די עליה פֿו די פֿאַלאַשמוראַס

Forward (Yiddish Edition) - - קהילה לעב דאָאָ או דאָאָרט -

„די עליה פֿון ייִדן איבער דער )עלט איז א* נע פֿון די )יכטיקסטע א% פֿגאַבעס פֿון דער רע≠ גירונג“¨ האָט דערקלערט דער פּרעמיער נתניהו א% ף א* נער פֿון די לעצטע רעגירונגס זיצונגעןÆ „דע≠ ריבער )עלן מיר )ייַטער אָנג* ן מיט אונדזער אַר≠ בעט אַראָפּצוברענגען די ∞∞≤ ¨≤ פֿאַלאַשמוראַס )אָס זענען נאָך אַלץ געבליבן אין עטיאָפּיעÆ“

)י באַקאַנט¨ זענען די פֿאַלאַשמוראַס אָפּ≠ שטאַמיקע פֿון די עטיאָפּישע ייִדן¨ )עלכע האָבן זיך בשעתּו געשמדט און אָנגענומען דעם קריסט≠ לעכן גל% בן¨ איצט גע) אָרן חוזרי בתּשובֿה¨ און ל% ט )י נתניהו האָט איבערגעגעבן¨ )עט ז* ער עליה געשלאָסן )ערן דעם ±טן אַפּריל Æ≤∞±¥ צו דעם צ) עק זענען באַשטימט גע) אָרן ∞¥ מיליאָן שקלים א% ף צו פֿינאַנצירן ז* ער קליטה און ז* העלפֿן זיך אייַנצואָרדענען אין אַ מאָדערנער מדינה¨ )י דאָס איז ישׂראלÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.