דער תּנ% $! טעמפּל — אַ ירקלעכק ט, בקרובֿ

Forward (Yiddish Edition) - - קהילה לעב דאָאָ או דאָאָרט -

די כּנסת האָט לעצטנס באַשטעטיקט די איני≠ ציאַטי) פֿון די דעפּוטאַטן רובי בר און ©קדימה ® און בנימין בן אליעזר © עבֿודה® א% פֿצוב% ען אין ירושלים אַ תּנ4 ך טעמפּל¨ מיט דער א% פֿגאַבע צו פֿאַרשטאַרקן דעם לימוד פֿונעם ספֿר הספֿרים און דער ייִדיש פֿאַרצייַטיקער קונסט¨ ליטעראַטור און פֿילאָסאָפֿיע Æ

חוץ דעם )עט מען דורכפֿירן אינעם טעמפּל אינטענסי )ע טעטיק* טן )י קולטור¨ סעמינאַרן¨ רע≠ פֿעראַטן אד4 גלÆ

)י מען גיט איבער¨ )עט מען אָנה *בן ב% ען דעם טעמפּל אין א* ניקע )אָכן אַרוםÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.