פֿפֿו צפֿפֿת ביז אילת — א א ! פֿפֿוס

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

„די ישׂראל תּפֿיסות זעע א ס י

’פֿינ שטערנדיקע האָטעל ‘“

אַ טערקישער זשורנאַליסט האָט פֿאַרגליכן זייַ≠ נע דערפֿאַרונגען בנוגע די סירישע און ישׂראלד יקע תּפֿיסות¨ נאָך דעם )י ער איז לעצטנס באַפֿרייַט גע) אָרן און אָפּגעזעסן צ) - חדשים אין אַ טורמע פֿון דמשׂקÆ

אַדאַם אַסאַקע געפֿינט זיך איצט א0 ף ס. נייַ אין טערקייַ און בעתן א0 פֿטרעטן א0 ף אַ פּרעסע קאָנפֿערענץ מיט קאָלעגן האָט ער דערצ- לט¨ )י אַז0 מען האָט אים באַהאַנדלט אין ב- דע מדינותÆ אין ישׂראל האָט ער „גע )ייַלט“אַ קורצע צייַט צוליב אַ לייַכטער געזעץ פֿאַרלעצונגÆ

„א 0ב עמעצער )עט פֿאַרגלייַכן די סירישע ’חד גדיאס‘ מיט די ישׂראלדיקע קאָן מען זאָגן¨ אַז די לעצטע זעען א0 ס )י האָטעלן פֿון μ’ שטערן‘ “¨ האָט ער באַטאָנטÆ „דאַקעגן אין די סירישע שלאָפֿט מען א0 פֿן דיל¨ נישטאָ ק- ן מאַטראַצן¨ אָדער בעטלעך ¨ און די גאַנצע צייַט הערט מען די געשר- ען און דאָס )- נען פֿון די אַרעסטאַנטן¨ בעת מען פּייַניקט ז- Æ“

דער טערקישער זשורנאַליסט האָט געמוזט א0 סשט- ן אַ פֿאַרהער פֿון לאַנגע שעהען¨ מיט פֿאַרדעקטע א0 גןÆ מען האָט אים פֿאַרדעכטיקט ווי אַ טערקישער שפּיאָןÆ נאָכן אָפּזיצן עטלעכע חדשים האָט מען אים באַפֿרייַט און איבערגעגעבן אין די הענט פֿון אַן איראַנישן אָפֿיציר¨ )עלכער האָט אים אָפּגעפֿירט מיט אַ העליקאָפּטער ק- ן טעהעראַן און פֿון דאָרטן ק- ן טערקייַ¨ )וּ ער ג- ט אָן מיט זייַן טאָג טעגלעכער אַרבעט ווי אַ זשורנאַליסטÆ

מען דאַרף זיך דעריבער נישט חידושן הלמאַי די פּאַלעסטינער שרעקן זיך נישט צו זיצן אין אַ ישׂראלדיקער תּפֿיסה¨ )וּ ז- קאָנען אַפֿילו לערנען און קריגן אַן אַקאַדעמישן טיטלÆ

אַ נייַער אוני ערסיטעט —

אי ישׂראל

עס זענען ש0 ן פֿאַרבייַ ∞¥ יאָר זינט עס איז בייַ אונדז געשאַפֿן גע) אָרן דער לעצטער אוני) ערסיטעט און מיט עטלעכע טעג צוריק איז געגרינדעט גע) אָרן נאָך א- נער — אין ישׂראלÆ עס זענען איצט פֿאַראַן אין דער קל- נער מדינת ישׂראל אַכט אוני) ערסיטעטןÆ

די שאַפֿונג פֿונעם לעצטן אַקאַדעמישן אַנ≠ שטאַלט איז גע) ען באַגל- ט פֿון העפֿטיקע דיס≠ קוסיעס מיט קעגנער פֿון דער דאָזיקער איניציאַטי )¨ )עלכע האָבן געהאַלטן¨ אַז א0 ף די שטחים דאַרף מען נישט א0 פֿב0 ען אַזעלכע חינוך אַנשטאַלטן און מען דאַרף דאָס געלט אינ) עסטירן אין מער דרינגלעכע¨ פּראָדוקטי) ע איניציאַטי) ן און העלפֿן פֿינאַנציעל די עקזיסטירנדיקעÆ

בייַ דעם אַלעם איז די שאַפֿונג פֿונעם אוני≠ )ערסיטעט אין אַריאל באַשלאָסן גע) אָרן אינעם אַקאַדעמישן ראַט מיט אַ מערה- ט מיטגלידער פֿון ±± קעגן Æ≤

בייַם דער) יסן זיך )עגן דעם¨ האָט פּרעמיער נתניהו גע) וּנטשן הצלחה די מיטגלידער פֿונעם ה0 כן בילדונגס ראַט¨ )עלכע האָבן די אונטערשטי≠ צונג פֿונעם פֿינאַנץ מיניסטער יובֿל שטייַניץ און פֿונעם בילדונגס מיניסטער גדעון סער ©סאַאַר ®Æ

זי אונטערגעצונד או פֿאַרברענט גע אָר לעבעדיקערה! ט

אַזעלכס געשעט אין ישׂראל צום ערשטן מאָלÆ אַ יחיד — משה סילמאַן ©∂ ¥® פֿון חיפֿה¨ אַ פֿאָטער פֿון דרייַ קינדערª אַ מענטש¨ )אָס האָט פֿאַרל 0רן זייַן פֿאַרמעגן און געמוזט אָנקומען צו קיצבֿה¨ פֿלעגט זיך באַקלאָגן¨ אַז די הילף )אָס ער באַקומט פֿונעם ביטוח לאומי ©פֿאַרזאָרג סוב≠ סידיעס ® האָט אים נישט געקלעקט צום לעבן און גע) אָרנט¨ אַז ער )עט באַג- ן זעלבסטמאָרדÆ בעת אַ פּראָטעסט דעמאָנסטראַציע אין תּל אָבֿיבֿ האָט ער זיך באַגאָסן מיט אַ פֿליסיקן ברענשטאָף און זיך אונטערגעצונדןÆ ווי אַ רעזולטאַט פֿון דעם איז π∞• פֿונעם קערפּער גע) אָרן באַדעקט מיט בראַנד )וּנדן און עס איז נישט אָנגעקומען לייַכט אים אָפּצופֿירן אינעם איכילובֿ שפּיטאָלÆ דאָרטן האָבן דאָקט 0רים פּרובירט אים צו ראַטע) ען און גע) אָרנט¨ אַז „עס זענען פֿאַראַן קנאַפּע א0 סזיכטן דאָס צו דערגר- כןÆ“

פֿאַרן באַגיסן זיך מיט בענזין האָט ער גע≠ שטאַמלט און פּרובירט זאָגן צו די יעניקע )אָס זענען לעבן אים געשטאַנען¨ אַז „ער גר- ט זיך אַ סוף צו מאַכן צו זייַן לעבןÆ“מען האָט אים אָבער נישט פֿאַרשטאַנען און דאָס נישט גענומען אין אַכטÆ סילמאַן האָט באַשולדיקט די רעגירונג¨ אַז זי טוט גאָרנישט אים צו העלפֿן¨ נישט געקוקט )אָס ער האָט פֿיל געטאָן צו אַרבעטן און קעמפֿן פֿאַר דער מדינה¨ דינען אין צה“ל און זיך באַט- ליקן אין די מלחמותÆ

איבעריק צו זאָגן¨ אַז זייַן האַנדלונג האָט גע≠ מאַכט אַ פּייַנלעכן רושם אין לאַנד און די מדינה אינסטאַנצן האָבן אונטערגענומען דראַסטישע פֿאַר≠ היטונגס מיטלען כּדי א0 סצומייַדן¨ אַז אַנדערע זאָלן נאָכטאָן זייַן טאַטÆ

נאָכן ליגן צ) - מעת לעת אין שפּיטאָל איז משה סילמאַן געשטאָרבןÆ

אַ רבֿ אָס אונטערשטיצט

ביגאַמיע

הרבֿ אליהו אַבאַרדזשעל ¨ אַ מיטגליד פֿונעם רבנים ראַט פֿון ירושלים¨ האָט פֿאַרעפֿנטלעכט אַ ספֿר „דיבורות אליהו“¨ )וּ ער רעקאָמענדירט¨ אַז באַ) ייַבטע מענער )אָס ז- ערע פֿר0 ען קאָנען נישט¨ אָדער )ילן נישט האָבן ק- ן קינדער¨ זאָלן נעמען אַ צ) -טע פֿר0 ¨ דאָס הייסט¨ אַ קעפּס) ייַב¨ )ייַל „שאַפֿן אַ משפּחה מיט קינדער איז א- נע פֿון די )יכטיקסטע מיצ) תÆ“

„אַ פֿר0 )אָס זאָגט זיך אָפּ צו ברענגען קינדער א0 ף דער )עלט און )יל נישט געבן דעם מאַן אַ גט¨ דערל0 בט אים דער רבֿ¨ ער זאָל זיך מזי) ג זייַן מיט אַ צ) -טער פֿר0 און דאָס איז נישט¨ זאָגט ער¨ אין סתּירה צו דער הלכהÆ

דער רבֿ דערצ- לט )עגן אַן אומבאַקאַנטן פֿאָרפֿאַל )אָס האָט פּאַסירט מיט אַ ראָש הישיבֿה¨ )עמען ער האָט דערל0 בט נעמען אַ צ) -טע פֿר0 ¨ הגם דאָס איז )אַרשייַנדלעך אין סתּירה צו די ישׂראל געזעצןÆÆÆ

הרבֿ אַבאַרדזשעל ©¥ ∂® איז דער אָפֿיציעלער רבֿ פֿון שכונת הבקעה¨ אין ירושלים¨ און ראָש פֿון דער ישיבֿה „צוף דבֿש “©האָניק נעקטאַר ®¨ א- נער פֿון די אָנגעזעענסטע פּוסקים אין דער מדינהÆ צ) - מאָל איז ער גע) ען קאַנדידאַט א0 ף רבֿ הראָשי פֿון ירושלים¨ אין נאָמען פֿון דער ספֿרדישער עדהÆ

אַ רייַזע פֿו תּל אָבֿיבֿ ק! באר שבֿע — ! ניקער פֿו אַ שעה צייַט

אייַנ) 0נער פֿון באר שבֿע און פֿון אַנדערע דרום ייִשובֿים )עלן איצט קאָנען פֿאָרן מיט דער באַן און אָנקומען אין תּל אָבֿיבֿ ¨ אין משך פֿון μμ מינוטÆ מיט אַן א0 טאָבוס מוז מען פֿאָרן העכער צ) - שעה צייַטÆ אַז0 האָט געמאָלדן דער טראַנס≠ פּאָרט מיניסטער ישׂראל כּץ¨ נאָכן רעאָרגאַניזירן די אייַזנבאַן סיסטעםÆ

דער גענעראַל דירעקטאָר פֿון „רכּבֿת ישׂראל“— בועז צפֿריר¨ דער מעיאָר פֿון באר שבֿע רוביק דנילאָ) יטש¨ און אַנדערע רעגירונגס לייַט האָבן געל0 בט דעם דאָזיקן א0 פֿטו און געמאָלדן¨ אַז די צייַט פֿון אַ רייַזע ק- ן קרית גת איז רעדוצירט גע) אָרן א0 ף ≥≤ מינוטÆ א0 ך דאָס איז אַ דער≠ גר- כונג Æ

אָנפֿירער פֿונעם טראַנספּאָרט מיניסטעריום האָבן בדעה אייַנצופֿירן אַנדערע רעפֿאָרמען אין דער באַן באַדינונג¨ אַז0 אַז זי )עט )ערן די סאַמע פּאָפּולערסטע און העלפֿן ישׂראלים צו פֿאַרבינדן די קאָמוניקאַציע צ) ישן די גרעסטע שטעט פֿון דער מדינה¨ א0 ף אַ מער עפֿעקטי) ן אופֿןÆ

מיניסטאָר א פֿגעפֿאָדערט נישט

צו פֿאָר אי לוקסוס א טאָס

נאָך דעם )י אַ ר- מיניסטאָרן האָבן געחלומט ¨ אַז בקרובֿ )עלן ז- קענען פֿאָרן אין לוקסוסד יקע א0 טאָמאָבילן )אָס ז- ער )ערט )ערט געשאַצט א0 ף ∞∞∞ ¨¥∞∞ שקלים¨ האָט דער פֿינאַנץ מיניס≠ טער¨ יובֿל שטייַניץ¨ דערקלערט — א0 פֿן סמך פֿון די פּראָטעסטן מצד נישט פֿאַרמעגלעכע סעקטאָרן — )עט מען )אַרשייַנדלעך קאָנען אַנולירן דעם אייַנק0 ף שייַן¨ און ער¨ שטייַניץ¨ )עט פּערזענלעך זייַן דער ערשטער )אָס )עט פֿאָרן מיט אַ גע) -נט≠ לעכן א0 טאָÆ

גלייַכצייַטיק האָט ער אַפּעלירט צו קאָלעגן און ה0 כראַנגיקע רעגירונגס לייַט נאָכצוטאָן זייַן טאַט און נישט פֿאַרטאַכלע) ען אין אַזאַ ש) ערער תּקופֿה¨ מיליאָנען און א0 סמייַדן עקסטראַ) אַגאַנץ הוצאָותÆ

מיניסטער שטייַניץ האָט אין שייַכות דערמיט דערמאָנט¨ אַז די רעגירונג האָט בשעתּו באַשלאָסן אייַנצופֿירן דראַסטישע עקאָנאָמיעס און צ0 מען א0 סגאַבןÆ אַ ר- מיניסטאָרן האָבן דערקלערט¨ אַז „ז - )עלן זיך צופֿרידנשטעלן מיט די מאַשינען )אָס ז- באַנוצן איצטÆ“

די טעמע איז א0 סגענוצט גע) אָרן דורך דער פֿאָ רזיצערין פֿון דער אָפּאָזיציע שעלי יאַכי≠ מאָ) יטש צו קריטיקירן די רעגירונג „) עלכע )אַרפֿט זיך מיט מיליאַרדן¨ איגנאָרירנדיק די נ0 טן פֿון די מענטשןÆ“

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.