דער קלוב פֿו די צעבראָכענע הערצער

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

מיר†זייַנען† געזעסן†עטלעכע† חבֿרים¨ †צ 0ישן† ז5 † א6 ך† מעדיצין סטודענטן† בייַם† לעצטן† עטאַפּ† פֿון† ז5 ער† שטודיע¨ † 0ען† א5 נער† פֿון† די† אָנ0 ע זנדיקע† האָט† געשטעלט† די† פֿראַגע¨ † צי† דאַרף†ישׂראל† א6 סנוצן†פּראָפֿעסיאָנעלע† כּוחות¨ † 0י† א6 ך† פֿינאַנציעלע† מיטלען† א6 סצוהאַלטן† די† געזעלשאַפֿט†”ראַטע 0ען† דאָס† האַרץ† פֿון† אַ† קינד“¨† 0עלכע† גיט†זיך† בעיקר†אָפּ† א6 סצוה5 לן† קינדער¨ † וואָס† לייַדן† אויף† האַרץ פֿעלערן† פֿון† פֿרעמדע†מדינות ø

א5 ן†סטודענטקע† האָט†גע 0וּסט† צו†ענטפֿערן ¨† אַז† נישט† די† רעגירונג† אינ0 עסטירט† אין† דעם† פּראָיעקט¨ † 0ייַל† די† דערמאָנטע† געזעלשאַפֿט† איז† אַן† אינטערנאַציאָנאַלער† צוזאַמענשטעל† 0אָס† האַלט†זיך† א6 ס†מיט† אויף†די† בייַשטייַערונגען†פֿון† דער† גאַנצער† 0עלט† און† האָט† נישט† ק5 ן† שום† שייַכות† מיטן† אַלגעמ5 נעם† ישׂראל בודזשעטª † און† א6 ב† עמעצער† באַקומט† אַ† קאָמפּענסאַציע¨ † אי ז† דאָס† בפֿירוש† ישׂראל† 0אָס† באַ0 ייַזט† דורך† דער† געזעלשאַפֿט†די† הומאַניטאַרע†זייַט† פֿון†דער† מדינהÆ

איצט† איז† פֿאַר† אַלעמען† גע0 אָרן† קלאָר¨ † אַז† די† געזעלשאַפֿט†”ראַטע 0ען† דאָס† האַרץ† פֿון† אַ† קינד“† איז† טאַקע† אַן† אינטערנאַציאָנאַלע† פֿאַר≠ בינדונג¨ † א6 פֿגעשטעלט† אין† ישׂראל† אין† ππ∂± און† 0אָס† פֿאַרנעמ ט†זיך† מיט† דער† הומאַני≠ † טאַרער† איניציאַטי0 † צו† העלפֿן† קינדער† פֿון† די† אַנט0 יקלונגס מדינותÆ †

ביז†זומער π††≤∞∞ זייַנען†העכער ∞∞†± ¨†≤ קינדער† אָנגעקומען† ק5 ן† ישׂראל¨ † כּדי† צו† באַקומען† מע≠ דיצינישע†באַהאַנדלונג∫† פֿון†עטיאָפּיע ¨† 0יעטנאַם ¨† ירדן¨ † מאָלדאָ0 ע¨ † טאַנזאַניע¨ † עזה¨ † רוסלאַנד¨ † פֿ†יליפּינען ¨† קעניאַ¨ † אַנגאָלאַ† און† פֿיל† אַנדערע† לענדערÆ ††

דער† אַנשטאַלט† איז† א6 פֿגעשטעלט† גע≠ 0אָרן† אַ†דאַנק† דער†איניציאַטי 0† פֿון†דעם† פֿאַר≠ שטאָרבענעם† דאָקטער כירורג† עמרם† כּהן¨ † ווי† אַ† רעזולטאַט† פֿון† דער† איבערלעבונג† 0אָס† ער† האָט† דורכגעמאַכט† 0ען† ער† האָט† געדינט† אין† דער†אַמעריקאַנער† אַרמ5 †בעת† דער†מלחמה† אין† קאָרעאַ†אין† די†אָנהייב πμ∞†± ער†יאָרן Ɔ במשך†פֿון† אָט†דער† מלחמה†האָט† ער†זיך† אָנגעשלאָסן†צום† פּראָיעקט¨ † 0אָס† האָט† געהאָלפֿן† די† דאָרטיקע† קראַנקע† קינדער† פֿון† דעם† נידעריקן† סאָציאָ עקאָנאָמישן†ני 0אָ Ɔ

די† באַשעפֿטיקונג† האָט† אים† באַקאַנט† גע≠ מאַכט† מיט† אַ† גאַנצער† ר5 † דאָקט6 רים¨ † 0עלכע† פֿירן† דורך† אַן† ענלעכע† אַרבעט† אין† די† אַנט≠ 0יקלונגס מדינות Ɔ און† דאָס† האָט† טאַקע† דער≠ 0עקט† בייַ† אים† דעם† 0יל ן†זיך† אייַנצושפּאַנען† אין†אַן† ענלעכן†פּראָיעקט† נאָכן†באַזעצן† זיך†אין† מדינת ישׂראל¨ † אין† ππ≤ Ʊ† זייַן† אָנשטרענגונג† און †זייַן† איבערגעגעבנק5 ט† צום† פּראָיעקט† האָבן† בייַגעטראָגן† צום† גוטן† נאָמען† פֿון† דער† אינטערנאַציאָנאַלער† געזעלשאַפֿט† צ0 ישן† די† הומאַניטאַרע† געזונט אָרגאַניזאַציעסÆ † אין† ≥±∞≥ האָט† די† גע זעלשאַפֿט† ”ראַטע 0ען† דאָס† האַרץ† פֿון†אַ† קינד“†זיך† אַרייַנגעצ6 גן†אין† איר†א 5גענעם† בנין†אין† חולוןÆ

די† ה6 פּט צילן† פֿון† דער† געזעלשאַפֿט† ”ראַטע 0ען† דאָס† האַרץ† פֿון† אַ† קינד“† איז† צו† פֿאַרזיכערן† און† פֿאַרבעסערן† די† באַהאַנדלונגס ק0 אַליטעט† פֿון† די† קינדער† מיט† האַרץ פֿעלערן אין† די† אַנט0 יקלונגס לענדער† און† שאַפֿן ק0 אַליפֿיצירטע† צענטערס† פֿאַר† דער† אָרטיקער באַפֿעלקערונגÆ † צו† דערגר5 כן† די† דאָזיקע† צילן איז†נ 5טיק∫

•† דערמעגלעכן† דאָס† דורכפֿירן† האַרץ אָפּעראַציעס† פֿון† קינדער† פֿון† די† אַנט0 יקלונגס לענדער† אין† מעדיצינישן† צענטער†”0 אָלפֿסאָן“אין†חולון Æ

•† שאַפֿן† צוגר5 טונגס פּראָגראַמען† סייַ† אין ישׂראל¨ † סייַ† אין† די† אַנדערע† לענדער¨ † פֿאַר† די מעדיצינישע† מאַנשאַפֿטן† פֿון† די† אַנט0 יקלונגס לענדערÆ †

ס‘איז† אַן† אָנגענומענע† מ5 נונג¨ † אַז† דאָס א5 נציקע† פֿר5 לעכע† אָרט† אין† שפּיטאָל† אי ז† די אָפּט5 לונג¨ † 0וּ† ס‘0 ערן† געב6 רן† קינדערÆ † אָבער יעדע†א 5נע† פֿון†די† אָפּט5 לונגען¨ †0 וּ†ס‘ איז†טעטיק ”ראַטע 0ען† דאָס† האַרץ† פֿון† אַ† קינד“¨† אי ז† אין לעצטן†סך הכּל† אַ†פֿר 5לעך† אָרטÆ †מעגלעך† איבער דעם¨ †ווייַל† די†קאַרדיאָלאָגן ¨† כירורגן†און† אַנדערע מיטאַרבעטער†פֿון† דעם†פּראָיעקט ¨† זייַנען†אין† דער 0ירקלעכק 5ט† די†יעניקע† 0אָס† גיבן†לעבן Æ

פּ.פּ.

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.