לאַנג ייַל איז אַ לוקסוס

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט - מרי שמולע יטש האָפֿמאַ ©ניו יאָרק ®

ספּעציעל רן „ רווערטס“

לאַנג ייַליקע† מענטשן† זייַנען† אַל ן† לאַנג≠ ייַליק Ɔ איך†בין† פֿון†די† געבענטשטע¨ †איך† האָב† נישט† ק ן† צייַט† צו† לאַנג ייַליקן† זיךÆ † מסתּמא† האָט†עס† צו†טאָן† מיט†דער† כּסדרדיקער†אינ אַזיע† פֿון†אָן† אַ†שיעור† טראַכט" קעמערלעךÆ †האַלט† איך† אין† א ן† טראַכטןÆ † פֿאַרשט ט† זיך¨ † אַז† מ‘קאָן† טראַכטן†פֿון† פֿאַרטרייַבן†דעם† טאָג†מיט† אַ†גענעץ† און† פֿאַרקערט¨ † מ‘קאָן† טראַכטן† פֿון† אַנען† די† פֿיס† אַקסן ¨† מ‘קאָן† טראַכטן† פֿונעם† גרעסטן† פֿאַרטראַכטן† פֿון† תּוהו" ובֿוהו† און† פֿאַרגעסן† י† זיך† אַן† עצה† צו† געבן† דערמיטÆ † גע ען† אַ† צייַט† ען† אַ†רבי† האָט†זיך† צוגעא גנט†אַ† מוכיח¨ †און† יענער† האָט† אים† באַדאַרפֿט† מוסר† זאָגןª † אַמאָל† טאַדלען¨ † אַמאָל† א סרעדן† ען† דער† רבי† האָט† פֿאַרגעסן† זייַן† דרך" הישר¨ † און† געהאַלטן¨ † אַז† ער† האָט† אָנגעכאַפּט† גאָט† בייַ† דער† באָרדÆ † איז† אפֿשר† האָט† דער† פֿאַרטראַכטער† אונדזערער† אָס† ייַלט† אין†זיבעטן† הימל†פֿאַרגעסן† צו†מאָל† אָפּצושטעלן† דעם† בראשיתדיקן† תּוהו" ובֿוהו¨ † לעבן†זייַן† כּסא" הכּבֿוד¨ †אַ† מוכיח¨ † אָס†זאָל† אים† עקן† און†טאַדלען† און†דער† עיקר†באַזינען† זיךÆ

עס†געדענקט† זיך†מיר ¨† ען† מייַן†טאַטע† בא† בימים¨ † און† איז† אַרייַן† אין† דער† קליאַטקע† פֿון† זיקנה¨ † ען† ער† איז† גע אָרן† ט ב† און† איך† בין† גע ען† געצ וּנגען† צו† קאָמוניקירן† מיט† אים† דורך†שריפֿט† א ף†אַ† ייַסער† טאַבעלע¨ †פֿלעגט† ער†זיך† קלאַפּן†קאָפּ† אין† אַנט†און† ליאַרעמען∫

” ען† איך† אָלט† כאָטש† א פֿגעהערט† צו† טראַכטן°“

פֿלעג† איך† פֿאַראומערט† ערן† און† א ך† טראַכטן¨ † אָס† אָלט† טאַקע† דעמאָלט† גע עןÆ † ען† מייַן† ליבער† טאַטע† אָלט† א ף† אַן† אמת† א פֿגעהערט† צו† טראַכטן¨ † אָלט† ער† נאָך† אַלץ† גע ען†דער† זעלבער†טאַטע ø

י† אַ†קינד† פֿלעגט†מיך† דער†טאַטע† פּילנע ען† מיט†ר ד ¨† שלעפּן†אין† רוסישן†קינדער "טעאַטער ¨† צו† קינדער" פֿילמען¨ † אין† צירק¨ † ער† פֿלעגט† מיך† לערנען†צו† שפּילן†שאָך Ɔ ער†האָט† שטאַרק†הנאה† געהאַט†פֿון† פּילנע ען†מייַן† קינדה טÆ

הייַנט† געפֿין† איך† זיך† אין† פֿלאָרידע† א פֿן† זומער¨ † אין† אַ† קל ן† שטעטעלע† אָס† ה סט† ”קאָרמאַל "ספּרינגס “¨ †דאָס† לאַנג ייַליקסטע†אָרט† א פֿן†ערדקוגל Ɔ עס†פֿעלט† מיר†דאָ† פֿון†גאָרנישט Ɔ די†זון† שייַנט†דאָ† טעגלעך¨ †און† ג ט†אונטער† אין† דער†זעלביקער† צייַט¨ †אַ† נודנע†זון Ɔ א יך†קוק† אַראָפּ† יעדן†פֿרימאָרגן† פֿון†מייַן† עראַנדע† א פֿן†עלפֿטן† שטאָק† און† זע† דעם† זעלבן† נודנעם† גאָלף" פּאַרק¨ † באַצירט† מיט† גרינע† לאָנקעס¨ † קל נע† אָזערעס¨ † קל נע† עלדלעך ¨† קאַטשקעס† אָס† שפּאַצירן† מיט†ז ער† קל נ אַרג¨ †פֿ גל† אָס† צ ישטשען† א ס† גאַנצע† סערענאַדעס† געצילט† ז ער† ייַבערישן† מיןÆ † אָבער† י† לאַנג† קען† מען† זיצן† א ף†דער† עראַנדע† און†באַ וּנדערן† די†ש נע† נאַטור¨ †צוקוקנדיק† זיך† י†דער אַקסענע† מענער† און† פֿר ען¨ † אָנגעטאָן† אין† ייַסע† יוגנטלעכע† הייַזעלעך¨ † מענער† אין† קאַפּיטאַנסקע† היטעלעך¨ † אָס† האָבן† ש ן† פֿון† לאַנג† אָנגע רן† ז ערע† מ דלשע†יאָרן† און†בחורישן† גלאַנץ¨ †ל פֿן† נאָך† אַ† באַלעמל† מיט† לאַנגע† שטעקעלעך¨ † און† אַז † פֿאַר ייַלט†מען† דעם†לאַנג ייַל Æ

און† י† עס† שיקע עט† זיך¨ † שליס† איך† זיך† אָן† אין† אַ† ”שרייַבער "קאַפֿע“† אָס† טרעפֿט† זיך† יעדן†פֿרייַטיק† אין†דער† פֿריÆ †דער† צונ פֿקום†באַ≠ שט ט† פֿון† אַ† טוץ† פֿר ען† און† מענער¨ † אין† די† מיטעלע† יאָרן¨ † און† צ ישן† ז † עלטערע† לייַטÆ † מענטשן†מיט† אַספּיראַציע†צו† דערלאַנגען†ליטע≠ ראַרישע† סחורה† א ף† ענגליש¨ † פֿאַרשט ט† זיךÆ † צ ישן† ז † געפֿינען† זיך† נישקשהדיקע† פּאָעטן¨ † נאָ עליסטן¨ † הומאָריסטן¨ † א טאָ" ביאָגראַפֿיסטן¨ † חורבן" באַשרייַבונגען† און† אַפֿריקאַנער† רייַזע" באַשרייַבונגען† פֿון† סאַפֿאַריס† און† אַ אַנטורעס† מיט† ילדע† נאָזהאָרנס¨ † גאָרילעס† און† טיגערסÆ † צ ישן†ז ¨ †מער† פֿר ען† י†מענער ª† אַ †סך† פֿון†ז † —† אַלמנותª †צ ישן† די†מענער†—† אַלע†באַ ייַבטע Æ

דעם†סוף " אָך†האָבן† פֿיר†פֿון† אונדז†באַשלאָסן† צו†טרעפֿן† זיך†אין† אַ†ייִדישן† רעסטאָראַןÆ †דאָ† מוז† מען†באַשטעלן† אַ†טיש† מיט†שעהען† פֿון†פֿריִער ¨† ייַל† ס‘איז† דאָ†תּמיד† געפּאַקטÆ †איך† באַשטעל†מייַן† ב גל†מיט† לאַקס†און† אַרט† אומגעדולדיק†א פֿן† אינטערעסאַנטן† שמועסÆ † נאָך† אַלעמען¨ † מ‘האָט† דאָ†צו† טאָן†מיט† באַגאַבטע†און† אינטערעסאַנטע† פֿר עןÆ

דער†רעסטאָראַן† איז†געפּאַקט ¨† די†קעלנערס† און† קעלנערקעס† ל פֿן† אַרום† פֿאַרשמייַעט† מיט† פֿולע† טאַצן† טעלער† מיט† קנ דלעך† מיט† י ך¨ † ריזיקע† סענד יטשן† מיט† ”פּאַסטראַמי“† און† ”קאָרנביף “¨ † ז ערע† אוגערקעס¨ † געפּרעגלטע† קאַרטאָפֿל†מיט† סאַלאַטןÆ †א ף† מייַן†לינקער† זייַט† זיצט† די† ה כע† האַריעט¨ † מיט† איר† ש אַרץ" געפֿאַרבטן†קאָפּ† האָר¨ † אָס†זעט† א ס†א ף† איר† י† זי† אָלט† געטראָגן† אַ† ש אַרץ† טעפּל† א פֿן† קאָפּÆ † זי† האַלט† זיך† אין† א ן† פּאָרען† זוכנדיק† עפּעס†אין† איר†טייַסטער ¨† און† ען†זי† געפֿינט†די† פֿאָטאָגראַפֿיע†פֿון† איר†קאַץ ¨† צעג ט†זי† פֿון†נחת∫

”דאָס† איז† מייַן† א ג† אין† קאָפּ¨ †“פֿאַלט† זי† אַרייַן† אין† אַן† עקסטאַז¨ † ”זי† ה סט† קוקי¨ †“שעפּטשעט† זי† מיר† אַרייַן† אין† א ער¨ † איך† זאָל¨ † חלילה¨ † נישט† פֿאַרלירן† ק ן† אָרט† צוליב† דעם† רעש† אין† רעסטאָראַןÆ † ”שטעל† דיר† פֿאָר¨ † מייַן† קוקי† עפֿנט† אַל ן† די† טיר† פֿון† מייַן† טעראַסע¨ † אַרט† א ף†מיר† ען† איך†נעם† אַ†דוש ¨† מרוקעט† י† זי† אָלט†מיר† גע אָלט†עפּעס† זאָגן¨ †און† איך† פֿאַרשט †איר† יעדן†מרוק ¨† זי†גלעט† מייַן†קנעכל† מיט† איר† ייַסער† פֿעל¨ † אָט† איז† דאָס† בילד¨ † איז† זי†נישט† אַ†קראַסאַ יצע ø“

איך† קוק† א ף† דער† קאַץ† און† פֿאַרשט ¨† אַז† זי† האָט† מסתּמא† ק ן† מאָל† נישט† געהאַט† ק ן† קינדער¨ †איז† די†קאַץ† איר†קינד Æ

אַנטקעגן†מיר† זיצט†דזשאַניס ¨† זי†איז† שטאַרק† באַחנט†און† אַן†אמתע† פֿר ען" צימערÆ †די† ש אַר≠ צע† בלוזקע† שטאַרק† דעקאָלטירט¨ † אַרום† איר† האַלדז† אַ† ש ערער† באַגאַזש† מיט† בלישטשענ≠ דיקער† צירונג¨ † אַ† קל נ וּקסיקע† דאַמאָטשקע † ¨† מיט† ה כע† אָפּצאַסן¨ † גאָר† אַ† פֿייַנע† פּאָעטעסע† מיט† אַ† קאָמפּליצירטער† לעבנס" באַשרייַבונגÆ † זי† האָט† ש ן† ביז† אַהער† באַגראָבן† דרייַ† מענער¨ † א פֿגעכאָ עט†זעקס† קינדער¨ †יאָרן "לאַנג† געהאַט† אַן† אַנטיקן" געשעפֿטÆ † הייַנט† איז† איר† פּנים† פֿאַר יאַנעט¨ † זי† עסט† און† ש ייַגט¨ † זופּט† איר† קאָקאַ" קאָלאַ†מיט† אַ†שטר † אָן†שום† אינטערעס¨ † צום†סוף† פּלאַצט†זי† א ס∫ ”מייַן† א ניקל†זיצט† אין†תּפֿיסה°“”א † גע אַלד°“†—† שרייַען† מיר† אַלע† דרייַ† א ס†אין† א ן†קול†—†” ער†האָט ¨† חלילה¨ †עמעצן† דערהרגעטø —†“† ילן† מיר† יסןÆ

”נ ן°† נ ן°† ער† איז† גלאַט† אַ† נאַר¨ † אַ† בהמה† פֿון†אַ† בחורלÆ †ער† דערצ לט¨ †אַז† עמעצער†האָט† געקלונגען† בייַם† גלעקל† פֿון† זייַן† דירה¨ † געזען† אַ† מ דל¨ † האָט† ער† זי† אַרייַנגעלאָזטÆ † האָבן† זיך† דער ייַל† אַרייַנגעריסן† דרייַ† באַנדידטן¨ † אים† געשלאָגן† מכּות" רצח¨ † א סגעראַבע עט† אַלץ† פֿון† דער† דירה† און† פֿאַרש וּנדןÆ † ען† ער† איז† געקומען† צו† זיך† האָט† ער† גערופֿן† די† פּאָליצ † און† פֿאַרשריבן† אַלע† פּרטים† פֿונעם† אָנפֿאַל¨ † ביז† א נער† פֿון† די† פּאָליציסטן† האָט† אים† געפֿרעגט† צי†ער† פֿאַרמאָגט†גע ער ¨† האָט†דער† אידיאָט†ז † צוגעפֿירט†צום† שופֿלאָד†און† גע יזן¨ †אַז† א נער† פֿון† זייַנע† פֿרייַנד† האָט† עס† אַמאָל† באַהאַלטןÆ † געהערט†אַזאַ† מעשׂה†האָט† מען†אים† אַרעסטירט¨ † זיצט† ערÆ † מ‘האָט† אים† פֿאַרמישפּט† א ף† נייַן† חדשים†און† איך† ער†ממש† משוגע°“

אַלע† האָבן† מיט† איר† מיגעפֿילט¨ † נישט† גע≠ וּסט† י† זי†צו† טר סטןÆ †די† פֿערטע¨ †יהודית ¨† איז משוגע†א ף† יאַגדÆ †זי† איז†ש ן† גע ען†א ף† א ן סאַפֿאַרי†אין† אַפֿריקע¨ †און† איצט†גר ט† זי†זיך† צו פֿאָרן† ק ן† אוגאַנדע† צוזאַמען† מיט† איר† בוזעם" פֿרייַנדינע†האַריעט Ɔ פֿאַר†דער† קלוגער†קאַץ† עט מען† דינגען† אַ† קאַץ" ניאַנקע¨ † און† ב דע† עלן אַ עק† ק ן† אוגאַנדע† א ף† יאַגדÆ † בייַם† לעצטן יזיט† האָבן†ז † פֿאַרפֿעלט†צו† פֿאָטאָגראַפֿירן†די טיגערס¨ † די† ילדע† חזירים† מיט† די† העלפֿאַנדןª דער†עיקר ¨† דעם†מאָמענט† ען† אַ†טיגער† באַפֿאַלט אַ†זעברע† און†מאַכט† פֿון†איר† קרעפּלפֿל ש¨ †ביז עס†בלייַבט† נישט†פֿון† איר†ק ן† סימן†פֿון† עפּעס אָס† האָט†אַמאָל† געלעבטÆ

איז† ערשטנס¨ † באַפֿאַלט† מיך† אַ† צער" בעלי" ח ם†געפֿיל† און†אַן† אומעטÆ †א פֿן† טעלע יזיע" עקראַן† האַלט† מען† אין† א ן† איבערגעבן¨ † אַז עס† בושע עט† אין† אוגאַנדע† דער† ”איבאָלייַ " ירוס“† און† מענגעס† מענטשן† פֿאַלן† דאָרט† י די†פֿליגן Ɔ און†דאָ† זיץ†איך† צ ישן†אַז " גערופֿענע אינטעליגענטע† דאַמעס¨ † עלכע† גיבן† א ס מאַיאָנטקעס†א ף† צו†שיסן† בילדער†פֿון† טיגערס אָס† פֿאַרצוקן†און† זשיראַפֿן" עגעטאַריער Æ

אַה ם† קומענדיק† שט ן† איך† פֿון† די† אַמע≠ ריקאַנער† —† ייִדישע† פֿר ען† —† באַגאַבטע שרייַבערינס† † און† פּאָעטעסעס¨ † אָס† זוכן† באַ≠ גייַסטערונג† אַזש† אין† אַפֿריקעÆ † זייַנען† ז † א ף אַז † פֿיל† פּוסט† און† ס‘איז† ז † א ף† אַז † פֿיל לאַנג ייַליק¨ † אַז† מ‘זוכט† צו† פֿאַר ייַלן† די† ל ≠ דיק ט¨ †די† א נטאָניק ט†פֿון† לעבןÆ †נאָך† אַלעמען פּירעזשקעס¨ † לעקעך† און† צימעס† ערט† א ך דערעסן¨ †מ‘ ערט† זאַט†פֿון† איבערעסן†זיך Ɔ דער אמת† איז¨ † אַז† מענטשן† מיט† אינטערעס† זייַנען טראַכטנדיקע† מענטשןÆ † פֿאַראַן† אַזעלכע† א ךÆ מ‘דאַרף† ז †נאָר† קענען†געפֿינען Æ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.