָב† איך† געשפּירט † ¨† אַז†מייַן† האַרץ†3 ערט†פֿאַר≠ גלי3 ערט†פֿון† שרעקÆ †מייַן† א1 †נצ† יקער† פֿאַרלאַנג†איז† גע3 ען¨ †ק 1נער† זאָל†עס† ניט† באַמערקןÆ † גוט¨ † 3אָס† מיר† האָט† זיך† אייַנגעגעבן† דער† זשעסט† מיט† די† הענטשקעס¨ †דאָס† האָט†מיר† געהאָלפֿן† † זיך† צו† באַהערשןÆ † איצט† 3על† איך† ש4 ן† קענען† קאָנטראָלירן† יעדע† באַ≠ 3עגונג † Æ

איך† האָב† געפֿילט¨ † אַז† מייַנע† העלע†א 4גן† קוקן†שטאָלץ† און†קאַלט ¨† ז1 †דריקן† א4 ס†זעלבס טזיכערק†1 טÆ פּאַן†פּיאַסעצקי† האָט†אָנגעה 4בן∫ —† מיר† 31 סן¨ † אַז† איר† האָט† צו≠ פֿעליק† אַרייַ†נגעטראָפֿן† אין† דער† גאַנ≠ צער†געשיכטע Ɔ מען†האָט† אייַך†פּשוט† אַרייַנגעצ4 גןÆ † זאָגט† נאָר¨ † 3ער† איז† דאָס†גע 3ען ¨† און†איר† זייַט†פֿרייַ Æ

—† איר† האָט† אַ† טעות¨ † איך† 31 ס† פֿון†גאָ† רניטÆ †—†האָב† איך†געענטפֿערט Æ

—† אומזיסט†רעדט† איר†אַז 4¨ †אונדז† איז† באַ †3 וּסט¨ † אַז† איר† זייַט† אַ† מיט≠ גליד† פֿון† אַן† אומל † עגאַלער†† קאָמיוג% אָרגאַניזאַציעÆ † אַ† פּשוטער† מיטגליד † Ɔ 3ער† האָט†אייַך† אַרייַנגעצ4 גןø

—† איך† 31 ס† ק1 ן† זאַך† ניט† 3עגן† אַזאַ†אָרגאַניזאַציע Æ

—† אַך¨ † איר† 31 סט† אַפֿילו† ניט ø† אינטערעסאַנט † ÆÆÆ

—† איך† אינטערעסיר† זיך† ניט† מיט† פּאָליטיקÆ

—† און† מיט† 3אָס† אינטער†עסירט† איר†זיך† יאָø

—† כ2 האָב† ליב† פּאָעזיע¨ † איך† איבע†רזעץ ÆÆÆ —† מאַיאַקאָ3 סקיןø —† אָ3 ידיוסÆ † איך† האָב† איבער≠ געזעצט†פֿון† לאַטייַן†„ניאָבע ÆÆÆ“

—† 3י† באַציט† איר† זיך† צו† דעם¨ † 3אָס† קומט†פֿאָר† אין†ראַטן %פֿאַ† רבאַנדø

—† איך†ל 1ען† זעלטן†צייַטו† נגען†און† קלייַב†זיך† ש3 אַך†אין† דעם†פֿונאַ† נדערÆ

—† אַז4 ÆÆƆ מיר†האָבן† דיך†געהאַלטן† פֿאַר† אַ† צופֿעליק† פֿאַרבלאָנדזשעט† שע†פּסעלע† —† איז† ער† אַריבער† א4 ף† „דו“†—† ס2 3ייַזט† זיך†אָבער† אַר4 סÆÆÆ

פּיאַסעצקי† האָט† גענומען† ר1 דן† ב1 ז† און† פֿאַרביסןÆ † ער† האָט† מיר† געדראָט † ¨† אַז† איך† 3על† פֿאַרפֿ4 לט† 3ערן† אין† תּפֿיסה¨ † קראַנק† 3ערן† א4 ף† ש3 ינדזוכט† און† דער† טאַטע† מיט† דער† מאַמען† † 3עלן† א4 סג1 ן† פֿון† קלעמענישÆ † ער† האָט† דערמאָנט† מייַ≠ נעם† אַ† גליד% ש3 עסטערקינד¨ † א4 ך† אַ† פֿייַגענבערג¨ † 3אָס† זיצט† ש4 ן† לאַנג† פֿאַר† פּאָל†יטיק Æ„† דער† עפּל† פֿאַלט† ניט† 3ייַט† פֿון† עפּלב4 ם“¨† האָט† ער† גע≠ זאָגטÆ † דער† צ3 1טער† מאַנצביל† אין† צ†ימער† האָט†א 4פֿגעהערט† צו†שפּרייַזן ¨† אָפּגעשטעלט† † זיך† בייַם† טיש¨ † געקוקט† † א4 ף† מיר† מיט† שטעכעדיקע† א4 גן¨ † פּאַמעלעך†אַר 4סגענומען† פֿון†ק עשענע†† אַ† רע3 אָל3 ער¨ † אונטערגע †3 אָרפֿן† אים† א4 ף† דער† האַנט¨ † אַרייַנגעל † 1גט† צו≠ ריקÆ † אָבער† מיר† איז† ש4 ן† קלאָר† גע≠ 3אָרן ¨† אַז† ז1 † 31 סן† 3עגן† מיר† גאָר≠ ניטÆ † כאָטש† אין† אַ† 3ייַלע† אַרום† האָב† איך†אָנגעה 4בן† צ3 1פֿלען ÆÆÆ

אין† גאַנג† פֿון† דעם† 3ייַטערדיקן† פֿאַ†רהער† האָט† פּיאַסעצקי† גענומען† בלעטערן† פּאַפּירן† און† א4 סרעכ†ענען† פֿאַמיליעס†פֿון† שול% חבֿרים¨ †3 אָס†זאָלן† כּלומרשט† האָבן† געגעבן† באַ †3 ייַזן† 3עגן† מירÆ †גוט ¨† 3אָס† ער†האָט† אין†דעם† מאָמענט† † ניט†גע 3אָרפֿן† ק1 ן†בליק† אין† מייַן†זייַט°† און†ניט† באַמערקט¨ †3 י†דאָס† בלוט† האָט† מיר† אַ† שלאָג† געטאָן† † אין† פּניםÆ † צי† דען† האָט† מען† ז1 † אַלעמען† † אַרעסטירטø † צי† דען† האָבן† ז1 † עפּעס† געזאָגטø

—† און† אָט† איז† נאָךÆÆÆ † †— האָט† 3ייַטער† געצ † 4גן† דער† א4 ספֿאָרשערÆ † —† זשאַבינסקי† האָט† 3עגן† דיר† עדות† געזאָגט¨ †אַז† דוÆÆÆ

נ1 ן¨ † אין† דעם† מאָמענט† האָב† איך† פֿאַ†רשטאַנען ¨† אַז†זשאַבינסקי† האָט†גאָר≠ ניט† געזאָגט¨ † און† אפֿשר† די† אַנדערע† א4 ך† ניטÆ † איך† האָב† זיך† באַהערשט¨ † און† 3ען† פּיאַסעצקי† האָט† 3ייַז† נדיק† מיר† די† כּלומרשטע† אונטערשריפֿטן† פֿון† חבֿרים† זיך† צוגעקוקט† צום† א4 ס≠ דרוק† פֿון† מייַן† פּנים¨ † בין† איך† גע3 ען† רויִק†און† האָב†נאָר† צוגעגעבן † ¨† אַז†איך† קען†אַפֿילו† ניט†אַלעמען† פֿון†די ¨† 3אָס† ער† האָט† א4 סגערעכנט¨ † אַז† דאָ† איז† עפּעס†אַ† טעותÆ

מען† האָט† מיך† אַ3 עקגעפֿירט† און† א4 ף† די† טרעפּ† 3וּ† איך† האָב† צ3 ישן† אַנדערע†עלטערן† פֿון†שילער† דע†רזען† מייַן† מאַמען¨ † פֿאַרבייַג1 ע†נדיק† נאָר† באַ3 יזן† איר† אַ† שעפּטשע† צו† טאָן∫† „אין† אָרדענונג¨ † ק1 ן† זאַך† ניט† גע≠ זאָגטÆ“† ©זי† האָט† גע3 וּסט¨ † אַז† אין† די† אומלעגאַלע† † באַדינגו†נגען† האָט† מען† אונדז† געלערנט¨ † טאָמער† טרעפֿט† אַ† דורכפֿאַל¨ †ל 1קענען† שט1 ן†און† ב1 ןÆÆÆ ®

אַ† פּאָליציאַנט† האָט† מיך† אָפּגע≠ פֿירט†אין† דער†פּרע 3ענטי 3ער† תּפֿיסה† דערנעבן† א4 ף† איגאַ†צער† געסלÆ † די† טיר† פֿון† איר† בלינדער† 3אַנט† האָט† זיך†ש 3ער† געעפֿנט†און† אַרייַננעמענ≠ דיק† מיך† מיטן† פּאָליציאַנט¨ † הילכיק† זיך†צוריק† פֿאַ†רמאַכט Ɔ דורך†אַ† בר1 טן† פֿינצטערן† קאָרידאָר† האָט† מען† מיך† אַרייַנגעפֿירט†אין† אַ†גר 4סער† קאַמער† מיט† אַ† ר1 † הילצערנע† נאַרעסÆ † א4 ף† א1 נער† פֿון† ז1 † זייַ†נען† געזעסן† צ3 1† פֿר4 ען† —† א1 נע† אַן† עלטע†רע ¨† אַן† א4 סגעדאַרטע††מיט† רעשטלעך†פֿאַרב† א4 ף† די† ליפּן¨ † די† אַנדערע† ייִנגער¨ † בו†נטער Ɔ ל4 ט† ז1 ער† א4 סזען† האָט† מען† זיך† געקענט† אָנשט4 סן¨ † אַז† די† אַרעסטי†רטע† זענען† גאַסן% פֿר4 ען† —† ענלעכע† פֿלעג† איך† זען† אונטער† די† לאַמטערנס† א4 ף† דער† גאַס¨ † 3וּ† מיר† האָבן† גע †3 4נט ¨† ניט† 3ייַט† פֿ†ונעם† 3אָקזאַל Æ

ב1 דע† האָבן† נייַגעריק† געקוקט† א4 ף† מיר† און† צום† סוף† האָט† א1 נע† געפֿרעגט∫ † —† אַז4 †יונג ¨† און†… ש4 ן†א 4כעט ø מיר† האָט† זיך† נאָר† אייַנגעגעבן† אַר4 סצ††ושעפּטשען∫† „נ 1ן ¨† נ1 ן¨ † 3אָס† רעדט†איר°“† איך†האָב† זיך†אָפּגעקערט† צו† דער† 3אַנט ¨† גע3 אָלט† אייַנהאַלטן† די†טרערן ¨† דאָך†זיך† צעכליפּעטÆ

—† 3אָס† איז† מיט† דיר¨ † מ1 דעלעø † —† האָט† די† עלטערע† געפֿרעגט† מיט† רחמנותÆ —† ס2 טוט†3 1† אַ†צאָן ÆÆÆ —† ה1 ¨† 3עכטער°† —† האָט† א1 נע† פֿון† ז1 † גענומען† † שרייַען† און† פּ4 קן† אין†טיר Æ

אַ† לאַנגע† צייַט† האָט† זיך† ק1 נער ניט†אָ† פּגערופֿן¨ †אָבער† איצט†האָבן† ש4 ן ב1 דע† ניט† א4 פֿגעהערט†† צו† קלאַפּן¨ ביז†אַ† פֿ4 לע¨ †אַלטע† מענע†רשע† שטים האָט†געגעבן† אַ†ברום∫

—† 3אָס ¨† איר† זייַט† דאָרט† אַלע משוגע¨ †צי† 3אָס ø

—† 3וּ† ביסטוø † אַז† מען† דאַרף† דיך ¨ ביסטו†ט 4ב° —† 3אָס† 3ילט† איר ø —† זעסט¨ †אַ† קראַנק†קינד Ɔ אַ†קראַנק מ1 †ד עלע††האָט† מען†גענומען ¨† צעזעצט † זאָלן†ז 1† 3ערן Ɔ ברענג†אַ† פּראָשעק° †

—† ניטאָ† ק1 ן† פּראָשקעס¨ † טשעפּע זיך† אָפּÆ †—† געזאָגט† און† פֿאַרהאַקט† די טירÆ

די† פֿר4 ען† האָבן† אָבער† 3ידער גענומען† פּ4 קן¨ † און† 3ען† דער† אַל≠ טער† האָט† געעפֿנט¨ † האָט† אים† א1 נע אַרייַנגערוקט† אַ† מטבע† אין† האַנט זאָגנדיק∫† „אַ† פּראָשעק† פֿון† קאָפּ3 1≠ טיק†זאָל† מיר†גלייַך† 3ערן°“

ÆÆÆאיך† האָב† נאָך† באַ3 יזן† אַראָפּ≠ צושלי†נגען† דעם† פּראָשעק¨ † 3ען† מען איז† נאָך† מיר† געק†ומען† און† געפֿירט 3ידער† דורכן† לאַנגן† און† בר1 טן פֿינצטערן†קאָרידאָר ¨† אָבער†דאָס† מאָל א4 ף† צוריקÆ † ש4 ן† פֿון† דער† 3ייַטנס האָב† איך† דע†רזען ¨† אַז† דאָרט† האָט זיך† צונ4 פֿגעדרונגען† אַ† מע†נגע† יונגע מענטשן† און† באַלד† דערקענט† באַ≠ קאַ†נטע† פּנימערÆ † דאָס† זייַנען† גע †3 ען מערסטנט1 ל† ש†ילער† פֿון† או†נדזער גימנאַזיע¨ † אָבער† א4 ך† פֿון† אַנדערע † שולן¨ † 3עלכע† מען† האָט† אַרעסטירט די† זע†לבע† נאַכט† 3י† מיךÆ † איך† בין אָבער† אַהער† אינטע†רנירט† געוואָרן שפּעטער† פֿון† ז1 † און† ניט† גע †3 וּסט¨ אַז† אַרעסטירט† האָט† מען† צענדל†יקער ייִנ†גלעך† און† פֿיר† צי† פֿינף† מ1 דלעך†¨ און†אַז† די†ג עה†1 ם% פּאָליצ1 †האָט† בעת די† פֿאַרהערן† א4 סגענוצט† די† נאַכט% שעהען† צו† מאַטערן† און† פּייַניקן† פֿיל פֿון† ז1 ¨† באַזונדערס† די† ש3 אַכע≠ רעÆ † שפּורן† דע†רפֿון† האָבן† מיר† איצט באַשייַמפּערלעך†געזען ÆÆÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.