געפֿונע אַ אוצר פֿו גאָלדענע מטבעות

Forward (Yiddish Edition) - - קהילה לעב דאָאָ או דאָאָרט -

בעת די א% סגראָבונגען אין דער אַפּאָלאָניאַ פֿעסטונג נעבן הרצליה האָבן אַרכעאָלאָגן געפֿ ונען אַן אוצר פֿון Π±∞ גאָלדענע מטבעות )אָס איז דער גרעסטער פֿון די אַלע אוצרות )אָס זענען ביז איצט אַנטדעקט גע) אָרןÆ

איבעריק צו זאָגן¨ אַז די אַרכעאָלאָגן זענען איבערראַשט גע) אָרן פֿון דער אַנטדעקונג¨ )ייַל ז* האָבן זיך נישט געריכט א% ף אַזאַ סורפּריזÆ )י מען גיט איבער )ערט דער אוצר אָפּגעשאַצט א% ף אַ פֿערטל מיליאָן דאָלאַרÆ

די א% סגראָבונגען )ערן געמאַכט אין צוזאַמענ≠ אַרבעט מיט עקספּערטן פֿונעם תּל אָבֿיבֿער אוני≠ )ערסיטעט ¨ )עלכע האַלטן אין רעמאָנטירן דעם ה% פּט בנין פֿון דער פֿעסטונג )אָס האָט געהערט צו די קר* צטרעגער אינעם ≤±טן יאָרהונדערט Æ די פֿעסטונג האָט פֿאַר ז* געדינט )י אַ )יכט יקע סטראַטעגישע פּאָזיציע אין דער מלחמה קעגן די מאַכמעדאַנער¨ אָנגעפֿירט פֿונעם סולטאַן ביבערעסÆ

)י עס שייַנט¨ האָט א* נער פֿון די קריסטלעכע קאָמאַנדירן פֿאַראָרדנט אַרייַנצול* גן די מטבעות אין אַ ל* מענעם קרוג¨ כּדי ז* אַר% סנעמען נאָך דער מלחמהÆ אָבער ער האָט עס נישט באַ) יזן צו טאָן¨ )ייַל ער האָט עס נישט דערלעבט און דערהרגעט גע) אָרןÆ

אַ )וּנדער )אָס די פּאַלעסטינער האָבן ביז איצט נישט געפֿאָדערט מען זאָל ז* איבערגעבן די מטבעותÆ ז* טענהן דאָך די גאַנצע צייַט¨ אַז „אַלץ )אָס געפֿינט זיך אין מדינת ישׂראל¨ געהערט צו ז* ÆÆÆ“ דירעקטאָר דניאל באַרנב %ם Æ „דער דאָזיקער ענין )ערט א% סגענוצט פּאָליטיש און דאָס איז נישט אין אָרדענונג“¨ האָט ער באַטאָנטÆ „) ען איך בין עולה גע) ען אין πμ≤± האָט מען בכלל נישט גערעדט )עגן דער שואהÆ די ענדערונג איז געקומען נאָך דעם )י מען האָט געכאַפּט דעם נאַצי מערדער אַדאָלף אייַכמאַןÆ אָבער )אָס האָט דאָס צו טאָן מיט )אַגנערס קאָמפּאָזיציעסø “¨ האָט ער געפֿרעגט און נישט באַקומען ק* ן ענטפֿערÆ

עס שייַנט¨ אַז באַרנב% ם )* סט נישט¨ אַז )אַג≠ נער איז גע) ען אַ פּסיכאָפּאַטאָלאָגישער אַנטיסע≠ מיט און שטאַרק באַליבט בייַ אַדאָלף היטלערן¨ ימח שמוÆ דינען אין צה 4 ל¨ אָדער זיך אָפּגעבן מיט נאָציאָ≠ נאַלער דינסט און אַרבעטן אין שפּיטעלער¨ אָדער טאָן אַנדע רע אַקטי) יטעטן לטובֿת דער געזעל≠ שאַפֿטÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.