±±טער סעפּטעמבער — מיט ±± יאָר צוריק

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

(סוף ון דער ערשטער זייַט) אויף זיך אַרייַנמישן אין די אַראַבישע לענדערª

אַמעריקע הערט אויף זיך אַרייַנמישן אין דער מוסול≠ מענישער דערציִונגª אַמעריקע שטעלט אָפּ איר מלחמה קעגן איסלאַםª אַמעריקע באַפֿרייַט אַלע מוסולמענישע אַסיריםÆ “וואָס זשע זייַנען די התחייַבֿותן¨ וואָס די טעראָריסטן נעמען אויף זיךø

”זיי גאַראַנטירן אָפּצושטעלן די אַטאַקן קעגן די לעגיטימע אינטערעסן פֿון מערבֿ אין די מוסולמענישע לענדערª

זיי גאַראַנטירן צו פֿאַרטיידיקן די לעגיטימע אינטערעסן פֿון מערבֿ אין די מוסולמענישע לענדערª

זיי וועלן אָפּשטעלן די פּראָוואָקאַציעס קעגן מערבֿ און אַמעריקעÆ “

פֿאַרשטייט זיך¨ אַז ישׂראל פֿאַלט נישט אַרייַן אין די ראַמען פֿון אַזאַ ”וואָפֿנשטילשטאַנד “¨ און ס‘איז קלאָר¨ אַז די ”לעגיטימע אינטערעסן פֿון מערבֿ און אַמעריקע“דאַרפֿן נישט האָבן קיין שייַכות צו דער ”ציוניסטישער אויסבילדונג“¨ ווייַל זי¨ אינעם פֿאַרשטאַנד פֿון די איסלאַמיסטן¨ עקזיסטירט אין גאַנצן נישטÆ

בייַם לייענען די ”גאַראַנטיעס “¨ איז גוט זיך צו דערמאָנען ¨ אַז אָסאַמאַ בין לאַדען האָט אין זייַן צייַט שוין פֿאָרגעלייגט דעם מערבֿ זייַנע פֿאַרמיטלערישע טאַלאַנטן און גאַראַנטיעסÆ דאָס איז געשען אין ∞∞¥≤ ¨ אין אַ יאָר אַרום האָבן זייַנע חבֿרה טעראָריסטן דורכגעפֿירט דעם אויפֿרייַס אינעם לאָנ≠ דאָנער מעטראָÆ

דעם לייַט אַרטיקל אין ”פֿאָרווערטס“פֿאַרן ±±טן סעפּ≠ טעמבער ±∞∞≥ האָבן מיר פֿאַרענדיקט אַזוי∫ „דער מערבֿ און אַמעריקע ווילן אויך הייַנט נישט פֿאַרשטיין¨ אַז דער קאָנפֿליקט אין מיטעלן מיזרח איז נישט קיין לאָקאַלער סיכסוךª עס שטייט אויף אַ נייַער געוואַלדיקער כּוח פֿון פֿאַנאַטיש פֿאַרגלייבטע פֿעלקער¨ וואָס עס פֿאַראייניקט זיי אַן איין און איינציקער ציל — אומצוברענגען די קעגנער פֿון זייער גלויבןÆ אָנגעהויבן האָבן זיי פֿון ישׂראל¨ ווייַל ישׂראל איז געאָגראַפֿיש נענטער¨ אָבער אויסלאָזן וועט זיך עס צו דער גאַנצער וועלטÆÆÆ +

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.