ריטשאַרד דער דריטער

Forward (Yiddish Edition) - - נייַייַעס פֿפֿאַאַר בני בית -

די†פּיעסע† איז†אַז 8† געב8 ט†אַז† כּמעט†יעדע סצענע† פֿאַרמאָגט† אַ† דראַמאַטישן† קל†ימאַקס° און† פֿון† טעאַטראַלן† קוק7 ינקל† איז† עס† אָן† שום ספֿק† אַ† קונסט7 ערק† פֿון† אייַנפֿאַלערישק † 6ט† צו דערגר6 כן† אין† דעם† באַזונדערן† פֿאַל¨ † די† סאַמע † שלעכטע†כּ 7נות Æ

פֿון† היסטאָרישן† קוקווינקל† איז† נישט† פֿאַ≠ ראַן†ק 6ן† שום†אָנגעהעריק 6ט† צ7 ישן†ר† יטשאַרד דעם† צ7 6טן† און† ריטשאַרד† דעם† דריטןª העכער† הונדערט† יאָר† טיילן† זיי† אָפּ† איינעם פֿונעם† צווייטן¨ † און† אַז8 † א8 ך† ג†עשעט† מיט דער† דראַמאַטישער† סטרוקטורÆ † ר†יטשאַרד† דער דריטער† איז† אַ† קריפּל† פֿ†יזיש† און† גייַסטיק¨ † ער פֿאַרמאָגט† אָבער† אַן† א8 סע†רגע 76 נטלעכן† רע≠ טאָרישן†כּוח ¨† 7עלכן† ק6 נער†פֿון† זייַן†אַרום† קען זיך†מיט† אים†נישט† פֿאַרמעסטןÆ †באַזו† נדערס†באַ≠ קאַנט† איז† די† סצענע† פֿון† דער† פֿאַרפֿ†ירונג ¨† 7וּ ריטשאַרד† איז† דער† אומפֿאַרמייַדלעכער† זיגער קעגן†אַלע† ע7 ענטואַליטעטןÆ

א8 ף†דער† ל6 דיקער†בינע† קומט†אַרייַן† ל6 די אַן¨ † זי† שטופּט† אַ† 7עגעלע ¨† 7וּ† עס† ליגט† איר ט8 טער† מאַןÆ † ריטשאַרד† פֿאַרל8 פֿט† איר† דעם 7עג† און†לאָזט† זי†7 ייַטער†נישט† ג6 ןÆ †זי† שפּייַט אים† אין† פּנים† אַרייַן¨ † שעלט† אים¨ † רופֿט† אים אָן† מיט† די† ערגסטע† נעמען¨ † ער† האָט† דע†רמאָר≠ דעט† איר† מאַן† און† איר† פֿאָטערÆ † ער† ענטפֿערט איר¨ † אַז† זי† איז† אַל6 ן† שולדיק† אין† דעם¨ † 7ייַל איר† ש6 נק6 ט† האָט† אים† פֿאַרבלענדטÆ † בק†יצור∫ זי† לאָזט† איבער† דאָס† 7עגעלע† אין† ריטשאַרדס הענט† און† ג6 ט† אין† זייַן† פּאַלאַץ† 7אַרטן† א8 ף איםÆ †7 ען†זי† פֿאַרלאָזט†די† בינע†7 ענדט†ער† זיך צום† פּובליקום† און† זאָגט∫† „7 ער† נאָך† א6 נער האָט†אַז 8† דעראָבערט†אַ† פֿר8 ø†“און†אַז 8† 7י† ער פֿירט† זיך† דערצ6 לט† ער† 7אָס† פֿאַר† אַ† פּלענער † באַהאַלט†ער† פֿאַר†איר°

דער† פּראָיעקט† שעקספּיר† איז† נישט† בל8 ז אַ† גר8 סער† דערפֿאָלג† פֿאַרן† ש8 שפּילער† איתּי טיראַן¨ † ער† איז† אַ† מאָנומענטאַלע† דערגר6 כונג פֿאַרן† בראָש ובֿראשונה† אינספּירירטן† רעזשי≠ † סאָר† און† פֿאַר† אַלע† אָנט6 לנעמער¨ † פֿון† דעם א8 פֿפֿירנדיקן†קינסטלערישן† אַנסאַמבל¨ †7 י†א 8ך פֿאַר†דער† טעכנישער†מאַנשאַפֿט Æ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.