„שלאָ & אי זיסער רו“

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

רי! אַ† מאַגער†† †©ניו יאָרק †® ††האָט† געבעטן† די† !ערטער† פֿון†שלאָפֿליד††„ שלאָף†אין† זיסער†רו Ɔ“†† דאָס†איז† אַ†ליד† !אָס† דער† באַרימטער† חזן† יאָסעלע† ראָזענבלאַט†האָט† געשריבן† און†געדרוקט† אין π≤≥Ʊ

די†! ערטער†זייַנע† ן∫† אייַ לו לו לו לו, אייַ לו לו לו לו, של ף ש< ן, מייַן טייַער / געלע, מ ך ש< ן צו דייַן כּשר א/ געלע, של ף ש< ן, של ף אין זיסער רו. של ף דורך די ג נצע נ כט, איבער דייַן בעטעלע מלאך $ כט,

מ ך ש< ן דייַנע א/ געלעך צו. טייַבעלעך, הינדעלעך, / געלעך, ציגעלעך, קעלבעלעך, ש ף און רינדער של ן און רוען יעצט לע ב נ נד $י די קל/ נע קינדער. של ף ש< ן, מייַן / געלע, מ ך ש< ן צו דייַן א/ געלע, איך בין ש< ן מיד צינד ; של ף, ט ג/ איך רו ן ד ס בערעלע אייַ לו לו לו, של ף מייַן קינד, לו לו.

דאָס† איז† דאָס† צ! 4טע† מאָל† !אָס† מיר† באַקומען† אָנפֿראַגעס†די† לעצטע†צייַט† !עגן† דעם†ליד Ɔ† צי†געדענקען† אַנדערע†ל 4ענערס† דאָס†לי ד††ø

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.