חודש אלול — טעג פֿו חשבו #הנפֿש או תּשובֿה

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

מיר†זענען† ש0 ן†אין† מיטן†פֿון† חודש†אלול Ɔ די†ה 1סע† זומערטעג†זענען† ש0 ן†כּמעט† פֿאַרבייַÆ † די† קילע† 2ינטן† אין† די† אָ2 נטן† זאָגן† אָן† דעם† אָנקום† פֿון† דעם† האַרבסט¨ † און† די† קלאַנגען† פֿון† דעם† שופֿר† נאָך† די† סליחות† אין† די† פֿרימאָרגנס¨ † זאָגן† אָן¨ † אַז† אָט¨ † אָט† 2עלן† מיר† באַגעגענען† ראָש השנה† פֿון† דעם† אָנקומענדיקן¨ † נייַעם† יאָר¨ † תשע- גÆ

הייַיאָר¨ † צום† ערשטן† מאָל ¨† האָט† ל0 ט† דעם† באַשלוס† פֿון† דעם† חינוך מיניסטעריום† פֿון† מדינת ישׂראל¨ † דער† נייַער† שוליאָר† זיך† אָנגעה0 בן† דעם† Σ≤ סטן† א0 גוסט¨ † מיט† μ† טעג† פֿריִער¨ † 2י† גע2 1נטלעך ¨† כּדי† די† תּלמידים† זאָלן† באַ2 ייַזן†באַצייַטנס† זיך†צוצוגר 1טן† 2י† געהעריק† צו†די† ימים נוראָיםÆ

בכלל† ג1 ט† איצט† דאָס† ישׂראל† שול2 עזן† דורך† אַ† פּראָצעס† פֿון† אָנג1 ענדיקע† ענדערונגען† און† רעפֿאָרמען¨ † 2אָס† דאַרפֿן† דערגר1 כן† מער† פּאָזיטי2 ע† רעזולטאַטן† א0 ף† אַלע† געביטן† פֿון† דער†לערן פּראָגראַם Æ

אונדזערע† אַלעמענס† ברכות† און† 2וּנטשן† צו† אַלע† לערערס† אין† לאַנד¨ † אַ† סך† הצלחה† אין† אייַער† 2יכטיקער† און† ה1 ליקער† אַרבעט† א0 ף† דעם†געביט† פֿון†דערציִונג† אין†דעם† ישׂראלדיקן† שול2 עזןÆ

זאָל† עס† זייַן† אַ† יאָר† פֿון† שלום† און† רו¨ † פֿון† פּראָדוקטי2 ער¨ †אומגעשטערטער† אַרבעטÆ

זאָלן† אונדזערע† שׂונאים† אַרום† אונדז¨ † ניט† דערגר1 כן†ז 1ערע† צילן†צו† צעשטערן†אונדזער† טאָג טעגלעך¨ † פֿרידלעך† לעבן¨ † פֿון† איבער† די† גרענעצן†פֿון† אונדזער†לאַנד† און†פֿאַר 2ירקלעכן† ז1 ערע†פּלענער† מיט†ז 1ערע† נוקלעאַרע†2 אָפֿנסÆ

ייִדן† אומעטום† גר1 טן† צו† שטעלן† זיך† צום† יום הדין¨ † פֿאַר† דעם† בורא עולם† און† מאַכן† אַ† חשבון הנפֿש¨ † 2אָס† עס† איז† געשען† מיט† אונדז¨ † און†2 וּ†מיר† האַלטן¨ †2 ען†נאָך† אַ†יאָר† פֿון†אונדזער† לעבן†ג 1ט† אַ2 עק†אין† דער†פֿאַרגאַנגענה 1ט Æ

די†פֿון† אונדז¨ †2 עלכע†דאַ 2ענען† א0 ס†ז 1ערע† תּפֿילות†און† תּחינות†פֿון† ימים נוראָימדיקן†מחזור ¨† און†די† 2עלכע† דריקן†א 0ס† ז1 ערע†2 וּנטשן†אין† דער†שטיל ¨† בייַ†זיך† אין†דער† ה1 ם¨ †2 ילן†האָפֿן ¨† אַז†ז 1ערע† געבעטן†2 עלן†אַלע† מק0 ם†2 ערן†אין† דעם†קומענדיקן† נייַעם†יאָר Æ

סייַ† דער† טיף גל0 ביקער¨ † סייַ† דער† חרדי ¨† סייַ† דער† גלאַט פֿרומער¨ † דער† טראַדיציאָנעלער† און† אַפֿילו† דער† סעקולערער† ”עמך ישׂראל “¨ † אַלע† 2ערן† באַ2 ירקט† פֿון† דער† שטימונג† 2אָס† הערשט†איצט† צ2 ישן†די† מערסטע†פֿון† אונדזÆ

אין†די† טעג†פֿון† די†ימים נוראָים† זענען†מיר† יעדעס†יאָר† מזכּיר נשמות¨ †דעם† ה1 ליקן†אָנדענק† פֿון† אונדזערע† משפּחות¨ † 2עלכע† זענען† אַ2 עק† אין†דער† א1 ביק1 טÆ

פֿאַר† אונדז¨ † די† לעבן געבליבענע† פֿון† דעם† גר0 ליקן† חורבן¨ † קומען† א0 ף† פֿאַר† די† א0 גן† די† ט0 זנטער† און† ט0 זנטער† חרובֿע† ייִדישע† קהילות†מיט† ז1 ערע†ייִדישע† אייַנ2 0נער† מענער¨ † פֿר0 ען† און† אַלטע† לייַט¨ † 2עלכע† זענען† ל1 דער† מערדערלעך† אומגעבראַכט† גע2 אָרן¨ † דורך† די† נאַצי מערדער† מיט† דער† הילף† פֿון† ז1 ערע† קריסטלעכע†און† אַנדערע†מיטהעלפֿערס Æ

ערבֿ† יום טובֿ† ראָש השנה† זענען† די† גאַסן† פֿון†ירושלים† פֿול†מיט† ט0 זנטער†און† ט0 זנטער† ייִדן† פֿון† גאַנצן† לאַנד† און† מאַסן† טוריסטן† פֿון† גאָר†דער† 2עלט Ɔ ז1 †קומען† אַלע†ק 1ן† ירושלים† אייַנצוזאַפּן† און† אייַנאָטעמען† די† לופֿט† פֿון† דער† ה1 ליקער† שטאָט¨ † איר† מיסטיק† און† שטימונג¨ † 2אָס† מען†פֿילט† דאָ†אין† די†טעג Æ

אַפֿילו† די† ניט רעליגיעז גע≠ שטימטע† ייִדן¨ † 2ערן† באַהערשט† פֿון† דעם† געפֿיל† פֿון† באַדענקען† און† מחשבֿה¨ † פֿון† זכרונות¨ † פֿון† איבערלעבונגען† מיט† משפּחה† און† פֿרייַנדÆ

באַזונדערס†פֿילן† ז1 †עס ¨† 2ען† ז1 † קומען† צ2 ישן† די† מ0 ערן† פֿון† דער† עיר העתּיקה¨ † די† אַלטשטאָט† ירושליםÆ † ז 1† באַ2 וּנדערן† די† אַרכעאָלאָגישע† א0 סגראָבונגען¨ † די† אונטערערדישע† טונעלן† און† ה1 לן¨ † 2ען† ז1 † קומען† נאָענט† צו† דעם† כּותל המערבֿי† און† אַנדערע† ה1 ליקע† היסטאָרישע† פּלעצער† אַרוםÆ

די†מערסטע† גר0 סע†און† קל 1נע† האָטעלן†איבער† דער†שטאָט ¨† זענען† ש0 ן† באַשטעלט† און† 2עלן† באַזעצט† 2ערן† פֿון† ט0 זנטער† ייִדן† און† ט†וריסטן† פֿון† דער† גאָרער† 2עלט ¨† 2עלכע† 2עלן† א0 ך† אָנפֿילן† די† שילן¨ † בתּי מדרשים† און† שטיבלעך† † פֿון† מאה שערים¨ † גאולה† און† אַנדערע† שכונות† במשך† די† ימים נוראָים†און† אין†די† פֿייַע†רלעכע† טעג†פֿון† סוכּות¨ † 2אָס† 2עלן† קומען†נאָך† ז1 Æ

ירושלים¨ † די† ה0 פּטשטאָט† פֿון† אונדזער† מדינה¨ † געפֿינט† זיך† ל1 דער† אין† דער† רשימה† פֿון†די† אָרעמע†שטעט† אין†לאַנד Ɔ דער†פּראָצענט† פֿון† אָרעמע† און† נ0 ט באַדערפֿטיקע† צ2 ישן† די† ייִדישע† בירגער† פֿון† שטאָט† איז† אַ† גאַנץ† גר0 סער∫†אַ† סך†קראַנקע† מענער†און† פֿר0 ען†פֿון† פֿאַרש1 דענעם†עלטער ¨† אַ†סך† א1 נזאַמע¨ †עלנטע† מענטשן¨ †אַ† סך†ניצולי שואה ¨† איבערגעבליבענע† פֿון†חורבן Æ

אין†די† 2אָכעדיקע† טעג†קומען† ז 1† אַרייַן†אין† בתּי תּמ0 †—†אין† די†גאָרקיכן†—† צו†געניסן† פֿון†אַ† 2אַרעמען† מאָלצייַט¨ †2 אָס†גע 2יסע† 20 לטעטיקע¨ † פּרי2 אַטע†מענטשן† און†אינסטיטוציעס ¨† מיט†דער† שטיצע† פֿון† דער† שטאָטישער† מוניציפּאַליטעט† גר1 טן†צו† פֿאַר†ז 1Æ

אָבער† 2ען† עס† קומען† אָן† די† ימים טובֿים† 2ערט† ז1 ער† מצבֿ† מער† בולט† און† אָנזעעוודיקÆ † די†דאָזיקע† טעג†זענען† פֿאַר†ז 1† טראַ2 מאַטיש†און† גאָר†ניט† אַז0 †יום טובֿדיק Ɔ אין†עלנטק 1ט† זענען† די†דאָזיקע† טעג†ש 2ערע† און†גאַנץ† טר0 עריקעÆ

פּונקט† 2י† אַמאָל† אין† גלות† עקזיסטירן† איבערן† לאַנד† חבֿרות† און† אינסטיטוציעס† 2אָס באַ2 ייַזן†זיך† צו†העלפֿן† ז1 †אין† ז1 ער†נ 0ט Ɔ אין ירושלים†און† איבערן†לאַנד† זענען†באַקאַנט†” יד שׂרה“¨”† קרן החסד“¨”† פּתחון לבֿ“†א -אַ Æ

די† עקאָנאָמישע† לאַגע† אין† לאַנד† האָט† זיך לעצטנס†2 עזנטלעך†שטאַרק† פֿאַרערגערטÆ †ישׂראל ¨ אַז0 †2 י†אַנדערע† לענדער†איבער† דער†2 עלט¨ †ג 1ט דורך†אַן† ערנסטן†עקאָנאָמישן† קריזיסÆ †די† פּרייַזן פֿון† די† שפּייַז פּראָדוקטן† האָבן† זיך† געהעכערט און†עס† זענען†דאָ† אַ†סך† אַרבעטסלאָזע†א 0ף† אַלע געביטן† פֿון† אינדוסטריע¨ † לאַנד2 ירטשאַפֿט† און קאָמערציעלע†אונטערנעמונגען Ɔ די†שטיצע† פֿאַר דעם† צ2 עק† פֿון† די† סאָציאַלע† אינסטיטוציעס זענען†אין† אַ†גע 2יסער† מאָס†שטאַרק† רעדוצירט גע2 אָרןÆ

אין† דער† פּרעסע¨ † טעלע2 יזיע† און† ראַדיאָ דערשייַנען† 2ענדונגען† צו דער† ישׂראל באַפֿע†לקערונג ¨ אַז† מען† זאָל† שטיצן† די† נ0 ט באַדער† † פֿטיקע† מיט† געלט† און שפּייַז אַרטיקלען¨ † מען† זאָל† ז1 אייַנלאַדן† צו† די† יום טובֿדיקע מאָלצייַטן¨ † אין† פּרי2 אַטע ה1 מען¨ † צו† משפּחות† 2אָס זענען†ביכולת† דאָס†צו† טאָןÆ

די† אָפּרופֿן† מצד† דער באַפֿעלקערונג† אין† לאַנד† צו די† דאָזיקע† 2ענדונגען† זענען שטענדיק† גע2 ען† ז1 ער פּאָזיטי2 †יעדעס† יאָרÆ זאָל† דער† קומענדיקער† נייַער† יאָר† תשע“ג זייַן†פֿאַר† אונדז†אַלעמען† אַ†יאָר† פֿון†געזונט† און כּל טובֿ¨ †זאָלן† מיר†א 0סמייַדן† און†פֿאַרהיט† 2ערן פֿון†אַלע† סכּנות†2 אָס†ל 0ערן† א0 ף†אונדז† אין†די איצטיקע†טעג Æ

אַ† כּתיבֿה† וחתימה† טובֿה† אייַך† אַלעמען¨ ליבע†ל 1ענער† פֿון†אונדזער†” פֿאָר2 ערטסÆ“

Yagudaev Arkadiy Credit:

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.