זכרונות פֿו יודל מאַרק

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

(המשך ון זייַט 13( איך† פֿלעג† אויפֿשטיין† פֿרי¨ † ¸ווען ˛† די† משפּחה† איז† נאָך† געשלאָפֿן¨ † און† אַפֿילו† אין† אַ† רעגנדיקן† טאָג† ©בייַ† אונדז† האָט† זייער† אַ† סך† גערעגנט† אין† פּאַלאָנגע¨ †לעבן† באַלטישן†ים ®¨ †פֿלעגט† מיר† די† באָבע† העלפֿן† אָנטאָן† מייַן† רעגן מאַנטעלע† מיט† די† קאַלאָשן† מיט† אַלצדינג† און† איך† פֿלעג† אַוועקלויפֿן† אין†שול† דאַוונען†מיט† די†גאָר† ערשטע† וואָס†קומען† דאַוונען†אין† שילÆ †און† איך† האָב† הנאָה† געהאַט† פֿון† דאַוונען¨ † ליב† געהאַט† דאָס† דאַוונעןÆ † ווען† איך† בין† שוין†אַלט† געווען†∞±—±±†יאָר ¨† און†אַפֿילו† אַרום†≥±טן† יאָר† פֿון† מייַן† לעבן¨ † ¸האָב† איך˛ †שוין† געקענט†אַזוי† פֿיל†די† נבֿיאים† און†געוווּסט† גוט¨ †אַז† זיי†זאָגן ¨† אַז† ¸מע† דאַרף˛ † ברענגען† קרבנות¨ † ¸מע† דאַרף˛ † קומען† אין† בית המקדשª † זייַ† אַ† גוטער† מענטש¨ †זייַ† אַן†ערלעכער† מענטש¨ †און† געענדיקטÆ †פֿלעג† איך†גיין† דאַוונעןÆ

ס5 זייַנען† ניט† איין† מאָל† געווען† קאָנפֿליקטן† צווישן† דער† מאַמען† און† דעם†טאַטן Ɔ דער†טאַטע† פֿלעגט†מורא† האָבן∫† ”וואָס† הייסט¨ † מע† שיקט† אַזאַ† קינד¨ †ווען† עס†שנייט† און†ס 5איז† קאַלט† און† ס5 איז† אַ† פֿראָסט† אָדער† עס† פּליו≠ כעט†אַ† רעגן¨ †און† ער†דאַרף† דאָס†לויפֿן† דאַוונעןø † ער† קען† דאָ† דאַוונעןÆ“† און† מייַן†חלום† איז†געווען∫† ווען†דערלעב† איך† שוין† דערצו¨ † אַז† איך† זאָל† קענען† אָנטאָן† תּפֿיליןø † ס5 איז† אַזאַ† הויכע† מדרגה† פֿון† קענען† יעדן† טאָג† חוץ† שבת†תּפֿילין† אָנטאָןÆ

בייַ†די† עלטערע†ייִדן† אין†שטעטל† בין† איך† דעמאָלט† געווען† ¸אַן† אויס≠ נאַם˛ Ɔ אונדזער† שטעטל† איז† ניט† גע≠ ווען† קיין† פֿרומסÆ † צום† ערשטן† מנין† איז†געווען† איין†איינציק† ייִנגעלע†וואָס† איז†געקומען† אין†בית מדרש∫† דאָס†בין† איך† געוועןÆ † און† ס5 זייַנען† געקומען† נאָר†אַלטע† ייִדןÆ †קוים ¨† אַ†מנין Ɔ שטעל† זיך† פֿאָר† ווי† איך† בין† געווען† בייַ† זיי† אַזאַ† געוואַלדיק† געשעעניש∫† אַזאַ† ייִנ≠ געלע¨ † וואָס† קען† נאָך† אַזוי† פֿיל† און† קען† פֿרעגן† די† פֿאַרשיידנסטע† זאַכן¨ † ער†קומט† נאָר†דאַוונען Æ

(המשך אין קומענדיקן נומער)

פֿונעם† ∂≥סטן† אויגוסט† ביזן† ∞≤סטן† אויגוסט† וועט† אין† פֿאַ†רשיי≠ דענע† † זאַלן† איבער† דער† שטאָט† פֿאָר≠

אָהייבנדיק† די† וואָך† פֿונעם† ∞±טן† אָקטאָבער† וועט† מען† לערנען† ייִדיש† אויף† פֿאַרשיידענע† מדרגות† בייַם† „אַ† רבעטער רינג 7† אין† ניו יאָרק Ɔ דער† אַדרעס† פֿון† „אַרבעטער רינג 7† איז† Σ†≤¥ וועסט† Σ≥סטע† גאַס Ɔ די† קלאַסן†

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.