ראָש השנה אי אַמעריקע

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

אין צייַטונגס שפּ לטן און אין די וויטרינעס, אויף לע ווענט און לע טויערן — חזנים י רמ לדיקע און מיט רומע מינעס, ווי שו רות טרובען זיי אין דייַנע אויערן: ר ש השנה! ר ש השנה! נ ר ער ליין, דער לטער ר ש השנה, ב ה לטן ליגט ער הינטער ווענט און מויערן און טר כט מיט ציטערניש ון דער סכּנה, וו ס טוט איצט איבער לע ג סן לויערן אויף אים דעם ר ש השנה. ר י רן ה ט יונג, ווילדער, צעריסן אים די זייַדענע ק פּ טע. און מיט סוויטש און גרויס געפּילדער גע לויגן זייַנען שטיינער, שטיקער בל טע אויף אים — דעם ר ש השנה. און שפּעט בייַ נ כט מ ל, אין שייַן ון דער ל= נה, ש רט ער זיך אום בייַ ווענט גרויסע מויערן, און זוכט און קוקט מיט גרויס כּוונה אויף לע ווענט און לע טויערן, און וו ס זשע זעט ער — ר ש השנה? צווישן גל די ט רס, טענצערס ון וו דעווילן — ב רד און פּאות, ווייַסע שיך און ז קן, עס קוקט אויף אים דורך שווערע ברילן אייַנגעבויגענער, שווער ב י רטער זקן — ד ס בילד ון ר ש השנה. ט ד ס בין איך? — צעזי צט ער זיך מיט טרויער — עס רוישט די שט ט, ווי חיות וו לטן זיך צעברילן, און בייַ ן לטן טויער, צווישן גל די טערס, טענצערס ון וו דעווילן צעוויינט זיך שטיל דער לטער ר ש השנה.

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.