פּערעס: „ראַמאַדאַ יו טובֿ — אַ געלעגנה ט זי אייַנצושאַפֿ פֿרייַנד“

Forward (Yiddish Edition) - - קהילה לעב דאָאָ או דאָאָרט -

פּרעזידענט שמעון פּערעס האָט א& סגענוצט די געלעגנה( ט 'אָס די מוסולמענער פֿייַערן דעם ראַמאַדאַן יום טובֿ¨ כּדי איבערשיקן אַ גרוס מיליאָ≠ נען איסלאַם גל& ביקע און ז( 'ינטשן אַ יאָר פֿון שלום און פּראָספּעריטעטÆ די דאָזיקע דערקלערונג האָט ער געמאַכט בעת אַ פּרעסע קאָנפֿערענץ מיט פֿאָרשט( ער פֿון אַראַבישע טעלעקאָמוניק אַציע מיטלען אין בית הנשׂיא און צ' ישן אַנדערן גע≠ זאָגט∫ „איך 'ינטש אייַך אַן א& פֿריכטיקן ’סאַלאַם אַל( קום‘ אין נאָמען פֿונעם פֿאָלק אין ישׂראל“¨ און באַטאָנט¨ אַז „א &פֿריכטיקע מאַכמעדאַנער¨ גלייַך 'י קריסטן און ייִדן¨ גל( בן אין די זעלבע 'ערטן פֿון גערעכטיק( ט¨ גוטהאַרציק( ט און פֿרידןÆ

„ראַמאַדאַן “¨ האָט פּערעס געזאָגט¨ „איז דער חודש פֿון מסירת נפֿש¨ 'ען מוסולמענער פֿאַסטן און טוען תּפֿילה פֿאַר אַ בעסער לעבן פֿון פּראָגרעס ¨ פֿרייַה( ט¨ שלום און זיך אייַנשאַפֿן נייַע פֿרייַנדÆ פֿון אונדזער זייַט 'ילן מיר רעאַליזירן מיט אייַך אָט די אַלע אידעאַלן“¨ האָט ער באַטאָנטÆ פֿאַרן אָנגריף¨ און אַים אַרעסטירט גע' אָרןÆ

אין שייַכות דערמיט האָט דער „מוסד 4 גע≠ שיקט עטלעכע אַגענטן כּדי העלפֿן דער דאָרטיקער פּאָליצ( אים א& סצופֿאָרשןÆ

עס האָט זיך אַר& סגע' יזן¨ אַז דער טעראָריסט איז אַ μ≤ יאָריקער לבֿנונער¨ 'עלכער האָט בייַ זיך געטראָגן אַ ש' עדישן פּאַספּאָרטÆ אַז& ¨ אַז דער מערדער האָט געגל( בט¨ אַז עס 'עט אים לייַכטער געלינגען דורכצופֿירן זייַן שליחותÆ נאָר 'י געזאָגט ¨ האָט מען אים אידענטיפֿיצירט און אַרעסטירטÆ

דער דאָזיקער פֿאָרפֿאַל האָט אָנגעצונדן אַ ר& טע ליכט בייַ די פֿאַראַנט' אָרטלעכע פֿאַר אונ≠ דזער זיכערה( ט¨ אַז די „כעזבאָלאַ“ לייַט האָבן אפֿשר בדעה אָנצוגרייַפֿן ישׂראל טוריסטן אין אַנדע≠ רע ט( לן 'עלט Æ

מען האָט דעריבער באַשלאָסן אָנצונעמען מער דראַסטישע און פּרע' ענטי' ע פֿאַרהיטונגס מיטלען און 'אָרענען די ישׂראלים צו זייַן פֿאָרזיכ≠ טיקÆ בילעטן אין קינאָס ¨ טעאַטערס און פֿאַר' ייַלונגס ערטער Æ גבֿירים 'אָס פֿאַרדינען מער פֿון אַ מיליאָן שקלים אַ יאָר 'עלן דאַרפֿן צאָלן אַ געהעכערטן שטייַער¨ 'י א& ך אַ ספּעציעלן אָפּצאָל פֿאַר פֿלי קאַרטן ק( ן א& סלאַנדÆ

כּדאַי צו באַמערקן¨ אַז דער דאָזיקער רעגי≠ רונגס פּלאַן איז ש& ן ט( ל' ייַז באַשטעטיקט גע' אָרן דורך דער באַטרעפֿנדיקער כּנסת קאָמיסיע¨ אין דער ערשטער ל( ענונגÆ

דער פֿינאַנץ מיניסטער¨ יובֿל שט( ניץ¨ האָט מיט א( ניקע 'אָכן צוריק באַקאַנט געמאַכט דעם פּרע≠ מיער נתניהו מיט די פּרטים און פֿאַרנעם פֿונעם פּלאַן¨ 'י א& ך מיט די בודזשעטאַרע קירצונגען אין די הוצאָות פֿון אַ גאַנצער ר( מיניסטעריומס און רעגירונגס רעסאָרטןÆ

נורי אַלמאַסמ (רי דערצ( לט א& ך¨ אַז „קאַ≠ דאַפֿי איז גע' ען אַ לייַדנשאַפֿטלעכער קאָנסומענט פֿון באַרויִקונגס פּילןÆ דאָס האָט אים געשטאַרקט ¨ און אים געגעבן זיכערק( ט און קוראַזשÆ קאַדאַפֿי האָט מורא געהאַט פֿאַר זיקנה¨ דעריבער פֿלעגט ער נעמען טאָג טעגלעך תּרופֿות 'אָס האָבן באַזייַטיקט די קנ( טשן א& ף זייַן געזיכטÆ

„ער האָט נישט סימפּאַטיזירט מיט די פּאַ≠ לעסטינער און פֿלעגט זיך א& סלאַכן פֿון אַראַפֿאַט און אַבו מאַזעןÆ“

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.